Підтримати Долучитися Увійти

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

«ЗАТВЕДЖЕНО»
рішенням Восьмого Всеукраїнського З’їзду політичної партії «Сила Людей»
№ 02/02-02-2018З від «04» лютого 2018 року

1. Загальні засади діяльності контрольно-ревізійних органів Партії
1.1. Контрольно-ревізійні органи є статутними органами Партії, які контролюють та перевіряють статутну, фінансову, внутрішньогосподарську діяльність Партії та її структурних утворень, здійснюють контроль за дотриманням партійної дисципліни та етики.
1.2. До контрольно-ревізійних органів Партії належать:
– Центральна контрольно-ревізійна комісія;
– контрольно-ревізійні комісії обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії;
– контрольно-ревізійні комісії місцевих (районних, районних в місті, міських, міськрайонних) організацій Партії.
1.3. Контрольно-ревізійні органи Партії керуються у своїй діяльності чинним законодавством України, Програмою та Статутом Партії, рішеннями керівних органів Партії.

2. Організація роботи контрольно-ревізійних органів Партії
2.1. Робота контрольно-ревізійних органів відбувається у формі засідань, на яких приймаються відповідні рішення.
2.2. Рішення контрольно-ревізійних органів також можуть ухвалюватися методом опитування (письмового чи електронного). Рішення вважається ухваленим, якщо впродовж зазначеного у проекті рішення строку, відведеного для голосування, участь у голосуванні взяли не менш ніж 2/3 повноважних членів відповідного контрольно-ревізійного органу.
2.3. Про засідання контрольно-ревізійного органу повинні бути повідомленні всі його члени шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту або у інший спосіб, який можна підтвердити.
2.4. Відповідальним за повідомлення членів контрольно-ревізійного органу про засідання є Голова або його Заступник або особа, що виконує обов’язки Голови відповідного контрольно-ревізійного органу
2.5. Анонс про засідання контрольно-ревізійного органу повинен бути опублікований на партійному сайті у відповідному розділі не менш ніж за два робочих дні до засідання.
2.6. В анонсі про засідання контрольно-ревізійного органу повинен бути вказаний порядок денний засідання та місце, час та форма його проведення.
2.7. У випадку прийняття рішення методом опитування, протокол підписується Головою або особою, що виконує обов’язки Голови відповідного контрольно-ревізійного органу.
2.8. Відповідальним за опублікування анонсу засідання контрольно-ревізійного органу є Голова або особа, що виконує обов’язки Голови відповідного контрольно-ревізійного органу або Заступник Голови комісії.
2.9. Засідання контрольно-ревізійного органу є правомочним за умови участі у ньому більш ніж половини його кількісного складу.
2.10. Засідання контрольно-ревізійного органу веде його Голова, що автоматично є Головуючим на засіданні, а за його відсутності – Заступник Голови комісії або Головуючий обирається на початку засідання.
2.11. На засіданні контрольно-ревізійного органу обирається Секретар засідання, якому можуть доручити вести протокол і який підписує його після закінчення засідання.
2.12. Рішення контрольно-ревізійного органу ухвалюються більшістю голосів від присутніх на засіданні членів цього органу і оформлюються у вигляді протоколів, що підписуються Секретарем засідання та Головою або особою, що виконує обов’язки Голови відповідного контрольно-ревізійного органу, або у випадку їх відсутності Головуючим на засіданні.
2.13. Скан-копії підписаних та оформлених у формі протоколу рішень контрольно-ревізійного органу публікуються на офіційному партійному сайті у відповідному розділі та надсилаються у Секретаріат Партії протягом 2 робочих днів.
2.14. У випадку якщо протоколи були не опубліковані у зазначений термін та/або не надіслані у Секретаріат Партії рішення вважається нікчемним і потребує повторного розгляду.
2.15. Голова або особа, що виконує обов’язки Голови відповідного контрольно-ревізійного органу, відповідальна за зберігання оригіналів протоколів.
2.16. Для здійснення своїх повноважень контрольно-ревізійний орган безперешкодно отримує від інших статутних органів та посадових осіб Партії інформацію, яка стосується статутної, фінансової, внутрішньогосподарської діяльності партійної організації, якою створено контрольно-ревізійний орган, та усіх організацій нижчого рівня.
2.17. У випадку неналежного виконання своїх обов’язків, конференція відповідної організації може відкликати члена відповідного контрольно-ревізійного органу та обрати іншого.
2.18. Забезпечення діяльності контрольно-ревізійних органів та їх фінансування здійснюють відповідно керівні органи Партії, обласні та місцеві партійні організації.

3. Центральна контрольно-ревізійна комісія
3.1. Центральна контрольно-ревізійна комісія (ЦКРК) складається з представників областних партійних організацій, які делеговані до складу ЦКРК конференціями обласних організацій Партії, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії. Кожна така організація Партії може делегувати з числа її членів одного представника. Членом Центральної Контрольно-ревізійної комісії може бути лише член Партії з вищою освітою та стажем членства в Партії, не меньш одного року.
3.2. Центральна контрольно-ревізійна комісія утворюється на своєму установчому засіданні у разі обрання до її складу не меньше 3 осіб.
3.3. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії є незалежною від керівних органів Партії та підзвітна З’їзду Партії.
3.4. Діяльність Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії організує її Голова. А на час його відсутності Заступник Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії. У випадку існування у складі ЦКРК двох або більшего числа Заступників, на час відсутності Голови ЦКРК роботу ЦКРК організовує Заступник Голови старший за віком.
Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії обирається членами Центральної контрольно-ревізійної комісії з їх складу таємним голосуванням строком на 1 (один) рік. Заступник Голови комісії обирається за представленням Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії таємним голосуванням на строк повноважень Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії. Кількість та повноваження Заступників Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії вирішується на засіданні Центральної контрольно-ревізійної комісії.
3.5. Строк повноважень кожного члена Центральної контрольно-ревізійної комісії становить 2 (два) роки. Одна й та сама особа не може бути обрана до складу Центральної контрольно-ревізійної комісії більше ніж два строки поспіль.
3.6. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Політичної ради та Президії Політичної ради Партії із правом дорадчого голосу, а також є делегатами З’їзду Партії за посадою.
3.7. Центральна контрольно-ревізійна комісія, у разі включення відповідного питання до порядку денного, звітує про результати своєї діяльності на З’їзді Партії.
3.8. Центральна контрольно-ревізійна комісія розглядає питання за власної ініціативи, за дорученням керівних органів Партії, за зверненнями організацій Партії та членів Партії.
3.9. Усі звернення Центральна контрольно-ревізійна комісія розглядає протягом двадцяти днів з дня отримання.
3.10. У випадку, якщо питання знаходиться в компетенції контрольно-ревізійного органу нижчого рівня, Центральна контрольно-ревізійна комісія передає його розгляд у відповідну контрольно-ревізійну комісію ніжчего рівня.
3.11. Для вивчення окремих питань, що належать до її компетенції, Центральна контрольно-ревізійна комісія дає обов’язкові до виконання доручення контрольно-ревізійним органам Партії нижчого рівня.
3.12. Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії є остаточними та оскарженню не підлягають.
3.13. Центральна контрольно-ревізійна комісія здійснює такі функції:
3.13.1.Здійснює щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності політичної партії та партійних організацій, що мають статус юридичної особи. За результатом внутрішнього аудиту готується висновок. Перевіряє виконання бюджету та фінансових планів Партії та партійних організацій, цільове використання коштів та майна Партії та партійних організацій на предмет наявності порушень положень Статуту та інших внутрішніх документів Партії.
3.13.2. Розглядає скарги членів Партїі на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб та органів управління Партії та партійних організацій.
3.13.2.1. В результаті розгляду може бути ухвалене одне з таких рішень:
– скасування рішень (повністю або в частині) посадових осіб чи органів управління Партії;
– зобов’язання органу вчинити передбачені Нормативними документами Партії дії або утриматись від вчинення дій, що суперечать Нормативним документам Партії;
– відмову в задоволенні скарги.
3.13.2.2. На період розгляду скарги, але не більше ніж на 20 (двадцять) днів, оскаржуване рішення може бути зупинене, якщо його виконання призведе чи може призвести до істотних незворотніх наслідків (які не можна буде повернути в первісний стан у разі скасування рішення).
3.13.3. Рішення посадової особи або органу Партії скасовується, якщо воно було прийняте з грубим порушенням процедури або якщо його зміст прямо суперечить Статуту та призвело до порушення прав члена Партії. Порушення процедури вважається грубим, якщо воно вплинуло або ймовірно могло вплинути на прийняття рішення або якщо порушення прямо зазначене в Статуті як грубе.
3.13.4.За заявою членів Партії переглядає рішення контрольно-ревізійних комісій партійних організацій нижчого рівня. В результаті перегляду може бути ухвалене одне з таких рішень:
– скасувати рішення та повернути справу в контрольно-ревізійну комісію нижчого рівня для повторного розгляду у разі, якщо під час розгляду справи допущені істотні процедурні порушення або якщо не встановлені всі необхідні обставини для вирішення справи;
– скасувати рішення та винести по справі нове рішення по суті, якщо під час розгляду справи не правильно застосовані норми матеріального права;
– відхилити скаргу та залишити рішення в силі.
3.13.5. Здійснює методичне забезпечення, координацію роботи та загальне керівництво над контрольно-ревізійними комісіями партійних організацій всіх рівнів; Центральна контрольно-ревізійна комісія веде облік усіх контрольно-ревізійних органів Партії.
3.13.6. Погоджує створення партійних організацій та первинних осередків за поданням реєстратора Секретаріату Партії або виконкому партійної організації.
3.13.7. Здійснює офіційне тлумачення нормативних документів партії та партійних організацій за власною ініціативою або за зверненням органу управління партії чи члена партії;
3.13.8. Встановлює факти, що мають юридичне значення, зокрема, але не виключно, наявність фактів:
– вчинення порушень, що може бути підставою для виключення особи з Партії;
– настання обставин, що може бути підставою для ліквідації партійних організацій;
– невідповідності особи вимогам для членства в Партії, обіймання посади або набуття статусу члена колегіального органу Партії;
– настання обставин, що можуть бути підставою для відкликання посадової особи та члена колегіального органу Партії.
3.13.9. На період розгляду питання про встановлення факту відповідності або на період розгляду скарги на дії чи бездіяльність посадової особи, але не більше ніж на 20 (двадцять) днів, посадова особа може бути відсторонена від виконання своїх посадових обов’язків (з одночасним зупиненням повноважень), якщо її перебування на посаді до моменту встановлення факту може призвести до незворотніх наслідків (які не можна буде повернути в первісний стан у разі визнання особи такою, що не відповідає критеріям необхідним для обіймання посади або які не можна буде повернути в первісний стан у разі задоволення скарги).
3.13.10. Погоджує призначення та звільнення посадових осіб Партії та партійних організацій у випадках, прямо передбачених Статутом, за зверненням органу, що прийняв рішення про призначення/звільнення посадової особи.

4. Контрольно-ревізійні комісії організацій Партії
4.1. Контрольно-ревізійна комісія обласної організації Партії складається з членів, які були делеговані до її складу Конференціями місцевих організацій Партії, зареєстрованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Членом контрольно-ревізійної комісії партійної організації може бути лише член первинного осередку, який знаходиться на території даної партійної організації, що має вищу освіту та стаж членства в Партії якого складає не менше 6 (шести) місяців.
4.2. Персональний склад контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації формується на Конференції відповідної організації таємним обранням. Кількісний склад контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації повинен становити не менше трьох осіб. При формуванні КРК місцевої організації враховувається територіальний характер при великій кількості осередків чи членів організації Партії на відповідному рівні.
4.3. Строк повноважень члена контрольно-ревізійної комісії становить 2 (два) роки. Особа не може бути обраною до складу однієї контрольно-ревізійної комісії більш ніж два строки поспіль.
4.4. Голову та заступника Голови (якщо такий обирається) контрольно-ревізійної комісії обирає комісія з числа її членів таємним голосуванням. Заступник Голови контрольно-ревізійної комісії обирається за представленням Голови контрольно-ревізійної комісії. Кількість Заступників Голови контрольно-ревізійної комісії вирішується на засіданні контрольно-ревізійної комісії.
4.5. Контрольно-ревізійна комісія партійної організації є незалежною від керівних органів партійної організацій, підконтрольна Центральній контрольно-ревізійній комісії Партії та підзвітна Конференції відповідної партійної організації.
4.6. Голова контрольно-ревізійної комісії зобов’язаний надати інформацію (та за потребою надсилати оновлену) щодо складу відповідної комісії та повноваження її членів до Центральної контрольно-ревізійної комісії.
4.7. Контрольно-ревізійна комісія партійної організації виконує передбачені п. 3.13. функції в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за винятком функцій, передбачених п. 3.13.5, п.3.13.7). У випадку, якщо звернення з питань, передбачених п. 13.2 Статуту, надійшло одразу до контрольно-ревізійної комісії вищого рівня, воно має бути невідкладно передане для розгляду до контрольно-ревізійної комісії нижчого рівня.
4.8. Якщо контрольно-ревізійна комісія в партійній організації не утворена, то компетентною контрольно-ревізійною комісією для цієї організації є комісія партійної організації вищого рівня, а в разі її відсутності – Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії.
4.9. Рішення контрольно-ревізійних органів підлягають обов’язковій публікації на офіційному сайті Партії.
4.10. Рішення контрольно-ревізійної комісії партійної організації може бути оскаржене до комісії вищого рівня протягом 10 (десяти) днів з моменту його опублікування на сайті Партії. Рішення набуває законної сили з моменту закінчення терміну на оскарження або, якщо рішення оскаржене – з моменту ухвалення комісією вищого рівня рішення по суті за результатами оскарження
4.11. Якщо контрольно-ревізійна комісія в партійній організації не утворена, то компетентною контрольно-ревізійною комісією для цієї організації є комісія партійної організації вищого рівня, а в разі її відсутності – Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії.
4.12. Члени контрольно-ревізійної комісії організації Партії мають право брати участь у конференціях, зборах, засіданнях керівних органів відповідних організацій Партії та контрольно-ревізійних органів організацій Партії нижчого рівня.
4.13. Контрольно-ревізійна комісія організації Партії розглядає питання за власної ініціативи, за дорученням керівних органів Партії, Центральної контрольно-ревізійної комісії або керівних органів відповідної організації Партії чи члена Партії.
4.11. Для вивчення окремих питань, що належать до її компетенції, контрольно-ревізійна комісія обласної, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій Партії дає обов’язкові до виконання доручення контрольно-ревізійним комісіям організацій Партії нижчого рівня.

5. Порядок оформлення рішень контрольно-ревізійних органів
Рішення контрольно-ревізійного органу має містити:
– підстави перевірки;
– перелік досліджуваних обставин, матеріалів, документів;
– опис обставин розгляду, досліджуваних матеріалів, пояснень;
– висновок комісії (наявність факту дотриманням чи порушення членом Партії вимог Статуту та законодавства України з фінансових питань, достовірність обліку і звітності, наявності чи відсутності недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей Партії та інші факти).

________________________________________________________