Підтримати Долучитися Увійти

ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ МІСЦЕВИХ ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 1. Вищим керівним органом місцевої партійної організації є Конференція місцевої партійної організації. Учасниками Конференції мають право бути всі члени Партії, що зареєстровані в осередках, розташованих на відповідній адміністративній території. Конференція є правомочною, якщо її учасниками є більше половини членів Партії, що зареєстровані в осередках, розташованих на відповідній адміністративній території, що підтверджується даними партійного обліку.
 2. Конференція місцевої партійної організації скликається за рішенням Ради місцевої партійної організації та може бути черговою чи позачерговою. Чергова Конференція місцевої партійної організації проводиться не рідше одного разу на три місяці.
 3. Чергова Конференція місцевої партійної організації скликається Головою, заступником Голови чи Радою місцевої партійної організації.
 4. Позачергова Конференція місцевої партійної організації скликається Головою, заступником Голови, Радою місцевої партійної організації або на вимогу не менше однієї четвертої від усіх зареєстрованих в місцевій партійній організації членів Партії, оформлену письмово з підписами ініціаторів місцевої партійної Конференції.
 5. Про проведення чергової місцевої партійної Конференції ініціатор її проведення повідомляє у внутрішніх партійних мережах, Національний Секретаріат для розміщення інформації на офіційному партійному сайті та голів осередків (доставлені смс-повідомлення або електронні листи) не пізніше як за дванадцять календарних днів до дати проведення. Точний час та місце проведення має бути оголошено в такому ж порядку як про проведення Конференції не пізніше ніж за п’ять днів до проведення Конференції.
 6. Про проведення позачергової місцевої партійної Конференції ініціатор її проведення повідомляє у внутрішніх партійних мережах, Національний Секретаріат для розміщення інформації на офіційному партійному сайті та голів осередків (доставлені смс-повідомлення, електронні листи тощо) не пізніше як за три календарних дні до дати проведення з зазначенням того питання порядку денного, через яке позачергова Конференція скликається.
 7. Проекти рішень Конференції завчасно, не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення чергової конференції та за 3 календарних дні до проведення позачергової конференції, оприлюднюються у внутрішній партійній мережі в Інтернеті та на офіційному сайті Партії або іншим загальнодоступним чином надаються членам місцевої партійної організації, з метою ознайомлення та подання зауважень, доповнень, тощо.
 8. Повноваження учасника Конференції підтверджуються мандатом після реєстрації учасником Конференції. Мандати для голосування делегати отримують виключно після встановлення, що особа є зареєстрована як член Партії на даній території і немає заборгованості із сплати членських внесків.
 9. Кожен учасник Конференції має один голос. Рішення приймаються простою більшістю від учасників Конференції. Голосування на Конференції відбувається відкрито шляхом підняття мандатів. Усі кадрові голосування відбуваються таємно шляхом внесення позначок у бюлетені для голосування. Конференція має право самостійно визначати форму голосування з будь-яких питань.
 10. Рішення Конференції можуть ухвалюватися шляхом опитування (письмового чи електронного). Рішення вважається ухваленим, якщо впродовж строку, відведеного для голосування, участь у голосуванні взяли не менш ніж 2/3 повноважних членів місцевої партійної організації і більшість членів висловилися за пропоноване рішення.
 11. Повноваження Конференції місцевої партійної організації:
  – заслуховує звіт про результати діяльності керівних органів місцевої партійної організації;

– обирає Голову та заступника Голови місцевої партійної організації;

– ухвалює рішення про створення Контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації, обирає членів Контрольно-ревізійної комісії;

– обирає двох членів до Ради місцевої партійної організації;

– розглядає та ухвалює рішення з будь-яких інших питань діяльності місцевої партійної організації.

 1. Головуючий та Секретар Конференції обираються безпосередньо на Конференції з учасників Конференції шляхом відкритого голосування. Якщо бажання бути Головуючим та Секретарем виявили декілька осіб, обраним вважається той кандидат, який набрав у свою підтримку найбільшу кількість голосів;
 2. Ведення та оформлення протоколу Конференції покладається на Головуючого та Секретаря спільно. Вони несуть персональну відповідальність за правильність та повноту викладених у протоколі рішень. Протокол Конференції оформляється впродовж тижня після проведення Конференції, підписується Головуючим та Секретарем і публікується на офіційному сайті Партії і у внутрішньопартійній мережі не пізніше, ніж на восьмий день після проведення Конференції.
 3. Незакриття та перенесення розпочатої Конференції, а також оголошення перерви у Конференції більше ніж на дві години не допускається.