Підтримати Долучитися Увійти

Положення про Секретаріат Партії

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Політичної ради Партії № 23/04-2018ПР від «21» квітня 2018 року

 

Це Положення про Секретаріат політичної партії “Сила Людей” (надалі – Положення) встановлює порядок організації роботи і діяльності Секретаріату політичної партії “Сила людей” (надалі – Секретаріат).

Норми Положення є спеціальними для цілей врегулювання порядку і процедур роботи Секретаріату та мають пріоритетне за юридичною силою значення порівняно з будь-якими нормами будь-яких документів, що приймаються керівними органами політичної партії “Сила Людей” (надалі – Партія) за виключенням Статуту Партії (надалі – Статут).

  1. Статус Секретаріату

1.1 Секретаріат є постійно діючим не політичним виконавчим органом Партії.

1.2 Секретаріат здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, а також цього Положення.

1.3 Секретаріат, його Керівник та заступник Керівника підпорядковані Політичній раді Партії та підзвітний Центральній контрольно-ревізійній комісії Партії, і виконує виключно рішення та доручення Центральних керівних органів Партії, які оформлені у відповідній письмовій формі.

  1. Структура та порядок формування Секретаріату

2.1 Структура та штатний розпис Секретаріату затверджується Політичною Радою Партії.

2.2 Працівники Секретаріату призначаються на посаду наказом Керівника Секретаріату.

2.3 Працівники Секретаріату не мають права поєднувати свою роботу в Секретаріаті з будь-якою посадою в Партії, балотуватися від імені Партії на виборах до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування під час роботи та протягом 6 (шести) місяців з дня звільнення з посади, виступати в ЗМІ, бути спікерами Партії з політичних питань.

2.4 Працівники  Секретаріату є підзвітними та підконтрольними Керівнику Секретаріату.

2.5 Працівники  Секретаріату звільняються з посади наказом Керівника Секретаріату.

  1. Функції Секретаріату

3.1 Секретаріат виконує наступні функції:

– організаційно забезпечує діяльність керівних органів Партії, а також виконання їх доручень за наявності відповідних ресурсів (матеріально-технічних, людських тощо);

– організує реалізацію програм, заходів та проектів Партії за наявності відповідних ресурсів;

– організує і здійснює централізований облік членів Партії, забезпечення ведення та функціонування Єдиного реєстру;

– організує збирання та облік сплати вступних, членських та інших внесків;

– забезпечує підготовку З’їздів Партії, засідань Політичної pади Партії та Президії Політичної pади Партії за наявності відповідних ресурсів (матеріально-технічних, людських тощо);

– здійснює юридичне забезпечення діяльності керівних органів Партії;

_ організує діловодство керівних органів Партії та сприяє його налагодженню у обласних та місцевих організаціях;

– організує отримання та обробку інформації від обласних та місцевих партійних організацій, забезпечує збереження інформації з обмеженим режимом доступу в Партїі;

– здійснює інші функції, передбачені Статутом, Нормативними документами Партії, а також забезпечує виконання доручень Голови Політичної ради Партії, що спрямовані на виконання рішень керівних органів Партії або дотримання Нормативних документів Партії.

– забезпечує розробку проектів положень та інших внутрішніх документів Партії згідно з компетенцією за рішенням Центральних керівних органів Партії;

– забезпечує розробку проектів бюджету Партії, проектів кошторисів окремих програм та заходів за рішенням Центральних керівних органів Партії;

– організує отримання та обробку інформації від обласних та місцевих організацій Партії, забезпечує зберігання конфіденційної інформації;

3.2. Не допускається покладення на Секретаріат та його працівників функцій, що не передбачені цим Положенням та посадовими інструкціями його працівників.

  1. Діяльність Секретаріату

4.1. Секретаріат формує свої плани роботи відповідно до стратегічних та поточних планів Партії, визначених З’їздом Партії, Політичною радою та Президією Політичної ради Партії.

4.2. Працівники  Секретаріату працюють у спосіб і час, встановлені Керівником  Секретаріату.

4.3. Працівники  Секретаріату забезпечують функціонування  Секретаріату, виконуючи виключно усні та письмові накази, доручення, розпорядження та вказівки Керівника  Секретаріату.

4.4. Члени Партії можуть подавати пропозиції щодо діяльності  Секретаріату, надсилаючи їх у письмовій або електронній формі Керівнику  Секретаріату, який здійснює розгляд таких пропозицій та приймає рішення щодо їх доцільності та актуальності, повідомивши автора пропозиції про результати такого розгляду.

4.5. Не допускається надання вказівок та доручень безпосередньо працівникам  Секретаріату від будь-яких членів та органів Партії, включаючи Центральні керівні органи Партії.

  1. Керівник Секретаріату

5.1. Керівник Секретаріату та його заступник призначається на посаду рішенням Політичної ради Партії за погодженням з Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії. У разі звільнення Керівника Секретаріату або його заступника за власним бажанням погодження не потрібно. У випадку відсутності Керівника Секретаріату його обов’язки виконує заступник.

5.2. Керівник та заступник Керівника Секретаріату підпорядковані Політичній раді Партії та підзвітний Центральній контрольно-ревізійній комісії Партії, звільняються Політичною радою Партії за погодженням з Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії.

5.3. Керівником  Секретаріату може бути лише член Партії.

5.4. Керівник  Секретаріату:

– здійснює керівництво Секретаріатом;

– підписує партійні документи з господарських питань, у тому числі фінансові, відповідно до своїх повноважень;

– з господарських питань без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами, підписує угоди, фінансові та інші офіційні документи Партії з організаційних питань функціонування Партії;

– укладає від імені Партії правочини з господарських питань, розпоряджається коштами Партії на банківських рахунках та в касі (з врахуванням обмежень, встановлених Статутом);

–  видає обов’язкові для виконання Виконкомами обласних та місцевих організацій Партії накази, розпорядження та доручення;

– бере участь у засіданнях Політичної ради Партії з правом дорадчого голосу, а також є учасником З’їзду Партії за посадою;

– утворює Оргкомітет З’їзду Партії у разі його скликання на вимогу не менше 1/5 від усіх дійсних (членство яких у Партії не зупинене) членів Партії чи не менше 1/5 від обласних партійних організацій;

−        підписує довіреності з господарських питань від імені Партії (перелік виданих довіреностей ведеться Керівником Секретаріату та є відкритим для партійців);

− затверджує форми заяв про вступ до Партії та вихід з Партії;

– не має права балотуватися від імені Партії на виборах до органів державної влади чи місцевого самоврядування під час роботи Керівником  Секретаріату Партії та протягом року з дня звільнення з посади;

– не має права поєднувати свою роботу в Секретаріаті з будь-якою керівною партійною посадою;

– нарахоує премії працівникам Секретаріату відповідно до штатного розпису та фонду, затвердженого Політрадою.

  1. Звільнення Керівника Секретаріату

6.1. Керівника  Секретаріату може бути звільнено:

а) за згодою сторін;

б) у випадках, передбачених пунктами 6.2. i 6.3. цього Положення;

в) з інших підстав, передбачених законодавством та посадовою інструкцією.

6.2. Керівник  Секретаріату може бути звільнений з посади за рішенням Президії Політичної ради:

а) у разі невиконання Керівником Секретаріату без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим Положенням;

б) у разі грубого порушення Керівником Секретаріату законодавства чи обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, в результаті чого для Партії та/або  Секретаріату настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено великі суми штрафів тощо);

в) у разі невиконання Партією та/або Секретаріатом зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, страхових внесків, а також невиконання Секретаріатом зобов’язань щодо виплати заробітної плати його працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати у випадку наявності необхідних коштів на рахунках Партії;

г) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини Керівника  Секретаріату;

д) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства  з питань охорони праці;

е) у разі допущення суттєвого зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

є) за наявності повідомлення Міністерства юстиції або його територіальних органів чи підрозділів про допущення Секретаріатом грубого порушення чинного законодавства;

ж) у разі незабезпечення своєчасної та повної виплати належної працівникам заробітної плати за умови наявності коштів достатніх для цього на рахунках Партії;

з) у разі порушення порядку укладення договорів оренди нерухомого майна та  невжиття  заходів  щодо погашення заборгованості з орендної плати;

6.3. Керівник  Секретаріату може звільнитися за власним бажанням, попередивши про це Президію Політичної ради Партії не менше ніж за 2 тижні до дати звільнення.

________________________________________