Підтримати Долучитися Увійти

СТАТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СИЛА ЛЮДЕЙ”

“ЗАТВЕРДЖЕНО” у новій редакції

Шостим Позачерговим Всеукраїнським З’їздом Політичної партії «Сила Людей»

Протокол № 03/07-2017 від 08 липня 2017 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРТІЇ

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПАРТІЇ

4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

6. ПЕРВИННІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7. МІСЦЕВІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8. ОБЛАСНІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

10. ПАРТІЙНИЙ З’ЇЗД

11. ПОЛІТИЧНА РАДА ПАРТІЇ

12. ПРЕЗИДІЯ ПОЛІТИЧНОЇ РАДИ ПАРТІЇ

13. ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

14. СЕКРЕТАРІАТ ПАРТІЇ. КЕРІВНИК СЕКРЕТАРІАТУ ПАРТІЇ

15. КОШТИ ТА МАЙНО ПАРТІЇ

16. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІ

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

19. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політична партія «Сила Людей» (далі за текстом «Партія») – це добровільне об’єднання громадян, які поділяють мету діяльності Партії, визнають її Статут, підтримують Програму Партії та сприяють її реалізації.

1.2. Основними принципами діяльності Партії є:

– законність;

– відкритість;

– чесність;

– рівність можливостей;

– конкурентність;

– дієвість;

– демократичність;

– відповідальність;

– професійність (фаховість);

– субсидіарність.

1.2.1. Принцип законності полягає в тому, що рішення в Партії повинні прийматися з урахуванням чинного законодавства. Суть і зміст рішень Партії не можуть суперечити законодавству України.

1.2.2. Принцип відкритості полягає в тому, що кожен\-на член Партії має беззаперечне право на отримання будь-якої інформації про роботу чи іншу діяльність Партії, якщо інше не визначено Статутом. Приховування такої інформації будь-яким членом чи працівником органу управління Партії від члена Партії та/або закриття доступу до неї є неприпустимим, якщо про інше заздалегідь не було ухвалено спеціальне рішення уповноваженим органом Партії.

1.2.3. Принцип чесності полягає в тому, що кожен\-на член Партії, обраний\-на до керівного органу в Партії, бере на себе зобов’язання надавати на запит будь-якого члена Партії достовірну та повну інформацію щодо себе, своєї діяльності в Партії та/або будь-яку інформацію, що є необхідною для встановлення відповідності члена критеріям, відповідність яким є необхідною для номінування на обрання до керівного органу Партії.Умисне повідомлення членом Партії недостовірної та/або неповної інформації є не припустимим.

1.2.4. Принципи рівності та конкурентності полягають в тому, що робота Партії будується таким чином, щоб у кожного\-ї члена Партії були однакові можливості впливу на її діяльність, однакові можливості як проявити свої найкращі професійні якості, так і оцінити якості інших членів Партії за об’єктивними критеріями. Надання будь-якому з членів Партії додаткових можливостей впливу на роботу Партії або інших переваг повинно відбуватися лише за рішенням компетентного органу Партії у разі нагальної необхідності та за умови належного обґрунтування.

1.2.5. Принцип дієвості полягає в тому, що діяльність Партії будується таким чином, щоб мінімізувати бюрократичну та процедурну роботу на користь реальних дій, спрямованих на досягнення мети діяльності Партії. Не допускається дублювання та/або підміна функцій органів управління Партії, втручання інших членів або органів Партії у сферу їх відповідальності. Врегульовуватись за допомогою писаних норм та формалізуватись у вигляді документів повинні лише ті відносини, що не можуть бути ефективно здійснені без такої формалізації та/або врегулювання. Будь-які документи, що приймаються органами Партії чи партійними організаціями, мають відповідати Статуту і врегульовувати виключно ті питання, які, згідно Статуту, потребують прийняття окремих Нормативних документів Партії.

1.2.5.1. Прийняття Нормативних документів Партії та партійних організацій, що прямо не передбачені Статутом не допускається. У разі їх прийняття вони є нікчемними з моменту прийняття.

1.2.5.2. Нормативні документи, що приймаються на виконання Статуту, повинні врегульовувати виключно ті відносини, для яких вони передбачені.

1.2.6. Принцип демократичності полягає в тому, що робота Партії будується таким чином, щоб всі рішення приймались шляхом залучення максимальної, проте розумно необхідної кількості членів Партії (за загальним правилом, чим важливіше рішення тим більша кількість членів Партії має взяти участь в його прийнятті), а прийняті рішення були обов’язковими для виконання всіма членами Партії. При цьому, голосування по кадрових питаннях в Партії (за виключенням найманих працівників Секретаріату Партії та Виконкомів партійних організацій) мають бути таємними.

1.2.7. Принцип відповідальності полягає в тому, що робота Партії базується на усвідомленні кожним\-ою її членом важливості досягнення мети діяльності Партії, персональної відповідальності за виконання конкретних рішень Партії та солідарної відповідальності за досягнення мети її діяльності.

1.2.8. Принцип професійності полягає в тому, що для участі в управлінні партією та/або балотування від імені партії до органів державної влади або органів місцевого самоврядування особа повинна бути належним чином підготовлена. Перевірка рівня підготовки особи має здійснюватися у спосіб що виключає або мінімізує можливість упередженого ставлення до неї.

1.2.9. Принцип субсидіарності полягає в тому, що рішення в партії мають прийматися на найнижчому з розумно можливих рівнів: питання національного масштабу – органами управління партії, питання регіонального рівня – органами обласних партійних організацій, питання місцевого рівня – органами місцевих партійних організацій.

1.2.10. Зазначені принципи є нормами прямої дії, якими слід керуватися:

– при прийнятті ріешнь (зокрема, визначення процедур), що врегульовують діяльність Партії;

– для врегулювання відносин (прийняття рішень щодо конкретних питань і випадків), якщо вони не врегульовані спеціальними процедурними нормами або іншими документами, прийнятими на виконання Статуту.

1.3. Найвищою цінністю для Партії є людина, її життя та права, а тому діяльність Партії спрямована на забезпечення таких важливих цінностей, як:

– гідність;

– свобода;

– справедливість;

– добробут.

1.3.1. Гідність полягає у особливому моральному ставленні людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства. Партія сповідує непорушність права людини на ставлення до неї як до особистості та повагу з боку держави і суспільства до такого права.

1.3.2. Свобода полягає у можливості людини вільно здійснювати вибір відповідно до своїх переконань, інтересів, потребу і цілей. Партія сповідує незаперпечність як природної свободи людини, так свободи її самовираження та самореалізації, для яких держава повинна створювати належні умови.

1.3.3. Справедливість полягає у рівності створених державою можливостей для людини та встановлених державою обмежень і обов’язків для громадянина, їх однаковому захисті. Партія сповідує необхідність заохочення корисних для інтересів держави та суспільства дій.

1.3.4. Добробут полягає у забезпеченості людини необхідними їй для нормального життя матеріальними і духовними благами. Партія сповідує, що основною метою держави є забезпечення гідного рівня життя, який включає повноцінне харчування, суспільну та громадську безпеку, доступні та якісні освіту і медицину, інші суспільні блага. Добробут реалізується шляхом створення належних умов для праці та підприємництва.

1.4. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

1.4.1. Партія утворена та зареєстрована в порядку, визначеному Законом України «Про політичні партії», що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.5. Партія утворена та зареєстрована в порядку, визначеному Законом України “Про політичні партії”, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У своїй діяльності Партія та партійні організації керуються Конституцією України, законодавством України, Статутом, Програмою Партії та виключно наступними Нормативними документами Партії (положеннями, регламентами тощо), прийнятими органами управління Партії:

– Положення про порядок фінансування Партії;

– Положення про Політичну раду Партії;

– Положення про Секретаріат Партії;

– Положення про контрольно-ревізійні органи Партії та партійних організацій;

– Положення про особливий режим роботи Партії на тимчасово окупованих територіях;

– Положення про символіку, партійний квиток та атрибутику;

– Положення про порядок висування кандидатів від Партії;

– Регламентами обласних партійних організацій;

– Регламентами місцевих партійних організацій.

– Положення про порядок тестування членів Партії;

– Етичний Кодекс Партії.

Вгору

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРТІЇ

2.1. Метою діяльності Партії є сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян; участь у становленні в Україні громадянського суспільства на засадах гідності, свободи, справедливості та добробуту, керуючись принципами демократії та створення умов для економічного і соціального розвитку держави, формування належних умов для реалізації інтересів громадянина та всестороннього розвитку людини.

2.2. Основними завданнями Партії є:

2.2.1. Отримання членами Партії достатніх владних повноважень для досягнення мети та впровадження в життя Програми Партії;

2.2.2. Творення політики шляхом вироблення системи політичних та управлінських рішень, необхідних для впровадження в життя цінностей, принципів та Програми Партії;

2.2.3. Участь у формуванні політичної волі у громадян шляхом популяризації в суспільстві цінностей, принципів та Програми Партії;

2.2.4. Виховання та підготовка кадрів, тобто створення середовища, в якому б внаслідок навчання і конкуренції люди могли всесторонньо розвиватися;

2.2.5. Залучення підготовлених кадрів до роботи в органах державної влади, тобто організація та проведення ефективних виборчих кампаній з метою приведення до влади на всіх рівнях якомога більшої кількості кваліфікованих членів Партії;

2.2.6. Здійснення партійного контролю за діяльністю членів Партії на посадах в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

2.3. Для досягнення своєї мети та виконання визначених Статутом завдань Партія може вживати будь-яких не заборонених законодавством України заходів, що не суперечать загальним засадам діяльності Партії та її меті, зокрема (але не виключно) здійснює таку діяльність:

2.3.1. вивчає, аналізує та узагальнює проблематику соціально-економічної, політичної, гуманітарної та інших сфер державного управління та суспільного життя;

2.3.2. розробляє та пропонує суспільству власне бачення програм розвитку та реформування різних сфер державного управління та суспільного життя; відповідно до вироблених програм розробляє та пропонує проекти нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;

2.3.3. проводить інформаційно-роз’яснювальну, агітаційну та пропагандистську роботу із населенням, зокрема шляхом проведення публічних та громадських заходів, масових заходів (демонстрації, мітинги, пікети, збори тощо), здійснення публікацій в засобах масової інформації;

2.3.4. сприяє кандидатам\-ткам від Партії, що беруть участь у виборах усіх рівнів у проведенні передвиборчої агітації;

2.3.5. організує роз’яснення своєї позиції з питань, винесених на всеукраїнський або місцевий референдуми;

2.3.6. бере участь у всеукраїнських та місцевих виборах шляхом висування своїх кандидатів\-ток на посади Президента України, депутатів Верховної Ради України та місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, висуває або пропонує своїх кандидатів\-ток на посади в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

2.3.7. Реалізує положення Програми Партії шляхом участі обраних або призначених від Партії посадових осіб у розробці державної політики та роботі органів державної влади всіх рівнів, а також органів місцевого самоврядування;

2.3.8. Здійснює пошук, відбір та об’єднує в кадровий резерв професіоналів\-лок для висування на посади у керівні органи Партії, участі у виборах до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема шляхом створення молодіжних рад, сприяння створенню молодіжних об’єднань тощо;

2.3.8.1. Підтримує ініціативи, спрямовані на підвищення ролі та статусу жінок у політиці на принципах гендерної рівності і гендерної демократії, з метою активізації і підтримки жінок в громадському і політичному житті, зокрема шляхом створення жіночих рад; сприяє створенню жіночих об’єднань, а також розробки програм забезпечення гендерної рівності в політиці.

2.3.9. Організовує навчання партійного кадрового резерву, активу та членів Партії;

2.3.10. Провадить роботу з молоддю, залучає її до участі у реалізації Програми Партії; сприяє формуванню прошарку молодих політично активних громадян, що поділяють цінності і принципи, Програму Партії;

2.3.11. Створює, вступає у передвиборчі блоки, інші об’єднанння, виходить з них;

2.3.12. Створює, вступає у депутатські фракції (групи), політичні коаліції та інші об’єднання;

2.3.13. Представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів Партії у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях.

Вгору

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПАРТІЇ

3.1 Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс та рахунки в банківських установах. Керівник Секретаріату є керівником Партії як юридичної особи. Документи політичного характеру, виборчі списки, подання в виборчі комісії та інші документи виборчого характеру, підписує Голова політради партії або особи, які були уповноважені з’їздом, політичною радою, президією політичної ради під час ухвалення відповідного рішення. Голова політради представляє партію в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування.

3.2. Партія створюється на невизначений термін.

3.3. Партія має печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Політичної Ради Партії (у разі її відсутності – Політичною Радою Партії), а також символіку та іншу атрибутику, яка затверджується Політичною Радою Партії.

3.4. Символіка Партії реєструється у встановленому законодавством порядку. Право на офіційне використання партійної символіки мають лише члени Партії, первинні осередки, місцеві та обласні партійні організації, керівні органи та органи управління Партії.

Право на офіційне використання партійної символіки може надаватися іншим особам у порядку, передбаченому Положенням про символіку, партійний квиток та атрибутику Партії.

Особливості використання символіки Партії у передвиборчий період визначаються в Положенні про символіку, партійний квиток та атрибутику Партії.

3.5. Партія може бути власницею майна. Партія має право володіти, користуватись та розпоряджатися належним їй майном відповідно до чинного законодавства, Статуту та Нормативних документів Партії, вчиняти від свого імені будь-які правочини, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем у судах. Право представляти партію без доручення належить Керівнику Секретаріату Партії.

3.6. Партія несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке належить їй на праві приватної власності та на яке може бути звернено стягнення відповідно до законодавства України.

3.7. Юридичні особи, які засновані Партією, відповідають за своїми зобов’язаннями майном, яке їм належить на праві приватної власності і на яке може бути звернено стягнення відповідно до чинного законодавства. Партія не відповідає за зобов’язаннями юридичних осіб, засновником яких вона є, а такі юридичні особи не відповідають за зобов’язаннями Партії.

3.8. Партія не несе відповідальності за цивільно-правовими зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за цивільно-правовими зобов’язаннями Партії.

3.9. Партія не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Партії.

3.10. Партія має всі притаманні політичним партіям в Україні права, зокрема право:

3.10.1. Вільно провадити свою діяльність на всій території України;

3.10.2. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої цінності, принципи, мету, Програму Партії та завдання діяльності;

3.10.3. Оприлюднювати свою позицію з будь-яких питань суспільного та політичного життя, державного управління;

3.10.4. Брати участь у виробленні державної політики;

3.10.5. Брати участь у виборах;

3.10.6. Виступати з пропозиціями щодо різних питань суспільного життя, зокрема вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

3.10.7. Використовувати державні та комунальні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства;

3.10.8. Ініціювати та проводити збори, мітинги, демонстрації, пікети, конференції, зустрічі, дискусії, інші публічні та масові заходи;

3.10.9. Проводити власні соціологічні дослідження, зокрема шляхом масових опитувань населення;

3.10.10. Від власного імені виступати учасницею цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати правочини

3.10.11. Бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах усіх рівнів;

3.10.12. Наймати на роботу працівників на основі трудових угод (контрактів);

3.10.13. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Партії у державних та недержавних органах, установах і організаціях;

3.10.14. Одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань;

3.10.15. Набувати й розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством;

3.10.16. Використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування;

3.10.17. Передавати структурним утворенням Партії майно в оперативне управління;

3.10.18. Отримувати фінансування, зокрема (але не виключно) за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів Партії;

3.10.19. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, неприбуткові установи та організації, надавати допомогу в їх створенні;

3.10.20. Надавати фінансову та іншу допомогу юридичним особам та громадянам для реалізації проектів та ініціатив, що відповідають Статуту, Програмі Партії, цілям та завданням Партії;

3.10.21. Підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати) у міжнародні спілки з додержанням вимог чинного законодавства та цього Статуту, укладати відповідні правочини, а також брати участь у здійсненні інших міжнародних контактів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України, чинному законодавству та Статуту;

3.10.22. Мати інші права, передбачені чинним законодавством.

3.11. Партія є неприбутковою організацією.

3.12. Партія не має права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності юридичних осіб, що створені Партією, використовуються виключно на виконання статутних завдань Партії, і не можуть розподілятися між членами Партії.

 

Вгору

 

4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

4.1. Членом Партії може бути громадянин\-ка України, який\-а досягнув\-ла 18-річного віку, має право голосу на виборах, ознайомився та погоджується із положеннями Статуту та Програми Партії, знає, усвідомлює і підтримує цінності та принципи Партії, її ідеологію.

4.1.1. Членство в Партії є добровільним, індивідуальним та фіксованим. Особа вважається такою, що набула членства в Партії з моменту фіксації її членства у Єдиному реєстрі членів Партії та партійних організацій (надалі – Єдиний реєстр).

4.1.2. Фіксація членства в Єдиному реєстрі забезпечується Реєстратором Секретаріату Партії або Виконкому відповідної партійної організації.

4.1.3. Рішення про прийняття в Партію приймається реєстратором Виконкому місцевої партіїйної організації (у разі її відсутності – обласної, а у разі і її відсутності – Секретаріату Партії) не пізніше, ніж протягом 3-х робочих днів з моменту надходження відповідної заяви.

Для прийняття рішення реєстратор перевіряє:

−  наявність особистої письмової чи електронної заяви;

−  повноту поданого особою пакету документів та інформації в них;

− наявність підстав передбачених п. 4.1.4 Статуту з огляду на подану інформацію;

− відсутність тимчасового обмеження на участь в Партії (щодо осіб, які були раніше примусово виключені з Партії);

− позитивний бал при проходженні кваліфікаційного тесту на вступ в Партію, отриманий в порядку встановленому Положенням про порядок тестування членів Партії. До моменту затвердження Положення про порядок тестування членів Партії, умова про наявність позитивного балу не застосовується.

4.1.3.1. Спеціальну перевірку при вступі в Партію (надання додаткових відомостей) проходять особи, що:

−           мали статус (обіймали посади) Президента України, голови або заступника голови Адміністрації Президента України, члена Ради національної безпеки і оборони України, народного депутата України, члена Кабінету Міністрів України або Ради Міністрів Автномної Республіки Крим, судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України, голови будь-якого суду України, голови або заступника голови обласної державної адміністрації, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, голови або члена Центральної виборчої комісії України, голови або заступника голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України або його заступника, прокурора Автономної Республіки Крим, прокурора області, міста та району, керівника обласного, міського, районного підрозділу Міністерства доходів та зборів України або Міністерства внутрішніх справ України, голови або заступника голови Фонду державного майна України, вищого, обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, Київського або Севастопольського міського керівництва Партії регіонів або Комуністичної партії України;

−         мали статус (обіймали посади) суддів, співробітників органів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України (Податкової служби України, Податкової адміністрації України), Державної митної служби України, органів прокуратури;

−           займали керівні посади на рівні обласних партійних організацій у будь-якій іншій політичній партії або були керівниками груп та фракцій інших політичних партій в органах місцевого самоврядування;

−           були депутатами обласних рад та міст – обласних центрів;

−           займали керівні посади на всеукраїнському рівні у політичних партіях;

−           раніше припиняли членство в Партії шляхом примусового або автоматичного виключення.

4.1.3.2. Особа, що підлягає спеціальній перевірці повинна:

−         повідомити про це шляхом проставлення відповідної відмітки на заяві про вступ в партію;

−         окрім документів передбачених у п. 4.1.3, подати автобіографію та підтвердження законності доходи і видатків за поточний та попередній рік;

−         підтвердити свої видатки та видатки своїх членів сім’ї задекларованим доходам.

4.1.3.3. Після отримання заяви та доданих документів Секретаріат (Виконком відповідної партійної організації) із зазначенням, що особа підлягає спеціальній перевірці, невідкладно повідомляє про це Політраду, Центральну контрольно-ревізійну комісію (Раду та контрольно-ревізійну комісію відповідної партійної організації), а також розміщує інформацію на партійному сайті у відповідному розділі.

4.1.3.4. Якщо протягом трьох місяців з моменту подання заяви про набуття членства відповідною контрольно-ревізійною комісією не встановлений один з фактів передбачених п. 4.1.4 Статуту, то особа вважається такою що успішно пройшла спеціальну перевірку.

До цього моменту, рішення відповідної контрольно-ревізійної комісії про встановлення щодо особи одного з фактів передбачених п. 4.1.4 є безумовною підставою для її виключення з Єдиного реєстру (припинення членства в партії).

4.1.4. Особа не набуває членства в партії, а членство в Партії може бути припинено, внаслідок встановлення компетентним органом Партії одного з наступних фактів:

−           умисного подання особою документів, що містять завідомо неправдиві відомості, з метою введення в оману щодо освіти, досвіду, репутації, досягнень та інших істотних обставин, що характеризують особу;

−           систематичної відмови від подання документів, що підтверджують відомості, подання яких за рішенням компетентного органу Партії визнано обов’язковим для членів Партії;

−           співпраці особи з іншими політичними партіями (блоками політичних партій), громадськими об’єднаннями з метою нашкодити Партії або спрямованої на реалізацію інтересів інших політичних партій (блоків політичних партій) на шкоду інтересам Партії;

−           безпосереднього свідомого зв’язку з олігархічнім бізнесом [1];

−           співпраці з терористичними організаціями, спецслужбами або окупаційними структурами інших держав;

−           наявності не погашених судимостей за умисний злочин (окрім випадків, коли компетентний орган Партії дійшов висновку, що судимість є наслідком застосування щодо особи політичних репресій);

−           непідтвердження особою під час проходження спецперевірки джерело походження своїх доходів і їх відповідність видаткам;

−           притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (окрім випадків, коли компетентний орган Партії дійшов висновку, що накладене стягнення є наслідком застосування щодо особи політичних репресій або переслідувань)

−           роботи та/або співпраці із засобами масової інформації, громадськими організаціями та політичними партіями інших країн, діяльність яких спрямована проти суверенних інтересів України, та країн, що безпосередньо здійснили військову агресію щодо України (за виключенням співпраці з опозіційними політичними та громадськими силами таких країн).

4.1.5. Особі не може бути відмовлено у прийнятті в Партію з дискримінаційних мотивів, зокрема її національності, належності до певної соціальної групи або віросповідання.

4.1.6. Особі не може бути відмовлено у набутті членства в Партії без пояснення підстав або з будь-яких підстав, що безпосередньо не зазначені в Статуті.

4.2. Ведення Єдиного реєстру забезпечується Секретаріатом Партії в порядку, передбаченому Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру членів Партії та партійних організацій (далі – Положення про ведення Єдиного реєстру).

Положення про ведення Єдиного реєстру затверджується Політичною радою Партії .

4.3. Єдиний реєстр повинен містити інформацію про:

4.3.1.        Паспортні дані членів Партії;

4.3.2.        Індивідуальні податкові номери членів Партїі;

4.3.3.        Дані про місце проживання та контактні дані членів Партії (телефон, адресу ел. пошти, тощо);

4.3.4.        Дійсність членства особи;

4.3.5.        Сплату членських та інших внесків;

4.3.6.        Приналежність члена Партії до первинного осередку;

4.3.7.        Партійну посаду чи спеціальний статус члена Партії;

4.3.8.        Санкції та обмеження, що накладені на члена Партії.

4.4. Доступ до даних Єдиного реєстру, окрім п.п. 4.3.1–4.3.3, є відкритим для всіх членів Партії.

4.5. Член Партії не може бути одночасно членом іншої політичної партії.

4.6. Прийняття в члени Партії здійснюється на підставі особистої заяви (письмової або електронної). Форма заяви та документів, що до неї додаються, встановлюються Керівником Секретаріату Партії.

4.7. Члени Партії сплачують вступний, членський та інші, передбачені Нормативними документами Партії, види внесків (далі за текстом – “Внески”). Порядок та строки сплати внесків визначаються Положенням про порядок фінансування Партії. Розміри внесків визначаються нормативними документами Партії.

4.7.1. Внески сплачуються членами Партії особисто. Сплата членських внесків за іншу особу або групу осіб, а також колективна сплата внесків не допускається.

4.7.2. Внесок вважається сплаченим з моменту внесення коштів на рахунок Партії або на рахунок відповідної партійної організації в банківських установах України.

4.7.3. На членів Партії, які прострочили сплату членських внесків на два і більше місяців, автоматично на період прострочення накладаються наступні обмеження:

– позбавляються права номінуватися та/або балотуватися від імені Партії до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування;

–позбавляються права бути обраним (бути висунутим, номінованим) на будь-які посади всередині Партії;

–позбавляються права займати будь-які посади всередині Партії, а у випадку їх фактичного зайняття – відстороняються від виконання повноважень;

– відвідувати навчальні та інші заходи Партії до моменту належного виконання згаданих вище зобов’язань;

– позбавляються права голосу на З’їздах Партії, конференціях та зборах партійних організацій.

Зазначене обмеження знімається на третій день після погашення заборгованості, про що невідкладно зазначається в реєстрі.

4.7.4. Інформація про рух коштів по рахунку Партії чи партійної організації, на які сплачують членські внески, є відкритою для членів Партії та підлягають опублікуванню на офіційному сайті Партії не пізніше ніж 5-го числа наступного за звітним місяця.

4.8 Членство в партії припиняється за заявою члена партії, автоматично або за рішенням про виключення.

4.8.1 Членство в Партії автоматично припиняється (окрім Голови/заступників голови політради, Керівника/заступників керівника секретаріату) з дня настання викладених нижче обставин:

–       смерті члена Партії або оголошення його\її померлим\лою у встановленому законом порядку;

–       визнання члена Партії недієздатним\ною;

–       набрання законної сили вироком суду, яким член Партії визнаний\а винним\ною в скоєні умисного злочину (окрім випадків, коли такий вирок визнаний органом Партії наслідком переслідування чи тиску за його\її політичну діяльність);

–       набуття членства в іншій політичній партії;

–       припинення громадянства України;

–       припинення діяльності Партії.

4.8.2. Автоматичне припинення членства в Партії не потребує відповідних рішень керівних органів Партії і фіксується реєстратором Секретаріату або відповідної партійної організації у реєстрі протягом трьох робочих днів з моменту підтвердження інформації про настання підстав для автоматичного припинення членства. Про фіксацію Реєстратор повідомляє керівництво відповідного осередку та місцевої/обласної партійної організації.

4.9. Члена Партії може бути виключено з Партії:

–      у випадках передбачених п. 4.1.4 Статуту;

–      за грубе або систематичне порушення Статуту, а також невиконання рішень органів управління Партії, перешкоджання виконанню вказаних рішень іншими членами Партії;

–      за умисне вчинення діянь (дії чи бездіяльності), що дискредитують Партію, органи управління Партії, порушують честь та гідність членів Партії;

–      за умисне розголошення інформації з обмеженим режимом використання третім особам, якщо таке розголошення завдало шкоду інтересам та репутації Партії;

–      за систематичну несплату членських внесків.

4.9.1. Члени Партії, які прострочили сплату членських внесків більш ніж на шість місяців, невідкладно письмово (електронною поштою) інформуються про це Секретаріатом Партії або Виконкомом відповідної партійної організації та у семиденний термін з моменту надсилання повідомлення мають погасити заборгованість. У випадку непогашення заборгованості член виключається з Партії шляхом прийняття рішення Реєстратором Секретаріату або Виконкому відповідної партійної організації та фіксації інформації про це у Єдиному реєстрі.

4.9.2 Особи, які протягом трьох років з моменту припинення членства в партії, повторно подають заяву про вступ в партію, не набувають членства до завершення трьохрічного терміну.

4.10. Членство в партії може зупинятися за заявою члена партії або автоматично (окрім Голови/заступників голови політради, Керівника/заступників керівника секретаріату).

Зупинення членства в Партії не потребує окремого рішення органів Партії або партійних організацій. Особа, яка зупинила членство в партії, автоматично виключається з членів первинного осередку та втрачає посади в партії та партійних організаціях. Зупинене членство поновлюється шляхом подання особою відповідної заяви про поновлення членства до Секретаріату Партії або Виконкому відповідної партійної організації, що невідкладно фіксується в Єдиному реєстрі. Стаж членства в Партії особи в цьому випадку зберігається.

4.10.1. Членство в Партії автоматично зупиняється у разі зайняття членом Партії посади, перебування на якій згідно із законодавством є несумісним із членством в політичній партії.

4.11. Члени Партії зобов’язані впроджовж трьох робочих днів повідомляти Секретаріат Партії або Виконком відповідної партійної організації, про зайняття посади, перебування на якій згідно з чинним законодавством є несумісним з членством у політичній партії.

4.12. У разі припинення або зупинення членства в Партії майно та кошти (зокрема Внески), передані членом, поверненню не підлягають.

4.13. Усі члени Партії мають рівні права, серед яких зокрема, але не виключно:

4.13.1. Брати особисту участь у діяльності Партії, реалізації Програми Партії, проектів та заходів, висловлюватися з усіх питань діяльності Партії;

4.13.2. Обирати та бути обраним до керівних органів Партії, партійних організацій та первинних осередків, окрім обмежень передбачених даним статутом;

4.13.3. Бути висунутими або запропонованими Партією кандидатом для обрання чи призначення на посаду до органів державної влади або органів місцевого самоврядування всіх рівнів; окрім обмежень передбачених даним статутом

4.13.4. Звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності Партії до органів управління партійних організацій, органів управління Партії та отримувати на них обґрунтовані відповіді;

4.13.5. Отримувати інформацію про діяльність Партії, її органів та структурних утворень;

4.13.6. Безпосередньо вносити на розгляд керівних органів Партії пропозиції (зокрема, але не виключно, у формі проектів рішень) щодо змін до Програми Партії та Статуту;

4.13.7. Оскаржувати рішення та діяльність органів управління та посадових осіб Партії до компетентних органів Партії;

4.13.8. Звертатись до органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема, від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за власну партійну й громадську діяльність, політичні переконання та погляди;

4.13.10. Член Партії має право стати членом первинного осередку чи створити новий первинний осередок не раніше, ніж на 31 (тридцять перший) день з моменту набуття (поновлення в членах партії) ним членства в Партії чи виходу із іншого первинного осередку (з дати внесення відповідного запису в Єдиному реєстрі).

Порядок реалізації зазначених вище прав (а також їх обмеження) визначається Статутом та Нормативними документами Партії, прийнятими на його виконання.

4.14. Члени Партії несуть обов’язки, передбачені чинним законодавством, Статутом та Нормативними документами Партії, і зобов’язані:

4.14.1. Своєчасно сплачувати встановлені Внески та виконувати інші прямо передбачені Статутом та Нормативними документами Партії обов’язки;

4.14.2. Належним чином виконувати рішення органів управління Партії та партіїйних організацій, що поширюються на нього\неї;

4.14.3. Дотримуватись положень Статуту та Нормативних документів Партії;

4.14.4. Утримуватись від вчинення дій, що дискредитують Партію;

4.14.5. У випадку обрання депутатом до Верховної Ради України або місцевої ради входити до складу депутатського об’єднання Партії (депутатської фракції, групи) і діяти відповідно до рішень З’їзду та органів Партії, а також сприяти максимальному втіленню в життя положень Програми Партії;

4.14.6. Повідомляти в найкоротші терміни партійні організації, у яких вони перебувають на обліку, про зміну місця проживання, контактних та інших персональних даних.

4.15. На члена Партії не можуть бути покладені інші обов’язки, що не передбачені Статутом.

4.16. Для посвідчення особи та реєстрації на партійних заходах член Партії має партійний квиток. Виготовлення партійних квитків забезпечується Секретаріатом Партії та видається ним або Виконкомом відповідної партійної організації впродовж дев’яноста днів після набуття особою статусу члена Партії. В Партії також можуть існувати інші атрибути членства. Зразок, порядок видачі та використання партійних квитків й інших атрибутів Партії визначається Положенням про символіку, партійний квиток та атрибутику.

4.17. Партія гарантує членам надання захисту (юридичну, інформаційну та організаційну підтримку) у випадку їх політичних переслідувань. Рішення про надання такого захисту приймається Президією Політичної ради Партїі (у разі її відсутності – Політичною радою Партії).

[1] Під олігархічним слід розуміти бізнес, побудований завдяки або внаслідок:

– нечесної приватизації державних/комунальних підприємств або іншого державного/ комунального майна;

– використання владних повноважень з метою створення привілеїв чи інших переваг для бізнесу;

– створення за допомогою владних повноважень або впливу на владу монополій.

* Під безпосереднім зв’язком слід розуміти:

– володіння/співволодіння/безпосереднє управління олігархічним бізнесом;

робота за оплату на вищих керівних посадах на власника олігархічного бізнесу.

 

Вгору

 

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

5.1. Організаційну структуру Партії складають первинні осередки (надалі – осередки) та партійні організації. Партійні організації  – обласні та місцеві партійні організації (надалі – партійні організації, організації). Обласні партійні організації – республіканська організація Автономної Республіки Крим, організації міст Києва та Севастополя, організації в областях. Місцеві партійні організації – міські, районні, районні в містах та міськрайонні партійні організації.

5.1.1 Партійна організація формує власні органи управління та бере участь у формуванні органів управління Партії в порядку, передбаченому Статутом.

5.1.2 Колегіальні органи партії – політична рада партії, президія політичної ради партії, Центральна контрольно-ревізійна комісія, обласні та місцеві контрольно-ревізійні комісії, ради обласних та місцевих партійних організацій.

5.2. Обласні та місцеві партійні організації створюються згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України.

5.3. Осередки створюються членами Партії за місцем їх проживання, роботи, навчання, іншої діяльності або за професійною ознакою у межах території вулиць, кварталів, мікрорайонів, сіл, селищ, де це не заборонено чинним законодавством України. При створенні осередку обов’язково зазначається його юридична адреса. Член Партії може одночасно бути членом лише одного осередку.

5.4. В одній адміністративно-територіальній одиниці України може утворюватися лише одна організація Партії відповідного рівня, яка діє на всій території цієї адміністративно-територіальної одиниці за виключенням осередків, кількість яких на відповідній території не обмежується.

5.4.1. Протокол установчих зборів місцевої, обласної партійної організації та осередку має містити наступні відомості:

−      дата та місце проведення установчих зборів;

−      рішення про обрання головуючого та секретаря зборів;

−      рішення про утворення відповідної організації або первинного осередку;

−      рішення про визначення найменування відповідної організації або первинного осередку;

−      рішення про обрання керівника відповідної партійної організації або первинного осередку;

−      рішення про визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів;

−      рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти партійну організацію (первинний осередок) для здійснення реєстраційних дій.

5.4.2. Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах. У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчих зборів: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

5.4.3. Факт проведення установчих зборів партійної організації чи первинного осередку підтверджується спільним фото усіх учасників таких зборів.

5.4.4 Партійна організація або первинний осередок вважається створеним з моменту державної реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством. Про підтвердження факту державної реєстрації голова або інша уповноважена особа партійної організації чи первинного осередку повинен надати копію документу, виданого органом реєстрації, до Секретаріату Партії протягом 10-ти днів з дня його отримання. Це є підставою для внесення у партійний реєстр осередків та партійних організацій.

5.5. Обласні та місцеві партійні організації для забезпечення своєї діяльності відповідно до положень цього Статуту утворюють керівні, контрольно-ревізійні та виконавчі органи.

5.6. Визначення кількісного та персонального складу таких органів є компетенцією організації, що утворює орган, якщо інше не передбачено цим Статутом та законодавством.

5.7. Обласні, місцеві партійні організації та первинні осередки у своїй діяльності керуються Конституцією України, чинним законодавством, Статутом, Програмою Партії та Нормативними документами Партії, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня, власними рішеннями.

5.8. Для забезпечення діяльності обласні та місцеві партійні організації можуть набувати статусу юридичної особи. Партійна організація вважається такою, що набула статус юридичної особи, з моменту внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Після набуття організацією статусу юридичної особи, керівник такої організації невідкладно повідомляє про це Секретаріат Партії.

5.8.1. Обласні, міські, районні, районні у містах, міськрайонні партійні організації на відповідній території мають право зокрема, але не виключно:

– набувати та реалізовувати права щодо належного або переданого їм майна;

  • використовувати найменування та символіку Партії, партійний квиток та іншу атрибутику в порядку, визначеному нормативними документами Партії;
  • організовувати та здійснювати збір внесків;

– за погодженням із Президією Політичної ради Партії засновувати друковані та електронні засоби масової інформації, якщо вони є юридичними особами;

– поширювати інформацію про діяльність, пропагувати ідеї, погляди, цілі та завдання Партії;

– забезпечувати і координувати участь членів Партії у виборах;

– проводити збори, мітинги, демонстрації, пікети, конференції, зустрічі, дискусії та інші публічні масові заходи.

5.8.2. Партійна організація чи первинний осередок здійснюють таку діяльність:

– організовують виконання власних рішень та рішень керівних органів вищого рівня у межах території, на яку поширюється діяльність організації/осередку;

– розробляють, затверджують та реалізовують плани діяльності організації/осередку;

– організовують, проводять, координують інформаційну та роз’яснювальну роботу серед населення щодо мети, завдань, ідеології та Програми Партії;

– забезпечують організацію навчання членів первииних осередків та партійних активістів на території, на яку поширюється діяльність організації;

– ведуть облік членів Партії, що входять до складу відповідних осередків, які знаходяться на території відповідних партійних організацій;

– вивчають, узагальнюють та передають на розгляд керівних органів вищого рівня інформацію щодо актуальних проблем території, на яку поширюється діяльність організації/осередку;

5.9. Найменування партійної організації складається зі скороченого найменування Партії, назви адміністративно-територіальної одиниці, на територію якої поширюється діяльність організації, та її виду (обласна організація, місцева організація, первинний осередок), якщо повне найменування не було обране партійною організацією або осередком.

5.10. Посади в керівних та контрольно-ревізійних органах Партії, партійних організацій, посаду Керівника Секретаріату та Керівника Виконкому партійної організації можуть обіймати лише члени Партії, що відповідають вимогам, які передбачені Статутом для обрання на відповідні посади.

5.10.1. Бути обраними на посади та в колегіальні органи партійної організації можуть бути лише члени партії, які є членами осередків на території, на яку поширюється діяльність партійної організації.

5.11. У разі закінчення строку повноважень членів колегівльних органів Партії та партійних організацій вони продовжують виконувати відповідні повноваження до переобрання чи обрання нової особи, але не більше ніж 30 днів з моменту закінчення строку їх повноважень.

5.11.1. У разі закінчення строку повноважень керівника колегіального органу Партії чи партійної організації, керівника партійної організації, не пізніше ніж за тиждень до закінчення його повноважень, здійснюються вибори/перевибори керівника, який буде здійснювати повноваження з дня припинення повноважень, окрім випадків дострокового припинення повноважень. Після закінчення строку повноважень керівника і до моменту обрання нового його обов’язки виконує найстарший за віком заступник, а у разі його\її відсутності – найстарший член відповідного органу партійної організації/Ради партійної організації (що стосується закінчення строку повноважень Голови організації).

5.12. Рішення є неправочинним та підлягає скасуванню відповідним контрольно-ревізійним органом у разі якщо таке рішення:

–        прийняте на засіданні, яке визнано неправомочним;

–        прийняте з істотним порушенням процедури, що вплинуло або з високою долею ймовірності могло вплинути на його зміст.

Правочинність рішення органів Партії, їх посадових осіб може бути оскаржено протягом шести місяців (трьох місяців – для рішень органів партійних організацій/осередків) з моменту його прийняття.

5.12.1. За загальним правилом рішення набирає чинності з моменту підписання протоколу, окрім випадків передбачених п.п. 5.12.2 – 5.12.4 та п. 11.5.1 Статуту.

5.12.2. Рішення про затвердження Нормативних документів Партії чи партійної організації набирає чинності з моменту його опублікування, якщо інший порядок не встановлено самим документом.

5.12.3. Рішення про обрання/призначення посадової особи чи обрання до складу колегіального органу Партії чи партійної організації (окрім висування особи делегатом на З’їзд Партії чи Конференцію партійної організації) набирає чинності з моменту фіксації відповідної інформації в Єдиному реєстрі, окрім випадків передбачених в п.11.5.1.

5.12.4. Рішення про висування особи делегатом З’їзду Партії набирає чинності з моменту надсилання копії протоколу (зокрема, в електронній форма) до Секретаріату Партії.

Рішення про висування особи делегатом Конференції партійної організації набирає чинності з моменту надсилання копії протоколу (зокрема, в електронній форма) до Виконкому відповідної партійної організації, а у разі його відсутності – до Секретаріату Партії.

5.13. Рішення про скликання засідань колегіальних органів Партії чи партійних організацій має містити таку інформацію: час, місце проведення та порядок денний засідання. Таке рішення (або, якщо його зміст міститься в протоколі засідання – відповідний протокол), а також анонс про проведення засідання, мають бути опубліковані не пізніше двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

5.13.1. Засідання колегіальних органів Партії, партійних організацій та первинних осередків (якщо інше не встановлено Статутом або чинним законодавством) є правомочними, якщо на засіданні присутні не менше половини повноважних (тобто таких, що мають право бути учасниками конкретного засідання та на момент його проведення мають право голосу на ньому) членів чи делегатів цих органів. Для цілей визначення кворуму на З’їзді Партії, засіданнях органів Партії чи партійних організацій, використовуються дані Єдиного реєстру.

5.13.2. З’їзд Партїі або Конференція партійної організації (учасників якої було обирано шляхом делегування) є правомочними, якщо на засіданні присутні більше половини від висунутих делегатів. Норма делегування – один делегат від трьох повноважних членів осередку.

5.13.3. Невід’ємною частиною протоколу засідання, в результаті якого необхідно вносити зміни до відомостей про Партію, обласні, міські, районні, міськрайонні чи районні у місті партійні організації, а також про первинні осередки, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є реєстр учасників відповідного засідання, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

5.14. На засіданнях колегіальних органів Партії та партійних організацій (якщо інше не встановлено Статутом або чинним законодавством) рішення ухвалюється простою більшістю від зареєстрованих повноважних учасників засідання. Голосування має бути персональним (без права делегування голосу).

Кожен зареєстрований на засіданні повноважний учасник засідання/член колегіального органу має один голос.

5.15. Всі рішення з кадрових питань в Партії та партійних організаціях ухвалюються таємним голосуванням, за вийнятком призначення Керівника, заступника керівника Секретаріату Партії та виконкомів партійних організацій.

5.15.1. Обрання на посади або до складу колегіальних органів Партії та партійних організацій мають організовуватись таким чином щоб:

−        анонс про призначення засідання, на якому мають відбутися відповідні вибори був розміщений на офіційному сайті Партії не пізніше, ніж протягом двох робочих днів з моменту прийняття рішення про його/їх проведення;

−        з моменту прийняття рішення про проведення виборів до моменту голосування було не менш ніж: – для органів управління Партії – 30 днів; – для органів управління обласних партійних організацій – 20 днів; – для органів управління місцевих партійних організацій – 10 днів;

−        інформація про кандидатів, що висунуті для обрання на посади або до органів управління партії була розміщена в анонсі засідання не менш, ніж за 20 днів до початку засідання (10 днів – для обрання до обласних, та 5 днів – для обрання на посади або до органів місцевих партійних організацій).

5.15.2. Кандидат до складу органу управління Партії повинен подати заяву про свій намір балотуватися не пізніше ніж за 21 день до початку відповідного засідання. До заяви кандидата додається автобіографія, програма кандидата та підписний лист з зафіксованою в ньому підтримкою не менше 10 (десяти) членів Партії, які входять до складу первинних осередків на території відповідної області.

5.15.3. Кандидат на посаду Голови обласної партійної організації або до складу органу управління обласної партійної організації повинен подати заяву про свій намір балотуватися не пізніше ніж за 11 днів до початку відповідного засідання. До заяви кандидата додається автобіографія, програма кандидата та підписний лист із зафіксованою в ньому підтримкою не менше 5 (п’яти) членів Партії, які входять до складу первинних осередків на території відповідної області.

5.15.4. Кандидат на посаду або до складу органу управління місцевої партійної організації повинен подати заяву про свій намір балотуватися не пізніше ніж за 6 днів до початку відповідного засідання. До заяви кандидата додається автобіографія та програма кандидата.

5.15.5. Якщо на посаду або до складу колегіального органу Партії балотується більш, ніж один кандидат, то обраним вважається той із кандидатів, що отримав більше половини голосів повноважних учасників засідання. Якщо жоден кандидат не набрав необхідної для обрання кількість голосів, то проводиться друге голосування, на яке виноситься питання про підтримку того з кандидатів, хто набрав більше за інших голосів. Під час другого голосування кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини повноважних учасників засідання.

5.15.6. Якщо на посаду або до складу колегіального органу балотується один кандидат, то він вважається обраним у разі отримання більше половини голосів повноважних учасників засідання.

5.15.7. Анонсом вважається окреме коротке інформаційне оголошення, розміщене у спеціально призначеному розділі офіційного сайту Партії, що містить такі дані: дату, час, місце, порядок денний засідання та/або інша інформація, що є обов’язковою для спеціальних анонсів.

5.15.8. Вибори на посаду або до складу органу управління Партії, а також на посаду керівника обласної партійної організації мають організовуватись таким чином, щоб кожен кандидат не пізніше ніж за 10 днів – для органів управління Партії; за 5 днів – для органів управління обласних партійних організацій; за 2 дні – для органів управління місцевих партійних організацій до початку засідання публічно презентував свою програму. У разі наявності більш, ніж одного кандидата презентація програми відбувається спільно в форматі дебатів.

5.16. Засідання органів управління Партії, партійних організацій, первинних осередків (включаючи установчі збори) є відкритими для участі членів Партії, якщо інше не визначено Статутом або спеціальним рішенням відповідного органу.

5.16.1. Засідання можуть проводитися очно, а також в режимі он-лайн конференції, що передбачає можливість участі у них членів Партії.

5.17. Про проведення З’їзду члени Партії, а про проведення засідання Ради/Конференції партійної організації – члени Партії, які входять до складу осередків на території відповідної партійної організації, мають бути належним чином повідомлені.

Належним вважається повідомлення, що:

−        здійснене через внутрішню партійну мережу (у разі її створення) та в будь-який інший спосіб, що забезпечує оперативну передачу інформації (смс-повідомленнями, електронними листами тощо) та дозволяє зафіксувати факт відправлення повідомлення;

−        здійснене не пізніше, ніж за два робочі дні до події, про яку повідомляється, якщо інше прямо не встановлено Статутом.

5.18. У разі дострокового припинення повноважень керівника партійної організації або колегіального органу управління, його/її обов’язки до найближчого засідання такого органу (включно) виконує його/її найстарший за віком заступник, а у разі відсутності заступника – найстарший за віком член відповідного органу Партії та/або партійної організації. У разі, якщо таке засідання не відбулося протягом 45-ти днів або на ньому не було обрано керівника, обов’язки керівника органу управління тимчасово покладаються на наступного за віком члена органу управління до проведення наступного засідання.

5.19. Партійна організація або осередок вважаються вперше утвореними з моменту внесення про це інформації до Єдиного реєстру, але не раніше моменту державної реєстрації.

5.19.1. Інформація про утворення партійної організації або осередку до Єдиного реєстру вноситься на підставі рішення реєстратора Секретаріату Партії чи реєстратора виконкому партійної організації, на території якої створено осередок або партійну організацію, протягом трьох днів з моменту надходження відповідної заяви (та доданих до неї документів) після отримання погодження контрольно-ревізійної комісії про створення та інформації про державну реєстрацію.

5.19.2. Для початку процедури реєстрації нової партійної організації або первинного осередку голова або уповноважена зборами особа надсилає Реєстратору Секретаріату Партії або партійної організації вищого, порівняно із створюваною, рівня, наступний виключний пакет документів: − заяву про фіксацію створення партійної організації в Єдиному реєстрі; − протокол установчих зборів; − реєстр учасників установчих зборів; спільне фото всіх учасників установчих зборів.

5.19.3. В результаті перевірки отриманих документів Реєстратор приймає рішення про початок процедури реєстрації та передає документи для погодження до відповідного контрольно-ревізійного органу. Рішення про відмову у переданні на погодження Реєстратор оформлює письмово, зазначаючи чіткі підстави для відмови та наводячи необхідну аргументацію. Підставами для відмови є:

5.19.3.1. Пакет документів є неповним чи документи не відповідають вимогам Статуту;

5.19.3.2. Особи, що брали участь в установчих зборах, на момент їх проведення не були членами Партії або не були повноважними брати участь у зборах з правом голосу (якщо це вплинуло на дотримання формальних вимог для проведення зборів);

5.19.3.3. Установчі збори були анонсовані із порушенням термінів анонсування чи проведені у час, відмінний від анонсованого.

5.19.4. У разі прийняття рішення про відмову на підставі п. 5.19.3.1 засновникам партійної організації (осередку) надається можливість виправити виявлені недоліки без повторного проведення установчих зборів. У випадку позитивної відповіді, Реєстратор передає рішення до відповідної контрольно-ревізійної комісії для погодження.

5.19.5. Контрольно-ревізійна комісія протягом трьох днів після отримання документів від Реєстратора погоджує створення організації або осередку та передає погодження Реєстратору. Комісія може відмовити у погодженні реєстрації організації або осередку виключно у разі, якщо документи про створення партійної організації або первинного осередку мають очевидні ознаки підроблення або є такими, що не відображають реальні обставини або мають ознаки фіктивності.

5.19.5.1. Після отримання рішення про погодження створення первинного осередку/партійної організації від відповідної контрольно-ревізійної комісії Реєстратор передає необхідний для державної реєстрації пакет документів уповноваженому представнику осередку та організації.

5.19.5.2. Уповноважений представник осередку та організації невідкладно забезпечує подання документів для державної реєстрації та, після отримання підтвердження про державну реєстрацію, передає копію підтверджуючого документу Реєстратору для фіксації інформації про створення організації в Єдиному реєстрі.

5.19.6. Анонсування установчих зборів повинно відбуватись таким чином, щоб:

−      інформація про створення обласної партійної організації була розміщена у відповідному розділі на офіційному сайті Партії не пізніше, ніж за 120 годин до моменту їх проведення;

−      інформація про створення місцевої партійної організації була розміщена у відповідному розділі на офіційному сайті Партії не пізніше, ніж за 72 години до моменту їх проведення;

−      інформація про створення первинного осередку була розміщена у відповідному розділі на офіційному сайті Партії не пізніше, ніж за 36 годин до моменту їх проведення.

5.20. Працівники виконавчих органів, члени контрольно-ревізійних органів Партії та партійних організацій не мають права:

−      займатися політичною діяльністю, зокрема мати статус депутата рад всіх рівнів, балотуватися на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

−      обіймати будь-яку посаду, балотуватися або входити до складу керівних органів Партії або партійних організацій.

5.21. У разі виникнення суперечностей та/або двоякого тлумачення положення Статуту мають пріоритет порівняно з відповідними положеннями будь-яких інших Нормативних документів Партії, за виключенням Положення про особливий режим роботи Партії на тимчасово окупованих територіях та тимчасово не підпорядкованих українській владі територіях Донецької і Луганської областей в частині порядку створення та діяльності партійних організацій на таких територіях. Регламентуючи відносини, що врегульовані Статутом, положення інших Нормативних документів Партії не повинні звужувати права та можливості членів Партії.

5.22. Керівник, інша посадова особа чи член колегіального органу Партії або партійної організації може бути відкликанана у випадку виключення або виходу з осередку, що належить до партійної організації, яка його висувала, або разі вчинення ним порушення, за яке передбачена можливість відкликання, за рішенням не менш, ніж двома третинами від повноважних учасників засідання органу, що його обрав. Факт вчинення порушення має бути встановлений компетентним контрольно-ревізійним органом. Факт вчинення порушення має бути встановлений відповідним контрольно-ревізійним органом.

5.22.1. Порушення, за які особу може бути відкликано з посади або зі складу колегіального органу:

−        систематична (більше трьох разів поспіль) відсутність на засіданнях органу, до складу якого така особа входить, без поважних причин;

−        прийняття рішень, що виходять за межі компетенції відповідної посадової особи чи колегіального органу;

−        невиконання посадових обов’язків чи обов’язків члена колегіального органу, передбачених Статутом.

5.23. Член Партії не може одночасно обіймати більше однієї посади або бути членом кількох колегіальних органів в партії (окрім посад в партійних осередках).

5.24. Член Партії не може балотуватись на посаду або до складу колегіального органу Партії під час перебування на іншій посаді або у складі іншого колегіального органу Партії.

5.25.1. Повноваження посадової особи або члена колегіального органу Партії чи партійної організації, припиняються у разі, якщо організація, яка обрала особу перестає відповідати вимогам, що встановлені як необхідні для її обрання (кількість осередків, повноважних членів партії тощо). Повноваження вважаються припиненими з моменту внесення відповідного запису до Єдиного реєстру.

5.25.2. Реєстратор вносить відповідний запис в такому порядку:

5.25.2.1. У разі виявлення інформації що партійна організація, яка обрала/делегувала особу, не відповідає вимогам, що встановлені як необхідні для її обрання (кількість осередків, повноважних членів партії тощо), Реєстратор приймає рішення про тимчасове зупинення повноважень відповідної особи, фіксує інформацію про це в Єдиному реєстрі та невідкладно повідомляє про встановлення такого факту обрану особу, керівника відповідної обласної партійної організації, Голову Політичної Ради Партії та Голову Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;

5.25.2.2. Якщо протягом місяця з моменту повідомлення зазначені обставини не будуть усунуті, то Реєстратор виносить рішення про припинення повноважень особи та фіксує інформацію про це в Єдиному реєстрі.

5.26. Заступники Голови колегіального органу чи Голови партійної організації, обирається за поданням Голови із членів відповідного колегіального органу чи членів первинних осередків на території відповідної партійної організації. Кількість заступників визначається рішенням колегіального органу або конференції відповідної партійної організації. Заступники Голови партійної організації, первинного осередку, колегіального органу Партії не мають самостійних повноважень та виконують доручення і обов’язки Голови за його відсутності. У разі, якщо виконання обов’язків посадової особи партійної організації припиняються з підстав, визначених п. 5.22. Статуту, інформація про виконуючого обов’язки підлягає обов’язковій реєстрації в порядку, визначеному вимогами Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

5.27. Керівники партійних організацій, посадові особи та члени колегіальних органів Партії, партійних організацій та первинних осередків виконують свої обов’язки на громадських засадах.

5.28. Рішення про ліквідацію партійної організації/первинного осередку, виключення члена з Партії, відкликання обраної посадової особи/члена колегіального органу Партії чи партійної організації приймається двома третинами від присутніх повноважних учасників засідання компетентного органу за умови встановлення уповноваженим органом Партії/партійної організації факту настання обставини, за які передбачена ліквідація/виключення/відкликання.

5.29.1. Обласна партійна організація ліквідується за рішенням З’їзду Партії у разі встановлення відповідного факту Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії; місцева партійна організація – за рішенням Політичної ради Партії у разі встановлення відповідного факту контрольно-ревізійною комісією відповідної обласної партійної організації (у разі її відсутності – Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії), первинний осередок – за рішенням Ради відповідної обласної партійної організації (у разі, якщо така відсутня – за рішенням Політичної ради Партії) у разі встановлення відповідного факту контрольно-ревізійною комісією відповідної місцевої партійної організації (у разі її відсутності – контрольно-ревізійною комісією відповідної обласної партійної організації, в разі її відсутності – Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії), окрім випадків зазначених в п 5.29.4.

5.29.2. Рішення про ліквідацію партійної організації чи первинного осередку має бути вмотивованим.

5.29.3. Відповідна контрольно-ревізійна комісія встановлює обставини, настання яких є підставою для ліквідації партійної організації чи первинного осередку, а саме:

5.29.3.1. Встановлення факту підробки, умисного використання завідомо підроблених документів, умисного занесення в документи про створення партійної організації завідомо неправдивих даних;

5.29.3.2. Встановлення факту умисної систематичної діяльності, спрямованої на нанесення істотної шкоди інтересам Партії;

5.29.3.3. Неподання чи невчасне подання податкової звітності до Секретарітату Партії, якщо така ситуація повторилась двічі (якщо партійна організація має статус юридичної особи).

5.29.4. У разі зменшення кількості членів первинного осередку – до менш ніж трьох осіб, місцевої партійної організації – до менш ніж дев’яти осіб, обласної партійної організації – до менш ніж 30 (тридцяти) осіб, що не усунуто протягом 30 (тридцяти) днів з моменту попередження про можливу ліквідацію, рішення про ліквідацію партійної організації приймає Реєстратор виконкому вищої за рівнем партійної організації (або Секретаріату Партії – у разі його відсутності).

5.29.5. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію партійної організації чи первинного осередку, утворює ліквідаційну комісію, що відповідає за:

− вирішення майнових питань партійної організації чи первинного осередку;

− передачу документації партійної організації чи первинного осередку до Секретаріату Партії, Виконкому вищої за рівнем партійної організації або іншому визначеному рішенням про ліквідацію органу;

− перереєстрацію членів первинних осередків, що знаходяться на території відповідної партійної організації;

− реєстрацію припинення партійної організації чи первинного осередку в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

− інші організаційно-технічні питання, пов’язані із ліквідацією організації чи первинного осередку.

5.29.6. У разі ліквідації партійної організації або первинного осередку повноваження осіб обраних чи делегованих нею припиняються.

5.29.7. В разі об`єднання міської та районної організації у міськрайонну партійну організацію (відповідно до Статуту), такі міська та районна партійні організації вважаються ліквідованими. Процес ліквідації організацій забезпечує Виконкомом відповідної обласної партйної організації, у разі його відсутності – Секретаріат Партії.

5.29.8 Первинні осередки та партійні організації підлягають обов`язковій державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.30. Порядок денний засідання колегіального органу Партії чи партійної організації не може бути змінений після анонсування засідання. Порядок денний має містити виключний перелік конкретних питань, що будуть розглядатися під час засідання. Включення до порядку денного абстрактних питань (“розгляд скарг та пропозицій”, “різне”, “інше”) не допускається.

5.31. Конференція партійної організації/З’їзд Партії призначається за рішенням Ради відповідної партійної організації/Президії Політичної ради Партії (у разі її відсутності – Політичної ради Партії), ухваленим за власною ініціативою або на вимогу 1/4 (чверті) повноважних членів Партії/членів Партії, які входять до складу осередків на території  відповідної партійної організації.

5.31.1. Вимога 1/4 (чверті) повноважних членів первинних осередків оформлюється у вигляді проекту рішення Президії Політичної Ради (у разі її відсутності – Політичної Ради Партії)/Ради відповідної партійної організації про скликання З’їзду/Конференції партійної організаці/ Партії, під яким збираються особисті підписи повноважних членів Партії/членів Партії, які входять до складу осередків на території  відповідної партійної організації.

Після оформлення вимога надсилається Голові партійної організації/Президії Політичної ради Партії (у разі її відсутності – Політичній Раді Партії), що зобов’язаний/зобов’язана включити розгляд питання про скликання Конференції партійної організації/З’їзду Партії до порядку денного на найближче засідання Ради/Президії Політичної ради Партії (у разі її відсутності – Політичної ради Партії).

У разі ігнорування Радою розгляду питання або відхилення відповідної вимоги членів Партії Конференція партійної організації/З’їзд Партії має бути скликаний керівником Секретаріату Партії (керівником виконкому партійної організації – за наявності) та ним же разом з ініціаторами Конференції партійної організації/З’їзду Партії організовується.

 

6. ПЕРВИННІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Первинний осередок (осередок) створюється за рішенням не менш, ніж трьох членів Партії, що не є членами інших осередків.

6.1.1. На Установчих зборах обирається Голова осередку. У разі, якщо осередок налічує шість членів, може бути обраний Секретар осередку, якщо дев’ять – Заступник голови осередку.

6.2. Зарахування до діючого осередку здійснюється на підставі письмової заяви члена Партії на ім’я Голови відповідного осередку та ухвалення більшістю членів Партії, що входять до осередку, на своїх зборах рішення про прийняття особи до осередку.

6.3. Заява про вступ до осередку подається відповідному Реєстратору, який невідкладно передає її на розгляд осередку. Заява розглядається у строк до 20 робочих днів на Зборах осередку.

6.4. Член Партії має право у будь-який час вийти з осередку, надіславши письмову заяву відповідному Реєстратору. Реєстратор невідкладно повідомляє Голову осередку про вихід заявника з осередку.

6.5. Керівними органами осередку є Збори осередку та Голова осередку.

6.6. У період між Зборами керівництво діяльністю осередку здійснює Голова осередку.

6.7. Повноваження Зборів осередку:

–        обирає та відкликає Голову, Заступника голови та Секретаря осередку;

–        обирає делегатів на З`їзд та Конференцію;

–        розглядає та ухвалює рішення з інших питань діяльності осередку.

6.8. Голова, Заступник голови та Секретар осередку обираються терміном на один рік зі складу членів осередку без обмежень щодо кількості разів обрання поспіль.

6.9. Повноваження Голови осередку:

–        здійснює безпосереднє керівництво діяльністю осередку у період між засіданнями Зборами осередку;

–        ухвалює рішення про скликання засідань Зборів осередку;

–        організує виконання рішень Зборів осередку, а також керівних органів Партії вищого рівня;

–        головує на засіданнях Зборів осередку;

–        без доручення представляє осередок у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, іншими політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами на відповідній території;

–        без доручення підписує документи від імені осередку;

–        відповідає за використання коштів і майна Партії, які передані в користування осередку;

–        у разі необхідності забезпечує документообіг осередку, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів;

–        забезпечує передачу від членів осередку місцевим партійним організаціям інформації про зміну контактних та інших персональних даних члена осередку, забезпечує постійну актуалізацію персональних даних членів Партії, що входять до осередку;

–        здійснює підготовку та організаційно забезпечує проведення засідань керівних органів осередку, забезпечує належне та своєчасне (відповідно до п. 5.18 Статуту) інформування членів Партії, що входять до осередку, про зміну дати, часу або місця проведення чергових Зборів, дату час та місце проведення позачергових Зборів;

–        у разі складання повноважень особисто здійснює передачу всієї партійної документації новообраному Голові осередку впродовж трьох днів з моменту обрання;

–        вирішує інші питання, віднесені до компетенції Голови згідно чинного законодавства, Статуту, рішень керівних органів Партії вищого рівня та Зборів осередку;

представляє осередок в якості делегата на З’їзді Партії, якщо норма представництва передбачає делегування безпосередньо від осередків та якщо осередком не делеговано іншу особу або осіб.

 

Вгору

 

7. МІСЦЕВІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Рішення про утворення місцевих партійних організацій ухвалюється її Установчими зборами, в яких беруть участь не менше п’яти членів Партії, які входять до складу осередків на території, на яку поширюється діяльність партійної організації.

Установчі Збори місцевої партійної організації можуть бути проведені за умови існування на відповідній території щонайменше трьох осередків, якщо інше не передбачено Положення про особливий режим роботи Партії на тимчасово окупованих територіях та тимчасово не підпорядкованих українській владі територіях Донецької і Луганської областей.

7.2. Міськрайонні партійні організації поширюють свою діяльність на територію міста обласного підпорядкування та однойменного району. Міськрайонні партійні організації можуть бути утворені шляхом:

  • об’єднання зусиль членів первинних осередків, які знаходяться на території відповідного міста обласного значення та однойменного району;

– об’єднання відповідних районної та міської партійних організацій за рішеннями Конференцій кожної з партійних організацій та їх спільної Конференції.

В момент утворення міськрайонної організації внаслідок об’єднання міської та районої організацій, останні вважаються ліквідованими.

7.3. Місцеві партійні організації утворюються та діють без статусу юридичної особи або з статусом юридичної особи, якщо таке рішення було попередньо ухвалено президією політичної ради партії.

7.4. Районі партійні організації є вищими партійними організаціями щодо усіх міських (міст районного підпорядкування) партійних організацій, а також первинних осередків, утворених у межах відповідного району. Міські партійні організації у містах з районним поділом є вищими партійними організаціями щодо до усіх районних у цьому місті партійних організацій, а також осередків, які не підпорядковані районним у місті партійним організаціям.

Міські та районні у містах партійні організації є вищими партійними організаціями щодо усіх первинних осередків, утворених у межах території відповідних міст та районів.

7.5. Вищим керівним органом місцевої партійної організації є Конференція місцевої партійної організації. Учасниками Конференції мають право бути всі повноважні члени Партії, які є членами осередків, на території на яку поширюється діяльність партійної організації або делегати від осередків. Конференція проводиться не рідше ніж 1 раз на рік.

7.6 Осередки, створені на території відповідної партійної організації, після прийняття Радою рішення про проведення конференції, делегатів на дану конференцію не обирають. Осередки можуть делегувати до участі в конференції виключно тих членів партії, які набули членство в партії та стали членами відповідних первинних осередків на відповідній території, до прийняття Радою рішення про проведення відповідної конференції.

7.7. У період між Конференціями місцевої партійної організації керівництво її діяльністю здійснюють Рада місцевої партійної організації.

7.8. Порядок роботи місцевої партійної організації визначається Статутом, а також Регламентом роботи відповідної місцевої партійної організації, що затверджується Конференцією місцевої партійної організації, а до його затвердженням – Типовим регламентом роботи місцевої партійної організації, що затверджується Політичною радою Партії.

7.9. Повноваження Конференції місцевої партійної організації:

–           обирає (та відкликає) Голову і заступників голови місцевої партійної організації;

–           формує персональний склад Контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації;

–           обирає (та відкликає) двох членів до Ради місцевої партійної організації;

–           обирає (та відкликає) представника до Ради обласної партійної організації та представника до Контрольно-ревізійної комісії обласної партійної організації;

–           висуває виборчий список або окремих кандидатів в депутати (міських, селищних, сільських голів або старост громад) від партії для участі у виборах до відповідної місцевої ради;

–           погоджує номінування особи для її висування З’їздом Партії для участі у виборах до Верховної ради України;

–           затверджує Регламент діяльності місцевої партійної організації;

–           розглядає та ухвалює рішення з інших питань діяльності місцевої партійної організації, що не суперечить Статуту.

7.10. Рада місцевої партійної організації складається з голів первинних осередків, що розташовані на території, на яку поширюється діяльність партійної організації. Також, до складу Ради входить за посадою Голова місцевої партійної організації та двоє обраних Конференцією членів Ради, окрім рад міських партійних організацій в містах з районним поділом.

7.10.1. Роботу Ради місцевої партійної організації очолює, спрямовує і координує Голова відповідної місцевої партійної організації.

7.10.2. Ради міських партійних організацій в містах з районним поділом, у разі їх утворення, складаються з голів районних у місті партійних організацій. До складу Ради входять також Голова організації (за посадою) та двоє обраних Конференцією членів Ради.

7.10.3. Строк повноважень членів ради місцевої партійної організації, що обираються Конференцією, становить один рік, з правом повторного обрання, але не більше ніж два строки поспіль.

7.11. Рада місцевої партійної організації:

–        приймає рішення про участь організації у виборах до органів місцевого самоврядування на території, на яку поширюється діяльність партійної організації, визначає стратегію та форму участі у таких виборчих процесах, утворює виборчі штаби, обирає представників партії у виборчих комісіях;

–        ухвалює рішення про скликання Конференції місцевої партійної організації;

–        організовує розробку та затверджує план діяльності місцевої партійної організації;

–        створює Виконком, призначає Керівника і Реєстратора Виконкому організації, затверджує штатний розпис. Повноваження керівника виконкому та реєстратора припиняються з дня призначення іншої особи на дані посади або за власним бажанням.

7.12. Голова місцевої партійної організації обирається терміном на один рік. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Голови місцевої партійної організації більше ніж два строки поспіль. Повноваження Голови місцевої партійної організації:

–        здійснює безпосереднє оперативне керівництво діяльністю місцевої партійної організації у період між засіданнями Конференції та Ради місцевої партійної оргианізації;

–        головує на засіданнях Конференції та Ради місцевої партійної організації;

–        без доручення представляє організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, іншим політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що діють на території, на яку поширюється діяльність місцевої партійної організації;

–        забезпечує координацію діяльності первинних осередків на території, на яку поширюється діяльність місцевої партійної організації;

–        вирішує інші питання, що належать до повноважень Голови згідно з чинним законодавством, Статутом, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня та Конференції місцевої партійної організації.

7.13. За рішенням Ради місцевої партійної організації може утворюватися Виконком – виконавчий орган, що складається з найманих працівників, які забезпечують діяльність місцевої партійної організації.

7.14. Повноваження Керівника Виконкому місцевої партійної організації:

–        визначає персональний склад та функціональний розподіл обов’язків у Виконкомі організації;

–        виконує рішення Конференції, Ради місцевої партійної організації, а також керівних органів Партії вищого рівня;

–        підписує документи (не політичного змісту) від імені місцевої партійної організації;

–        забезпечує організацію належної роботи місцевої партійної організації;

–        забезпечує документообіг місцевої партійної організації, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів;

–        забезпечує прийом заяв, звернень, запитів та інших документів від членів Партії, передає їх на розгляд відповідних керівних органів місцевої партійної організації;

–        здійснює безпосередню організацію засідань Конференції та Ради місцевої партійної організації, забезпечує підготовку проекту порядку денного та протоколів засідань Конференції та Ради;

–        здійснює управління коштами та майном місцевої партійної організації, відповідає за використання коштів і майна організації;

–       у разі складання повноважень особисто здійснює передачу всієї партійної документації Голові місцевої партійної організації.

 

Вгору

 

8. ОБЛАСНІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Рішення про утворення обласної партійної організації ухвалюється її Установчими зборами, в яких беруть участь не менше 30 (тридцяти) членів Партії, які є членами осередків, що знаходяться на території обласної організації.

8.2 Установчі збори обласної партійної організації не можуть бути проведені, якщо на відповідній території не утворені як мінімум 3 (три) місцевих партійних організації й інше не передбачено Положенням про особливий режим роботи Партії на тимчасово окупованих територіях та тимчасово не підпорядкованих українській владі територіях Донецької і Луганської областей.

8.3. Обласні партійні організації утворюються та діють без статусу юридичної особи або з статусом юридичної особи, якщо таке рішення було попередньо ухвалено президією політичної ради та підлягають обов’язковій державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавсвом.

8.4. Обласні партійні організації є керівними органами щодо місцевих партійних організацій та первинних осередків Партії, що діють на території, на яку поширюється діяльність обласної партійної організації.

8.5. Порядок роботи обласної партійної організації визначається Статутом, а також Регламентом роботи відповідної обласної партійної організації, що затверджується Конференцією обласної партійної організації, а до його затвердженням – Типовим регламентом роботи обласної партійної організації, що затверджується Політичною радою Партії.

8.6. Вищим керівним органом обласної партійної організації є Конференція обласної партійної організації.

8.7. У період між Конференціями обласної партійної організації керівництво її діяльністю здійснює Рада обласної партійної організації, яка є постійно діючим керівним органом обласної партійної організації.

8.8. Конференція обласної партійної організації – це вищий керівний орган обласної партійної організації. Учасниками Конференції мають право бути делегати від первинних осередків, що зареєстровані на території, на яку поширюється діяльність обласної партійної організації.

8.9. До повноважень Конференції обласної партійної організації належить:

–        визначення основних завдань та пріоритетних напрямків діяльності, затвердження плану діяльності обласної партійної організації відповідно до загальної стратегії та планів діяльності Партії з урахуванням регіональних потреб та особливостей;

–        висунення виборчого списку або окремих кандидатів в депутати від партії для участі у виборах до відповідної обласної ради (Київської та Севастопольської міської, Верховної ради Автономної Республіки Крим);

–        затвердження Регламенту діяльності відповідної обласної організації;

–        ухвалення пропозицій щодо кандидатів на посади в органи державної влади та органи місцевого самоврядування або їх безпосереднє висунення;

–        обрання (та відкликання) Голови та заступників Голови обласної партійної організації, та двох членів Ради організації, терміном на один рік зі складу членів осередків, які знаходяться на території цієї організації;

–        обрання (та відкликання) представників до Політичної ради Партії від обласної організації з розрахунку: перший та другий член політради від кожних п’ятнадцяти осередків на території області, а третій та кожен наступний від кожних тридцяти осередків (15 осередків – 1 член політради, 30 осередків – 2 члени політради, 60 осередків – 3 члени політради, 90 осередків – 4 члени політради, 120 осередків – 5 членів політради і т.д.);

–        обрання (та відкликання) представника від обласної партійної організації до Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;

–        розгляд та ухвалення рішення з інших питань діяльності обласної партійної організації, що не суперечить Статуту.

8.10. Рада обласної партійної організації складається з осіб, делегованих місцевими партійними організаціями, що розташовані на території, на яку поширюється діяльність обласної партійної організації, Голови організації, заступників голови організації та двох членів Ради організації, обраних Конференцією.

8.11. Рада обласної партійної організації:

–        ухвалює рішення про скликання Конференції обласної партійної організації;

–        приймає рішення про участь організації у виборах до органів місцевого самоврядування на території, на яку поширюється діяльність обласної партійної організації, визначає стратегію та форму участі у таких виборчих процесах, утворює виборчі штаби, обирає представників партії у виборчих комісіях;

–        забезпечує розробку, організацію та контроль за виконанням планів діяльності обласної партійної організації;

–        створює Виконком, призначає Керівника і Реєстратора Виконкому відповідної обласної організації, затверджує штатний розпис. Повноваження керівника виконкому та реєстратора припиняються з дня призначення іншої особи на дані посади або за власним бажанням;

–        забезпечує виконання рішень Конференції обласної партійної організації, а також керівних органів Партії вищого рівня.

8.12. Повноваження Голови обласної партійної організації:

–        здійснює безпосереднє керівництво діяльністю обласної партійної організації у період між засіданнями Ради та Конференції обласної партійної організації;

–        головує на засіданнях Ради та Конференції обласної партійної організації;

–        координує діяльність місцевих партійних організацій, підпорядкованих відповідній обласній партійній організації;

–        організує виконання рішень Конференції та Ради обласної партійної організації, а також керівних органів Партії вищого рівня;

–        без доручення представляє обласну партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, іншими політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що діють на території, на яку поширюється діяльність обласної партійної організації, з політичних питань;

–        забезпечує організацію засідань Конференції та Ради обласної партійної організації, готує проекти порядку денного і протоколи засідання Конференції та Ради обласної партійної організації;

–        здійснює оперативний контроль за використанням коштів та майна обласної партійної організації.

8.12.1. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Голови обласної партійної організації та його\її заступників більше, ніж два строки поспіль.

8.13. Повноваження Керівника Виконкому обласної партійної організації:

–        затверджує персональний склад працівників Виконкому обласної партійної організації;

–        без доручення представляє обласну партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, іншими політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що діють на території, на яку поширюється діяльність обласної партійної організації;

–        контролює інформаційно-агітаційну діяльність членів обласної партійної організації у період підготовки і проведення виборів усіх рівнів, а також всеукраїнського і регіональних референдумів;

–        підписує від імені обласної партійної організації документи з організаційних та господарських питань;

–        забезпечує організацію належної роботи обласної партійної організації;

–        забезпечує документообіг обласної партійної організації, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів;

–        здійснює безпосередній прийом заяв, звернень, запитів та інших документів від членів Партії, передає їх на розгляд відповідних керівних органів обласної партійної організації;

–        здійснює безпосередню організацію засідань Конференції обласної партійної організації, готує проекти порядку денного та протоколи засідань Конференції;

–        приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Виконкому обласної партійної організації;

–        здійснює оперативне управління коштами та майном обласної партійної організації, відповідає за використання коштів і майна організації;

  • у разі припинення повноважень особисто здійснює передачу всієї партійної документації Голові обласної партійної організації;

вирішує інші питання, що належать до його компетенції згідно з чинним законодавством, Статутом, рішенням керівних органів Партії вищого рівня, Конференції та Ради обласної партійної організації.

 

Вгору

 

9. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

9.1. Органами управління Партії є:

9.1.1. Керівні органи Партії:

9.1.1.1. З’їзд Партії;

9.1.1.2. Політична рада Партії;

9.1.1.3. Президія Політичної ради Партії.

9.1.2. Центральна Контрольно-ревізійна комісія.

9.1.3. Секретаріат Партії – виконавчий орган Партії.

9.2. Органами управління партійної організації є:

9.2.1. Керівні органи партійної організації:

9.2.1.1. Конференція організації;

9.2.1.2. Рада організації;

9.2.2. Контрольно-ревізійна комісія партійної організації.

9.2.3. Виконком партійної організації – виконавчий орган на чолі з Керівником Виконкому, який є офіційним Керівником партійної організації, як юридичної особи (в разі набуття нею такого статусу).

9.3. Посадові особи керівних і контрольно-ревізійних органів Партії та партійних організацій можуть виконувати свої обов’язки як на громадських, так і на оплатних засадах. Керівник та заступник керівника Секретаріату Партії виконує свої обов’язки виключно на оплатних засадах, як працівник, що зарахований у штат за основним місцем роботи у Секретаріаті Партії і не може працювати за сумісництвом.

 

Вгору

 

10. ПАРТІЙНИЙ З’ЇЗД

10.1. Вищим керівним органом Партії є З’їзд Партії (далі – З’їзд).

10.2. Учасниками З’їзду є делегати від первинних осередків, а також за посадою – члени Політичної ради Партії, члени Центральної контрольно-ревізійної комісії, Керівник Секретаріату Партії, Голови обласних організацій партії.

10.3. З’їзд Партії не рідше ніж раз на рік скликається за рішенням Політичної ради Партії/Президії Політичної ради Партії. З’їзд може також бути скликаний за рішенням Керівника Секретаріату Партії на вимогу не менше 1/4 (чверті) первинних осередків або усіх дійсних (членство яких у Партії не зупинено) членів Партії або не менш 1/3 (третини) загального числа обласних партійних організацій. Виконання рішення про скликання З’їзду забезпечується Секретаріатом Партії.

10.4. У рішенні про призначення З’їзду зазначається дата, точний час, місце проведення та порядок денний З’їзду. Місце проведення З’їзду має знаходитись в межах території України.

10.5. Про скликання З’їзду, а також про час та місце його проведення, порядок делегування члени Партії мають бути повідомлені щонайменше за 20 (двадцять) календарних днів до проведення З’їзду. Про скликання З’їзду обласні та місцеві партійні організації мають бути повідомлені Секретаріатом шляхом надсилання відповідного листа на електронну пошту організації, а також шляхом публікації відповідного оголошення у внутрішній партійній мережі в Інтернеті, Секретаріат доводить інформацію до відома всіх первинних осередків.

10.6. Про скликання З’їзду, а також про час та місце його проведення, порядок делегування члени Партії мають бути повідомлені щонайменше за 20 (двадцять) календарних днів до проведення З’їзду. Про скликання З’їзду обласні та місцеві партійні організації мають бути повідомлені Секретаріатом Партії шляхом надсилання відповідного листа на електронну пошту організації, а також шляхом публікації відповідного оголошення у внутрішній партійній мережі в Інтернеті, Секретаріат доводить інформацію до відома всіх первинних осередків.

10.6.1. Проекти рішень З’їзду не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дня проведення З’їзду оприлюднюються на офіційному сайті Партії.

10.6.2. Зауваження та пропозиції до проектів рішень подаються до Секретаріату Партії в письмовій формі делегатами або особами, що мають право бути учасниками З’їзу за посадою, не пізніше ніж за 48 годин до початку З’їзду.

10.6.3. До проектів рішень З’їзду менш ніж за 48 годин до З’їзду, а також безпосередньо під час проведення З’їзду можна вносити правки лише за ініціативою автора проекту рішення та виключно редакційного характеру, що не змінюють суті рішення.

10.7. На обласні та місцеві партійні організації покладається обов’язок доведення до відома членів партії, які є членами осередків, що знаходяться на території діяльності організації про скликання З’їзду. Додатково про скликання З’їзду Секретаріат зобов’язаний повідомляти членів Партії в інші способи, що забезпечують оперативну передачу інформації (зокрема, але не виключно, смс-повідомленнями, електронними листами).

10.8. Кожен повноважний делегат З’їзду має один голос.

10.9. Рішення З’їзду ухвалюються простою більшістю голосів зареєстрованих на З’їзді повноважних учасників. Форма голосування З’їзду визначається Статутом.

10.10 У разі, якщо форма голосування з певних питань не визначена Статутом, З’їзд самостійно визначає форму голосування.

10.11. До повноважень З’їзду належить:

–        затвердження звіту про результати діяльності Партії, результати перевірок, проведених Центральною контрольно-ревізійною комісією;

–        затвердження змін та доповнень до Статуту та Програми Партії;

–        затвердження Положення про Політичну раду Партії;

–        затвердження Положення про контрольно-ревізійні органи Партії та партійних організацій;

–        визначення стратегічних напрямків діяльності Партії;

–        ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію Партії, порядок використання її майна у цьому випадку;

–        розгляд та вирішення будь-яких інших питань діяльності Партії.

10.12. Окремі функції зі здійснення права власності на майно Партії можуть бути також делеговані З’їздом іншим органам Партії.

10.13. Рішення про внесення змін до Статуту та Програми Партії ухвалюються двома третинами від зареєстрованих повноважних делегатів З’їзду.

10.13.1. Рішення про внесення змін до Статуту в частині повноважень та порядку формування керівних та колегіальних органів набувають чинності на 180-й день після державної реєстрації ухвалених змін за виключенням випадку коли такі зміни були прийняті чотирьма п’ятими від зареєстрованих повноважень делегатів З’їзду.

10.14. Процедурні та організаційні заходи з скликання, проведення та оформлення результатів З’їздів можуть визначатися нормативними документами партії, які не можуть звужувати права або погіршувати становище членів Партії порівняно з нормами Статуту.

 

Вгору

 

11. ПОЛІТИЧНА РАДА ПАРТІЇ

11.1. Політична рада керує Партією у період між З’їздами Партії відповідно до повноважень та процедур, визначених Статутом, Положенням про Політичну раду та чинним законодавством.

11.2. Політичну раду Партії очолює Голова Політичної ради Партії, який обирається Політичною Радою Партії з її складу шляхом таємного голосування терміном на 1 рік, але не довше, ніж на час повноважень члена Політичної ради.

11.2.1. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Голови Політичної ради Партії більше ніж два строки поспіль.

11.2.2. Будучи обраним Головою Політичної Ради два строки поспіль, надалі така особа не має права балотуватись та бути обраною на посаду Голови Політичної ради протягом двох років з моменту закінчення повноважень Голови Політичної ради Партії (другого строку).

11.3. Кількісний склад Політичної ради Партії не обмежується.

Політична рада працює в формі засідань. Порядок формування Політичної ради, проведення засідань, прийняття рішень встановлюється Статутом, а також деталізується Положенням про Політичну раду Партії, яке затверджується З’їздом Партії.

11.4. Політична рада складається з уповноважених представників обласних партійних організацій, загальна кількість яких встановлюється згідно з даними протоколів засідань Конференцій обласних партійних організацій.

Політична рада вважається сформованою після прийняття рішення про фіксацію її створення на першому, установчому засіданні. В роботі Політичної ради Партії бере участь Керівник Секретаріату з правом дорадчого голосу.

11.5. Строк повноважень членів Політичної ради Партії становить два роки. Одна й та сама особа не може бути обраною членом Політичної ради Партії більше двох разів поспіль. До складу політичної ради партії не може бути обрано особу, яка є членом партії менше, ніж дев’яносто днів.

11.5.1. Члени Політичної ради Партії приступають до виконання своїх обов’язків після державної реєстрації відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Після державної реєстрації відповідна інформація вноситься в Єдиний реєстр членів Партії та партійних організацій.

11.6. Засідання Політичної ради Партії скликаються Головою Політичної ради Партії або Президією Політичної ради Партії не менше ніж 1 (один) раз кожні 3 (три) місяці (чергові засідання), а також на вимогу не менш ніж однієї третини членів від складу Політичної ради (позачергові засідання).

11.7. Рішення Політичної ради Партії ухвалюються шляхом використання імперативного мандату або простою більшістю голосів присутніх на засіданні повноважних членів Політичної ради, якщо більша кількість голосів не передбачена Статутом, Нормативними документами Партії або рішенням самої Політичної ради. Процедура прийняття рішень шляхом використання імперативного мандату визначається Положенням про Політичну раду Партії.

11.8. Рішення Політичної ради Партії можуть ухвалюватися методом опитування (письмового чи електронного). Рішення вважається ухваленим, якщо впродовж строку, відведеного для голосування, участь у голосуванні взяли не менш ніж 2/3 (дві третини) повноважних членів Політичної ради. Зміни до Нормативних документів Партії та кадрові питання ухвалювати шляхом опитування заборонено.

11.9. Процедура прийняття рішень шляхом опитування визначається Положенням про Політичну раду Партії.

11.10. До повноважень Політичної Ради Партії належить:

11.10.1. Прийняття рішень шляхом використання імперативного мандату:

– прийняття рішень про співробітництво з іншими партіями шляхом створення блоку/коаліцій;

11.10.2. Прийняття рішень шляхом голосування простою більшістю:

–        обрання (та відкликання) Голови Політичної ради та заступників Голови Політичної ради;

–        затвердження поданої Президією концепції розвитку країни та стратегії її впровадження;

–        затвердження стратегічних планів діяльності Партії, бюджету та фінансових планів Партії;

–        затвердження та внесення змін до Положення про порядок тестування членів Партії;

  • затвердження та внесення змін до Положення про порядок висування кандидатів від Партії;
  • встановлення розміру квот представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів в депутати місцевих рад в багатомандатних округах має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

–        затвердження та внесення змін до Положення про порядок фінансування Партії;

–        затвердження та внесення змін до Положення про особливий режим роботи Партії на тимчасово окупованих територіях та тимчасово не підпорядкованих українській владі територіях Донецької і Луганської областей;

–        затвердження та внесення змін до Положенням про символіку, партійний квиток та атрибутику Партії;

–        затвердження та внесення змін до Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру членів Партії та партійних організацій;

–        затвердження та внесення змін до Положення про Секретаріат Партії, а також Нормативних документів Партії, що регламентують внутрішню організаційну роботу Партії, затвердження яких не віднесене до виключної компетенції інших органів Партії;

–        затвердження Типового регламенту місцевої партійної організації та Типового регламенту обласної партійної організації;

–        затвердження стратегії та форми участі Партії у виборчих процесах;

–        розпорядження нерухомим та цінним (вартістю більш ніж 1 000 000 гривень) майном Партії;

–        скликання З’їздів у порядку, передбаченому Статутом;

–        сприяння діяльності та координація роботи фракції Партії у Верховній Раді України;

–        здійснення інших повноважень, що передбачені Статутом та Нормативними документами Партії.

11.11. Здійснення діяльності Голови Політичної ради Партії регламентується Положенням про Політичну раду Партії.

11.12. Голова Політичної ради Партії є одночасно і Головою Президії Політичної ради Партії і має такі повноваження:

–        здійснює загальне керівництво діяльністю Політичної ради Партії;

–        забезпечує скликання засідань та організацію он-лайн опитувань Політичної ради Партії;

–        головує на засіданнях З’їзду Партії, Політичної ради та Президії Політичної ради Партії;

–        контролює виконання рішень Політичної ради Партії, Президії Політичної ради Партії;

–        підписує рішення З’їзду Партії, Політичної ради Партії, Президії Політичної ради Партії;

–        здійснює інші функції та повноваження, передбачені Статутом, Нормативними документами Партії, що не віднесені до виключної компетенції інших органів та посадових осіб Партії;

–        спрямовує діяльність Секретаріату Партії через Керівника Секретаріату Партії;

–        координує дії органів управління Партії та партійних організацій;

–        організовує втілення в життя стратегічних та поточних планів Партії, що визначені керівними органами Партії.

11.13. У своїй діяльності Голова Політичної ради Партії є підзвітним та підконтрольним Політичній раді Партії.

11.14. Голова Політичної ради Партії звітує про результати роботи Політичної ради Партії на З’їзді Партії.

 

Вгору

 

12. ПРЕЗИДІЯ ПОЛІТИЧНОЇ РАДИ ПАРТІЇ

12.1. У період між засіданнями Політичної pади Партії керівництво Партією здійснює Президія Політичної ради Партії відповідно до повноважень та процедур, передбачених Статутом та чинним законодавством. Президію Політичної ради Партії формує Політична рада Партії.

12.2. Кількісний та персональний склад Президії визначає Політична рада Партії. Президія Політичної ради формується щонайменше в складі трьох осіб, з представників різних обласних організацій.

12.2.1. Одночасно членом Президії від однієї обласної партійної організації може бути лише один член Політичної ради Партії, обраний від такої партійної організації.

12.2.2. За посадою до Президії входять Голова Політичної ради Партії, голова фракції Партії у Верховній Раді України (якщо така сформована). На них поширюється норма пункту 12.2.1 Статуту.

12.2.3. В роботі Президії Політичної ради Партії бере участь Керівник Секретаріату з правом дорадчого голосу. Члени Політичної ради Партії, Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії можуть брати участь у засіданнях Президії Політичної ради Партії з правом дорадчого голосу.

12.3. Строк повноважень членів Президії Політичної ради становить 1 (один) рік, але не більше, ніж до закінчення строку їх повноважень на посаді члена Політичної ради Партії.

12.4. Засідання Президії Політичної ради Партії скликається Головою Політичної ради Партії не менше 1 (одного) разу на місяць.

12.5. Голова Політичної ради Партії зобов’язаний скликати засідання Президії Політичної ради Партії на вимогу не менше однієї третини членів Президії Політичної ради Партії.

12.6. Рішення Президії Політичної ради Партії ухвалюються більшістю голосів присутніх на її засіданні повноважних членів Президії Політичної ради Партії.

12.7. Голова Політичної ради Партії головує на засіданні Президії Політичної ради Партії, а, у разі його\її відсутності – найстарший за віком заступник Голови Політичної ради Партії.

12.8. До повноважень Президії Політичної ради Партії належить:

–        розробка концепції розвитку країни та стратегії її впровадження, внесення її для затвердження на Політичну раду Партії;

–        затвердження національних партійних проектів, плану їх впровадження, їх бюджетів та керівників, показників для оцінки ефективності;

  • залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язані політичної партії, її партійних організацій.

–        розробка стратегії та форми участі Партії у виборчих процесах, утворення загальнодержавних виборчих штабів;

–        визначення пріоритетів і планів поточної діяльності Партії;

–        скликання засідань Політичної ради Партії;

–        порядок узгодження набуття статусу юридичної особи партійними організаціями;

–        затвердження зразків партійного квитка;

–        підготовка проекту бюджету Партії на рік (включаючи визначення розміру членських внесків) і забезпечення його виконання;

–        затвердження структури та штатного розпису Секретаріату Партії;

–        ухвалення рішення про виключення з членів Партії у випадках, передбачених Статутом;

–        надання дозволу на використання символіки Партії в комерційній діяльності третіх осіб;

–        ухвалення рішень щодо співробітництва з іншими політичними партіями (окрім співробітництва шляхом утворення блоків та коаліцій) та громадськими організаціями; надання Керівнику Секретаріату Партії або іншому представнику Партії повноважень щодо укладення відповідних правочинів (крім випадків реорганізації Партії, співробітництва у блоках політичних партій);

–        ухвалення рішень про заснування засобів масової інформації та призначення їх головних редакторів;

–        розпорядження нерухомим та цінним (вартістю більш від 100 000 до 1 000 000 гривень) майном Партії;

–        здійснення права власності на майно та кошти Партії; делегування своїх повноважень щодо реалізації права власності на майно та кошти Партії (за виключенням нерухомого майна);

–        сприяння діяльності та координація роботи фракції Партії у Верховній Раді України;

–        ухвалення рішень щодо організаційних заходів з підготовки та проведення виборів, затвердження виборчих документів Партії;

–        створення консультативно-дорадчих органів Партії (зокрема внутрішньопартійних об’єднань за гендерною, професійною та іншими ознаками);

–        затвердження символіки, бланків, печаток, штампів Партії, а також затвердження печаток, штампів обласних, місцевих партійних організацій, якщо було прийнято рішення про утворення відповідної юридичної особи;

–        затвердження форми журналу обліку та видачі партійних квитків;

–        вирішення інших питань та здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом та іншими внутрішніми документами Партії.

До формування президії політичної ради партії повноваження президії, передбачені даним статутом, належать до повноважень політичної ради партії.

Вгору

 

13. ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

13.1. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії – це постійно діючий, незалежний від керівних органів Партії, вищий контрольно-ревізійний орган Партії, який працює у формі засідань, учасниками яких повинно бути більше половини членів комісії. Засідання можуть скликатися головою ЦКРК, третиною членів або на вимогу ¼ обласних організацій або осередків або членів партії.

13.2. Центральна контрольно-ревізійна комісія здійснює такі функції:

13.2.1. Здійснює щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності політичної партії та партійних організацій, що мають статус юридичної особи. За результатом внутрішнього аудиту готується висновок.

13.2.2. Розглядає скарги членів Партїі на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб та органів управління Партії та партійних організацій.

13.2.2.1. В результаті розгляду може бути ухвалене одне з таких рішень:

–        скасування рішень (повністю або в частині) посадових осіб чи органів управління Партії;

–        зобов’язання органу вчинити передбачені Нормативними документами Партії дії або утриматись від вчинення дій, що суперечать Нормативним документам Партії;

  • відмову в задоволенні скарги.

13.2.2.2. На період розгляду скарги, але не більше ніж на 20 (двадцять) днів, оскаржуване рішення може бути зупинене, якщо його виконання призведе чи може призвести до істотних незворотніх наслідків (які не можна буде повернути в первісний стан у разі скасування рішення).

13.2.2.3. Рішення посадової особи або органу Партії скасовується, якщо воно було прийняте з грубим порушенням процедури або якщо його зміст прямо суперечить Статуту та призвело до порушення прав члена Партії. Порушення процедури вважається грубим, якщо воно вплинуло або ймовірно могло вплинути на прийняття рішення або якщо порушення прямо зазначене в Статуті як грубе.

13.2.2.4. На період розгляду скарги на дії чи бездіяльність посадової особи, але не більше ніж на 20 (двадцять) днів, її може бути відсторонено від виконання своїх посадових обов’язків (з одночасним зупиненням повноважень), якщо її перебування на посаді до моменту винесення рішення може призвести до незворотніх наслідків (які не можна буде повернути в первісний стан у разі задоволення скарги).

13.2.3. За заявою членів Партії переглядає рішення контрольно-ревізійних комісій партійних організацій нижчого рівня.

13.2.3.1. В результаті перегляду може бути ухвалене одне з таких рішень:

–        скасувати рішення та повернути справу в контрольно-ревізійну комісію нижчого рівня для повторного розгляду у разі, якщо під час розгляду справи допущені істотні процедурні порушення або якщо не встановлені всі необхідні обставини для вирішення справи;

–        скасувати рішення та винести по справі нове рішення по суті, якщо під час розгляду справи не правильно застосовані норми матеріального права;

–       відхилити скаргу та залишити рішення в силі.

13.2.4. Перевіряє виконання бюджету та фінансових планів Партії та партійних організацій, цільове використання коштів та майна Партії та партійних організацій на предмет наявності порушень положень Статуту та інших внутрішніх документів Партії;

13.2.5. Здійснює методичне забезпечення, координацію роботи та загальне керівництво над контрольно-ревізійними комісіями партійних організацій всіх рівнів;

13.2.6. Погоджує створення партійних організацій та первинних осередків за поданням реєстратора Секретаріату Партії або виконкому партійної організації.

13.2.7. Здійснює офіційне тлумачення нормативних документів партії та партійних організацій за власною ініціативою або за зверненням органу управління партії чи члена партії;

13.2.8. Встановлює факти, що мають юридичне значення, зокрема, але не виключно, наявність фактів:

–        вчинення порушень, що може бути підставою для виключення особи з Партії;

–        настання обставин, що може бути підставою для ліквідації партійних організацій;

–        невідповідності особи вимогам для членства в Партії, обіймання посади або набуття статусу члена колегіального органу Партії;

–        настання обставин, що можуть бути підставою для відкликання посадової особи та члена колегіального органу Партії.

13.2.8.1. На період розгляду питання про встановлення факту відповідності, але не більше ніж на 20 (двадцять) днів, посадова особа може бути відсторонена від виконання своїх посадових обов’язків (з одночасним зупиненням повноважень), якщо її перебування на посаді до моменту встановлення факту може призвести до незворотніх наслідків (які не можна буде повернути в первісний стан у разі визнання особи такою, що не відповідає критеріям необхідним для обіймання посади).

13.2.9. Погоджує призначення та звільнення посадових осіб Партії та партійних організацій у випадках, прямо передбачених Статутом, за зверненням органу, що прийняв рішення про призначення/звільнення посадової особи.

13.3. Формування контрольно-ревізійних органів:

13.3.1. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії формується шляхом делегування по одному представнику від кожної обласної партійної організації.

13.3.1.1. Членом Центральної Контрольно-ревізійної комісії може бути лише член Партії з вищою освітою та стажем членства в Партії, не менше одного року.

13.3.2. Контрольно-ревізійні органи партійних організацій створюються за рішенням Конференції відповідної партійної організації. Комісія працює у формі засідань, учасниками яких повинно бути більше половини членів комісії. Засідання можуть скликатися головою КРК, третиною членів або на вимогу ¼ осередків або членів осередків, що знаходяться на території партійної організації.

13.3.2.1. Членом контрольно-ревізійної комісії партійної організації може бути лише член первинного осередку, який знаходиться на території даної партійної організації, що має вищу освіту та стаж членства в Партії якого складає не менше 6 (шести) місяців.

13.3.3. Персональний склад контрольно-ревізійної комісії обласної партійної організації формується шляхом делегування по одному представнику від кожної місцевої партійної організації на відповідній території.

13.3.4. Персональний склад контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації формується на Конференції відповідної організації. Кількісний склад контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації повинен становити не менше трьох осіб.

13.4. Діяльність Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії організує її Голова.

Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії обирається членами Центральної контрольно-ревізійної комісії з їх складу строком на 1 (один) рік.

13.5. Строк повноважень кожного члена Центральної контрольно-ревізійної комісії становить 2 (два) роки. Одна й та сама особа не може бути обрана до складу Центральної контрольно-ревізійної комісії більше ніж два строки поспіль.

13.5.1. Строк повноважень члена контрольно-ревізійної комісії становить 2 (два) роки. Особа не може бути обраною до складу однієї контрольно-ревізійної комісії більш ніж два строки поспіль.

13.6. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії є незалежною від керівних органів Партії та підзвітна З’їзду Партії.

13.6.1. Контрольно-ревізійна комісія партійної організації є незалежною від керівних органів партійної організацій, підконтрольна Центральній контрольно-ревізійній комісії Партії та підзвітна Конференції відповідної партійної організації.

13.7. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Політичної ради та Президії Політичної ради Партії із правом дорадчого голосу, а також є делегатами З’їзду Партії за посадою.

13.8. Центральна контрольно-ревізійна комісія, у разі включення відповідного питання до порядку денного, звітує про результати діяльності на З’їзді Партії.

13.9. Контрольно-ревізійна комісія партійної організації виконує передбачені п. 13.2 функції в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за винятком функцій, передбачених п. 13.2.5, п.13.2.7). У випадку, якщо звернення з питань, передбачених п. 13.2 Статуту, надійшло одразу до контрольно-ревізійної комісії вищого рівня, воно має бути невідкладно передане для розгляду до контрольно-ревізійної комісії нижчого рівня.

13.9.1. Якщо контрольно-ревізійна комісія в партійній організації не утворена, то компетентною контрольно-ревізійною комісією для цієї організації є комісія партійної організації вищого рівня, а в разі її відсутності – Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії.

13.10. Рішення контрольно-ревізійних органів підлягають обов’язковій публікації на офіційному сайті Партії.

13.11. Рішення контрольно-ревізійної комісії партійної організації може бути оскаржене до комісії вищого рівня протягом 10 (десяти) днів з моменту його опублікування на сайті Партії. Рішення набуває законної сили з моменту закінчення терміну на оскарження або, якщо рішення оскаржене – з моменту ухвалення комісією вищого рівня рішення по суті за результатами оскарження.

13.12. Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії є остаточними та оскарженню не підлягають.

13.13. Особливості порядку формування та діяльності Контрольно-ревізійних органів Партії та партійних організацій визначаються Статутом, а також затвердженим З’їздом Партії Положенням про контрольно-ревізійні органи Партії та партійних організацій.

 

Вгору

 

14. СЕКРЕТАРІАТ ПАРТІЇ. КЕРІВНИК СЕКРЕТАРІАТУ ПАРТІЇ

14.1. Секретаріат Партії є постійно діючим не політичним виконавчим органом Партії. Секретаріат Партії очолює Керівник Секретаріату Партії (надалі – Керівник).

14.2. Секретаріат здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, а також Положення про Секретаріат Партії, що затверджується Політичною радою Партії. Секретаріат в своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом та нормативними документами партії.

14.3. Структура та штатний розпис Секретаріату затверджується Президією Політичної ради Партії (у разі її відсутності – Політичною радою Партії). Персональний склад Секретаріату формується Керівником.

14.4. Керівник Секретаріату та його заступник призначається на посаду рішенням Політичної ради Партії за погодженням з Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії. Керівник та заступник керівника Секретаріату підпорядковані Політичній Раді Партії та підзвітний Центральній контрольно-ревізійній комісії Партії, звільняються Політичною радою Партії за погодженням з Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії. У разі звільнення Керівника Секретаріату або його заступника за власним бажанням погодження не потрібно. У випадку відсутності керівника секеретаріату його обов’язки виконує заступник.

14.5. Керівник Секретаріату бере участь у засіданнях Політичної ради партії, Президії політичної ради партії з правом дорадчого голосу.

14.6. Працівники Секретаріату не мають права:

– виступати в ЗМІ;

– бути спікерами Партії;

– поєднувати свою роботу в Секретаріаті з будь-якою посадою в Партії;

– балотуватися від імені Партії на виборах до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування під час роботи та протягом 6 (шести) місяців з дня звільнення з посади.

14.7. Керівник Секретаріату та його заступник не має права:

– виступати в ЗМІ (окрім господарських питань);

– бути спікерами Партії з політичних питань;

– поєднувати свою роботу в Секретаріаті з будь-якою керівною посадою в Партії;

– поєднувати свою роботу з іншою оплачуваною роботою, окрім творчої, викладацької та наукової;

– ухвалювати рішення, підписувати документи, без відповідних доручень керівних органів партії, з виборчих та політичних питань;

– балотуватися в керівні органи партії або від імені Партії на виборах до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування під час роботи та протягом року з дня звільнення з посади.

14.8. Керівник Секретаріату:

− підписує партійні документи з господарських питань, у тому числі фінансові, відповідно до своїх повноважень;

− з господарських питань без  доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами, підписує договори, фінансові та інші офіційні документи Партії з організаційних питань функціонування Партії;

− укладає від імені Партії правочини з господарських питань, розпоряджається коштами Партії на банківських рахунках та в касі (з врахуванням обмежень встановлених Статутом);

−        підписує довіреності з господарських питань від імені Партії (перелік виданих довіреностей ведеться Керівником Секретаріату та є відкритим для партійців);

− затверджує форми заяв про вступ до Партії та вихід з Партії;

14.9. Секретаріат Партії виконує такі функції:

– організаційно забезпечує діяльність керівних органів Партії, а також виконання їх доручень;

– організує реалізацію програм, заходів та проектів Партії;

– організує і здійснює централізований облік членів Партії, забезпечення ведення та функціонування Єдиного реєстру;

– організує збирання та облік сплати вступних, членських та інших внесків;

– забезпечує підготовку З’їздів Партії, засідань Політичної pади Партії та Президії Політичної pади Партії;

– здійснює юридичне забезпечення діяльності керівних органів Партії;

– організує діловодство керівних органів Партії та сприяє його налагодженню у обласних та місцевих організаціях;

– організує отримання та обробку інформації від обласних та місцевих партійних організацій, забезпечує збереження інформації з обмеженим режимом доступу в Партїі;

– здійснює інші функції, передбачені Статутом, Нормативними документами Партії, а також забезпечує виконання доручень Голови Політичної ради Партії, що спрямовані на виконання рішень керівних органів Партії або дотримання Нормативних документів Партії.

Вгору

 

15. КОШТИ ТА МАЙНО ПАРТІЇ

15.1. Партія володіє, користується та розпоряджається коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством. Для здійснення своїх статутних завдань Партія має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспортні засоби, набуття яких не заборонено чинним законами.

Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

15.2. Для здійснення статутної діяльності Партія отримує кошти та майно з таких джерел:

15.2.1. кошти або майно, що надходять від членів Партії безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв, а також вступні, щорічні, цільові та інші види внесків членів Партії;

15.2.2. кошти або майно, які надходять від третіх осіб (юридичних осіб та фізичних осіб, що не є членами Партії) безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

15.2.3. пасивні доходи;

15.2.4. кошти або майно, що надходять від здійснення основної діяльності Партії з урахуванням відповідних положень Податкового кодексу України, у тому числі, але не обмежуючись доходами від продажу суспільно-політичної літератури, агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших політичних заходів;

15.2.5. доходи від заснованих Партією електронних або друкованих засобів масової інформації;

15.2.6. доходи з інших джерел, що не суперечать законодавству України.

15.3. Право власності на майно Партії здійснюють статутні органи Партії у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом та Нормативними документами Партії.

15.4. Власником майна Партії, у тому числі майна її партійних організацій, інших структурних утворень є Партія. Члени Партії не мають окремих прав на її майно. За первинними осередками та партійними організаціями майно Партії закріплюється на праві оперативного управління, партійні організації можуть відчужувати таке майно виключно за попередньої згоди Політичної ради Партії.

15.5.  Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Партії використовуються винятково для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених даним Статутом.

15.6. Кошти Партії та партійних організацій, що зареєстровані як юридичні особи, мають використовуватись виключно за цільовим призначенням, що передбачено відповідним бюджетом. У разі відсутності затвердженого бюджету Партії або партійної організації кошти витрачатися не можуть.

15.7. Відповідальним за цільове (відповідно до бюджету) використання коштів є Керівник Секретаріату Партії або виконкому партійної організацій.

15.8. Проект бюджету Партії на рік готується Президією Політичної pади Партії (у разі її відсутності – Політичною pадою Партії) за участі Керівника Секретаріату та не пізніше ніж 1 листопада подається для затвердження Політичній pаді Партії.

15.9. Бюджет Партії на наступний рік приймається Політичною радою Партії не пізніше 1 грудня поточного року. Зміни до бюджету можуть вноситись виключно за поданням Президії Політичної pади Партії (у разі її відсутності – Політичною pадою Партії).

15.10. Проект бюджету партійної організації готується Головою організації та не пізніше ніж 1 листопада подається для затвердження Раді партійної організації.

15.11. Бюджет партійної організації на наступний рік приймається Радою партійної організації не пізніше 1 грудня поточного року. Зміни до бюджету можуть вноситись виключно за поданням Голови партійної організації.

 

Вгору

 

16. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

16.1. Партія веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової служби та вносить до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

16.2. Партія щорічно публікує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи та видатки, а також звіт про майно Партії.

16.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Керівника Секретаріату.

 

Вгору

 

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

17.1. Припинення діяльності Партії може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації (добровільної чи примусової) у порядку, передбаченому чинним законодавством і Статутом.

17.2. Реорганізація Партії може бути здійснена лише за рішенням З’їзду Партії, шляхом надання імперативного мандату делегатам З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (трьох четвертих) його делегатів.

17.3. При реорганізації Партії вся сукупність майнових та немайнових прав переходить до правонаступника.

17.4. Добровільна ліквідація (саморозпуск) Партії здійснюється за рішенням З’їзду Партії, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (три чверті) його учасників. Одночасно з рішенням про добровільну ліквідацію З’їзд ухвалює рішення про використання майна та коштів Партії на статутні чи благодійні цілі.

17.5. Примусова ліквідація Партії здійснюється на підставі відповідного рішення суду внаслідок анулювання реєстрації або заборони її діяльності на підставах і в порядку, передбачених чинним законодавством.

17.6. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Партії, за рішенням З’їзду (у випадку добровільної ліквідації) або за рішенням суду (у випадку примусової ліквідації) призначається ліквідаційна комісія.

17.7. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може становити менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію Партії.

17.8. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Партії.

17.9. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження З’їзду Партії або суду.

17.10. Активи Партії передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). У будь-якому випадку майно та кошти Партії при ліквідації не можуть перерозподілятися між членами Партії.

17.11. Партія вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту внесення запису про припинення діяльності Партії до Єдиного державного реєстру.

17.12. Припинення діяльності Партії передбачає автоматичне припинення діяльності усіх її центральних органів, структурних утворень, обласних та місцевих партійних організацій, первинних осередків, а також припинення членства у Партії.

 

Вгору

 

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

18.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням З’їзду Партії в порядку, передбаченому Статутом.

18.3. Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. До моменту державної реєстрації змін та доповнень до Статуту Партії чинним є Статут у попередній редакції.

18.4. Право внесення пропозицій щодо змін до Статуту Партії належить кожному члену Партії, підлягають обов’язковому опрацюванню органами Партії.

 

Вгору

 

19. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. Протягом шестидесяти днів з моменту реєстрації змін до статуту, всі посадові особи, члени колегіальних органів, окрім голів, секретарів та заступників первинних осередків, повинні бути обрані за процедурами передбаченими цим статутом. Всі посадові особи, члени колегіальних органів, окрім голів, секретарів та заступників первинних осередків, які не були обрані або переобрані, втрачають свої повноваження без права виконання обов’язків на тимчасовій основі.

19.2. Зміни та доповнення до Статуту в частині запровадження Реєстраторів Виконкомів обласних і місцевих партійних організацій, їх функцій та повноважень набувають чинності з 01.01.2018 року. До 01.01.2018 року повноваження Реєстратора здійснюють Керівник та заступник керівника секретаріату партії.

Вгору

Статут, що діяв з листопада 2016 по липень 2017

 2-га редакція Статуту, затверджена від 20 червня 2015 року до листопада 2016 року

ПРИНЦИПИ

ПРОГРАМА

СТРУКТУРА ПАРТІЇ