Підтримати Долучитися Увійти

Кодекс етики та поведінки членів політичної партії «Сила людей»

Цей Кодекс етики та поведінки членів політичної партії «Сила людей» (надалі – «Кодекс») є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності, запобігання конфлікту інтересів та визначення способів його вирішення, який ґрунтується на положеннях Конституції України та законів України, інших нормативно-правових актів, Статуту політичної партії «Сила Людей» та інших внутрішніх документах політичної партії «Сила Людей» (надалі – Партія), для визначення основних принципів та норм поведінки членів Партії при здійсненні партійної діяльності, підвищення авторитету і репутації Партії у суспільстві та державі, інформування органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб про поведінку, які вони мають право очікувати від членів Партії, а також порядок і підстави притягнення членів Партії до дисциплінарної відповідальності за порушення норм цього Кодексу. 

МЕТА 

1.1. Метою цього Кодексу є уніфіковане закріплення правил етичної поведінки членів Партії на основі деонтологічних принципів і норм, які базуються на загальновизнаних в суспільстві критеріях спілкування і взаємодії, з урахуванням вітчизняних традицій та досвіду, а також міжнародних стандартів у цій сфері. 

1.2. Положення цього Кодексу є обов’язковою системою орієнтирів у збалансуванні та практичному узгодженні багатоманітної діяльності членів Партії. 

1.3. Кодекс встановлює єдину систему критеріїв оцінки етичної сфери  поведінки членів Партії у партійній діяльності при розгляді питань щодо притягнення членів Партії до дисциплінарної відповідальності.

1.4. Положення цього Кодексу у своєму взаємозв’язку виступають основою для їх тлумачення.

ДІЯ КОДЕКСУ

2.1. Чинність цього Кодексу поширюється на всіх осіб, які у встановленому Статутом Партії та іншими внутрішніми документами Партії порядку набули статусу члена Партії. 

2.2. Набуття статусу члена Партії означає, що відповідна особа ознайомлена зі змістом цього Кодексу та взяла на себе зобов’язання неухильно і сумлінно дотримуватися його норм.

2.3. Особи, які набули статус члена Партії до набуття чинності цим Кодексом і протягом 30 календарних днів з моменту опублікування цього Кодексу на офіційному веб-сайті Партії не припинили свого членства в Партії, вважаються такими, що ознайомилися з його змістом та взяли на себе зобов’язання неухильно і сумлінно дотримуватися його норм.

2.4. Дія цього Кодексу поширюється на відповідні відносини, що виникли або існують після набуття ним чинності, у встановленому порядку.

2.5. Чинність норм цього Кодексу поширюється на всі види партійної діяльності членів Партії, а в окремих випадках, і на поведінку, яка не пов’язана з безпосереднім здійсненням партійної діяльності.

2.6. Дія цього Кодексу поширюється на осіб, які не є членами Партії, але перебувають у трудових відносинах з Партією або виконують роботу за цивільно-правовими договорами.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКИ

Основними принципами поведінки членів Партії є:

3.1.1. законність – у своїй діяльності член Партії зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, сприяти утвердженню засад верховенства права, не порушувати прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб; 

3.1.2. об’єктивність – член Партії має діяти згідно з нормами чинного законодавства України, положень Статуту Партії та інших внутрішніх документів Партії, не допускати можливості впливу особистих інтересів або інтересів третіх осіб на виконання своїх обов’язків як члена Партії;

3.1.3. неупередженість – у своїй діяльності член Партії зобов’язаний уникати випадків надання переваг або створенню умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою раси, кольору шкіри, статі, національної приналежності, мови, походження, майнового або соціального становища, місця проживання, відношення до релігії, зайняття посади у Партії та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам;

3.1.4. чесність – член Партії має бути чесним та порядним, не вдаватися до омани, погроз, шантажу підкупу, а також поважати права, свободи та законні інтереси, честь, гідність, репутацію осіб, з якими член Партії взаємодіє у партійній діяльності;

3.1.5. добросовісність – при виконанні особою своїх обов’язків, обумовлених членством у Партії, не допускається досягнення компромісів, уступок тощо, які впливають на інтереси члена Партії та інтереси Партії, з метою догодити окремим членам Партії, органам Партії, третім особам тощо;

3.1.6. гуманізм – у своїй діяльності член Партії має керуватися тим, що пріоритет дотримання прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, визнання людини найвищою соціальною цінністю, утвердження засад демократії є основоположними;

3.1.7. толерантність – член Партії зобов’язаний з повагою та розумінням ставитися до ідеологічних, світоглядних, політичних тощо переконань інших осіб.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Кодексу є:

4.1.1. забезпечення довіри суспільства та громадян до Партії;

4.1.2. підвищення авторитету та репутації Партії;

4.1.3. забезпечення ефективного виконання завдань та реалізації функцій Партії;

4.1.4. інформування органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб про поведінку, яку вони мають право очікувати від членів Партії;

4.1.5. встановлення основних засад поведінки членів Партії.

ОСНОВНІ ПРАВА ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

5.1. Член Партії має право на повагу особистої гідності і шанобливе ставлення до себе.

5.2. Член Партії має право на одержання інформації, документів та інших матеріалів, які пов’язані з питаннями регулювання поведінки членів Партії.

5.3. Член Партії має право на звернення до органів Партії з метою надання тлумачення, роз’яснення положень цього Кодексу або будь-яких інших питань, які стосуються стандартів етичної поведінки членів Партії.

5.4. Член Партії має право на приватне життя та конфіденційність інформації про його приватне життя.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

6.1. Член Партії зобов’язаний виконувати свої обов’язки члена Партії з усвідомленням високого звання Партії у суспільстві та державі.

6.2. Своєю партійною діяльністю член Партії має сприяти підвищенню позитивної громадської думки про Партію, розвитку у суспільстві громадянського суспільства, утвердження засад верховенства права та законності, поваги до людини та визнання її найвищою соціальною цінністю.

6.3. Член Партії при виконанні обов’язків члена Партії повинен діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Партії та іншими внутрішніми документами Партії.

6.4. Член Партії повинен сумлінно виконувати свої обов’язки, проявляти ініціативу, активність і творчі здібності та вдосконалювати організацію своєї діяльності.

6.5. Член Партії має з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян та не вчиняти дій, що дискредитують Партію або ганьблять репутацію члена Партії.       

6.6. Член Партії має виконувати свої обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, інших суб’єктів.

6.7. Член Партії має ставитися до інших членів Партії у дусі поваги і доброзичливого співробітництва, дотримуватися високої культури спілкування та шанобливого ставлення.

6.8. При виконанні своїх обов’язків член Партії має забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання матеріальних та фінансових ресурсів, які йому доручені.

6.9. Член Партії повинен відповідально, своєчасно та точно виконувати рішення керівних органів Партії. 

6.10. Член Партії зобов’язаний не розголошувати довірену йому конфіденційну інформацію. 

6.11. Член Партії має на постійній основі удосконалювати свої навички та вміння, підвищувати свої знання, які необхідні для виконання обов’язків члена Парії. 

6.12. В громадській та публічній діяльності член Партії не може вчиняти дій, які завдають шкоди авторитету Партії. 

6.13. Участь члена Партії в Інтернет-форумах, соціальних мережах, блогах тощо не повинна завдавати шкоди інтересам та авторитету Партії.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Дотримання конфіденційності є необхідною і однією з найважливіших передумов довірчих відносин між членами Партії, а також взаємодії органів Партії з її членами, без яких є неможливим належне функціонування Партії, виконання визначених завдань та функцій.

7.2. Дія засади конфіденційності не обмежена у часі. 

7.3. Відомості, які визначені органами Партії як конфіденційні, не можуть бути передані будь-яким третім особам, які не є членами Партії, юридичним особам, органам державної влади та місцевого самоврядування тощо, крім випадків, встановлених законодавством.

7.4. Член Партії повинен забезпечувати такі умови зберігання речей та документів, які використовуються у партійній діяльності, що виключатиме доступ до них сторонніх осіб.

7.5. У випадку порушення засади конфіденційності або достатніх підстав вважати, що мало місце таке порушення, член Партії має негайно повідомити керівні органи Партії.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

8.1. Під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами члена Партії та його обов’язками як члена Партії або діяльністю Партії, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість виконання членом Партії його обов’язків, вчинення або не вчинення дій (утриматися від їх вчинення), прийняття рішень тощо під час партійної діяльності.

8.2. Член Партії не має право використовувати свій статус для невиправданого здобування особистої або фінансової користі для себе та членів своєї сім’ї.

8.3. Член Партії зобов’язаний запобігати виникненню конфлікту інтересів, а у разі його виникнення – негайно вжити заходів з його належного врегулювання.

8.4. Про конфлікт інтересів член Партії негайно зобов’язаний поінформувати керівні органи Партії у письмовому вигляді.

8.5. У разі наявності конфлікту інтересів член Партії зобов’язаний утриматися від участі в голосуванні в органах Партії, висуненні своєї кандидатури до органів Партії, виконанні завдання, яке доручене йому органами Партії.

8.6. У разі, якщо члену Партії доручено органом Партії виконання певного завдання, що обумовлює наявність підстав для конфлікту інтересів, таке завдання передається для виконання іншим членам Партії.

8.7. При неможливості здійснення такого передоручення, відповідний член Партії повинен поінформувати про це керівні органи Партії в письмовій формі. Після цього такий член Партії може продовжити його виконання під контролем відповідного органу Партії, який має при цьому визначити вид та форму такого контролю.

ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВИЛ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

 9.1. У разі, якщо застосування положень цього Кодексу або обставин конкретної ситуації викликають складнощі у члена Партії в обранні варіанту поведінки, він має право у письмовій формі звернутися до керівних органів Партії за відповідними роз’ясненнями. 

9.2. Відповідний орган Партії зобов’язаний надати відповідь на таке звернення члена Партії протягом 15 календарних днів з дня його отримання.

9.3. Якщо член Партії в конкретній ситуації або за конкретних обставин діяв у відповідності до роз’яснення органу Партії, то він не може бути притягнутий до будь-якої відповідальності, якщо його дії/бездіяльність відповідали такому роз’ясненню.

9.4. Тлумачення цього Кодексу здійснюється з урахуванням завдань, цілей та принципів цього Кодексу, з урахуванням загальновизнаних стандартів та норм поведінки, традицій та звичаїв, характерних сучасному суспільству.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

10.1. За порушення правил етичної поведінки, визначених цим Кодексом, члени Партії несуть дисциплінарну відповідальність.

10.2. Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення правил етичної поведінки, визначених цим Кодексом, регулюється Статутом Партії.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Кодекс приймається у відповідності до Статуту Партії.

11.2. Цей Кодекс набуває чинності з моменту його опублікування на офіційному веб-сайті Партії.