Підтримати Долучитися Увійти

Положення про порядок фінансування Партії

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Політичної ради Партії

№ 23/04-2018ПР від «21» квітня 2018 року

 

Зі змінами

відповідно до рішення Політичної ради Партії

№ 67/12-2018ПР від “15” грудня 2018 року;

№ 21/03-2019ПР від “17” березня 2019 року.

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає розмір, форму, порядок, строки сплати внесків членами політичної партії “Сила Людей” (далі – Партія) та правила їхнього обліку.

1.2. Внески поділяються на вступні, членські, цільові та благодійні та інші.

1.3.  Вступний внесок – це одноразовий внесок, який обов’язково сплачується особою при її вступі в Партію. Його розмір визначається особою на власний розсуд, але не може бути меншим, ніж 3% від місячного доходу члена Партії. Мінімальний розмір вступного внеску складає 200 грн.

(пункт 1.3. зі змінами відповідно до рішення Політичної ради Партії № 67/12-2018ПР від “15” грудня 2018 року)

(пункт 1.3.1. виключено відповідно до рішення Політичної ради Партії № 33/07-2018ПР від “15” липня 2018 року)

 1.4. Членські внески – це кошти, які щомісячно сплачуються членами Партії для її фінансування. Розмір внеску визначається особою на власний розсуд, але не може бути меншим, ніж 1% від місячного доходу особи, що його сплачує. Мінімальний розмір членського внеску складає 100 грн.

(пункт 1.4. зі змінами відповідно до рішення Політичної ради Партії № 67/12-2018ПР від “15” грудня 2018 року)

1.4.1. Пільговий розмір членського внеску складає 50 грн для студентів денної форми навчання, пенсіонерів, безробітних та таких пільгових категорій населення:
• Учасники бойових дій;
• Особи з інвалідністю 1, 2, 3 групи;
• Члени сім’ї загиблого учасника бойових дій;
• Члени багатодітної сім’ї;
• Громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї
категорії;
• Мешканці територій сільських рад, селищних рад, міських рад районного значення;
• Громадяни України, які зареєстровані у межах адміністративно-територіальної одиниці на тимчасово окупованих територіях України та/або мають довідку про статус внутрішньо переміщеної особи.
Право на сплату членського внеску у розмірі 50 грн надається на підставі наявності документу, що підтверджує приналежність до відповідної категорії громадян. Таким документом може бути відповідне посвідчення, довідка, студентський квиток тощо.

(пункт 1.4.1. зі змінами відповідно до рішень Політичної ради Партії № 67/12-2018ПР від “15” грудня 2018 року, № 21/03-2019ПР від “17” березня 2019 року)

1.4.2. Пільговий розмір членського внеску складає 60 грн для мешканців міст обласного значення з чисельністю до 50 тис. виборців. Право на сплату членського внеску у розмірі 60 грн надається на підставі наявності документу, що підтверджує приналежність до відповідної категорії громадян.

(пункт 1.4.2. додано відповідно до рішення Політичної ради Партії № 21/03-2019ПР від “17” березня 2019 року)

1.5. У разі сплати членських внесків за 6 місяців одним платежем, партієць отримує знижку у розмірі мінімального членського внеску, яка зараховується на наступний місяць. У разі сплати членських внесків за 12 місяців одним платежем, партієць отримує знижку у розмірі двох мінімальних членських внесків, яка зараховується на наступні два місяці. Ця норма не стосується випадків, коли таким платежем партієць ліквідовує заборгованість більше одного місяця.

1.6. Партійні організації, що в установленому порядку набули статус юридичної особи, у яких створено Виконком, призначено Керівника Виконкому та утворено Контрольноревізійну комісію, можуть збільшувати розмір мінімального членського внеску для своєї території шляхом прийняття відповідного рішення Конференцією обласної партійної організації.

(пункт 1.6. зі змінами відповідно до рішення Політичної ради Партії № 67/12-2018ПР від “15” грудня 2018 року)

1.7. Цільовий внесок – грошові кошти, що сплачуються членами Партії добровільно у випадку необхідності за цільовим призначенням для фінансування конкретних програм, визначених відповідно до рішення організації, та на добровільних засадах в порядку, визначеному відповідно до цього Положення.

1.8. Благодійний внесок – грошові кошти, що добровільно сплачуються членами Партії на підтримку Статутної діяльності Партії.

1.9. Місячна сума внесків всіх типів від члена Партії не може перевищувати 50 000 грн.

1.10. У випадку, коли член Партії сплачує більше за 50 000 грн на місяць, рішення про використання відповідного надлишку ухвалює Політична Рада Партії.

1.11. Партійні внески сплачуються на визначені Керівником Секретаріату Партії та оприлюднені на офіційному сайті Партії загальнопартійні рахунки (далі – загальнопартійні рахунки) для членських, вступних, цільових і благодійних внесків відповідно.

1.12. При сплаті партійних внесків обов’язковим є зазначення прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, такі особи мають зазначити серію та номер паспорту) фізичної особи, що здійснює внесок на підтримку політичної партії, у графах платіжного документу банківської установи відповідно до вимог частини 9 статті 14 та пункту 2 частини 9 статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні». В іншому випадку внесок вважається несплаченим, Партія зобов’язана протягом трьох днів повернути такий внесок особі, яка його внесла, а в разі неможливості повернення – перерахувати такий внесок до державного бюджету;

(пункт 1.12. зі змінами відповідно до рішення Політичної ради Партії № 67/12-2018ПР від “15” грудня 2018 року)

1.13. Особа, що сплачує внески, відповідальна за сплату необхідної банківської комісії. Якщо член Партії сплатив внесок, сума якого є меншою за визначений в пунктах 1.3., 1.4. та 1.4.1. цього Положення розмір, такий внесок не вважається сплаченим, й зараховується як благодійний.

(пункт 1.13. зі змінами відповідно до рішення Політичної ради Партії № 67/12-2018ПР від “15” грудня 2018 року)

1.14. Особа, що помилково сплатила внесок на інший партійний рахунок чи помилково вказала невірне призначення платежу, може звернутись до Секретаріату щодо його перерахування на необхідний партійний рахунок чи його перезарахування (повного або часткового) протягом 15 календарних днів з моменту його сплати за умови надання вмотивованої аргументації щодо його попереднього помилкового зарахування та наявності копії квитанції про сплату.

(пункт 1.14. зі змінами відповідно до рішення Політичної ради Партії № 67/12-2018ПР від “15” грудня 2018 року)

  1. Порядок сплати та розподілу партійних внесків

2.1. Усі члени Партії сплачують членські внески на єдиний рахунок Партії для членських внесків.

2.2. Кошти, сплачені членами Партії, зареєстрованими в первинних осередках на території, де створені відповідні партійні організації (місцева/обласна), повертаються (відповідна частка) таким організаціям лише у випадку, якщо ними утворено Виконком партійної організації, призначено Керівника Виконкому, утворено Контрольно-ревізійну комісію.

2.3. Членські внески розподіляються та надходять у розпорядження за наступним принципом:

2.3.1. Кошти, що сплачуються членами Партії, не зареєстрованими в жодному первинному осередку, залишаються у розпорядженні Секретаріату Партії.

2.3.2. Кошти, сплачені членами Партії, зареєстрованими в первинних осередках на території, де не створена відповідна місцева/обласна партійна організація, залишаються у розпорядженні Секретаріату Партії.

2.3.3. У розпорядженні обласної партійної організації залишається 15% коштів, сплачених членами Партії, зареєстрованими в первинних осередках на відповідній адміністративній території (з урахуванням п. 2.2.).

2.3.4. У розпорядженні місцевої партійної організації залишається 70 % коштів (виняток – п.2.3.5.), сплачених членами Партії, зареєстрованими в первинних осередках на відповідній адміністративній території (з урахуванням п. 2.2.).

2.3.5. У містах з районним поділом, в разі, якщо на такій території утворені і районні у місті, і міська організації, кошти, сплачені членами Партії, що входять в осередки, підпорядковані районній у місті партійній організації розподіляються наступним чином: у розпорядженні районної у місті партійної організації залишається 55% таких коштів, у розпорядженні міської партійної організації залишається 15% таких коштів (з урахуванням п. 2.2.).

2.4. До моменту набуття організацією статусу юридичної особи, утворення у партійній організації Виконкому партійної організації, призначення Керівника Виконкому, утворення Контрольно-ревізійної комісії, відкриття власного розрахункового рахунку відповідний відсоток коштів, що мали б належати такій організації, поверненню не підлягає, належать Секретаріату Партії та використовуються ним на потреби та забезпечення діяльності Партії.

2.5. Відповідальним за облік та формування звітності щодо внесків, сплачених на загальнопартійні рахунки є Секретаріат Партії.

2.6. Благодійні внески на Партію сплачуються на загальнопартійний рахунок для благодійних внесків.

2.7. Благодійні внески на партійні організації, сплачуються на рахунки таких організацій (відповідно до п. 3.1.).

(пункти 2.4. – 2.7. зі змінами відповідно до рішення Політичної ради Партії № 67/12-2018ПР від “15” грудня 2018 року)

  1. Порядок використання членських внесків організаціями

3.1. Рахунки для партійних організацій відкриваються на ім’я ПП “Сила Людей”. Відповідальний за відкриття рахунків та забезпечення надання доступу до них Керівникам Виконкомів відповідних партійних організацій – Керівник Секретаріату Партії.

3.2. Секретаріат Партії, у разі утворення в партійній організації Виконкому, обрання Керівника Виконкому та утворення Контрольно-ревізійної комісії, організовує процес відкриття рахунку та передання у розпорядження Керівнику Виконкому відповідної партійної організації доступу до рахунку, на який щомісячно перечислюватимуться кошти від сплати членських внесків, а також сплачуватимуться благодійні пожертви на діяльність партійної організації.

3.3. Секретаріат Партії організовує процес розподілу коштів та передання їх у розпорядження відповідним партійним організаціям (з урахуванням п. 2.2., п.2.3.).

3.4. Секретаріат Партії зобов’язаний перерахувати кошти на рахунок партійної організації не пізніше 10-го числа кожного місяця.

3.5. Керівники Виконкомів партійних організацій зобов’язані не пізніше 5-го числа кожного місяця подати до Секретаріату Партії звіт про рух коштів по рахунку, їх використання тощо, за попередній місяць.

3.6. У разі неподання Керівником Виконкому звітності у визначений термін, він позбавляється доступу до такого рахунку; внески, що сплачуються надалі, залишаються у розпорядженні Секретаріату Партії (або їх частка, відповідно до п. 2.3.); кошти, що залишились на рахунку можуть бути використані на запит Ради відповідної партійної організації за розпорядженням Керівника Секретаріату.

3.7. У разі, якщо у партійній організації ліквідовано Контрольно-ревізійну комісію, Керівник Виконкому позбавляється доступу до рахунку; внески, що сплачуються надалі, залишаються у розпорядженні Секретаріату Партії (або їх частка, відповідно до п. 2.3.); кошти, що залишились на рахунку можуть бути використані на запит Ради відповідної партійної організації за розпорядженням Керівника Секретаріату.

  1. Звітність

4.1. Секретаріат Партії публікує на сайті Партії звітність про рух коштів на загальнопартійних рахунках для вступних, членських та благодійних внесків.

4.2. Секретаріат Партії публікує на сайті Партії звітність щодо перерахувань коштів партійним організаціям по кожному рахунку окремо.

4.3. Політична Рада Партії може звертатися до Секретаріату Партії із запитом щодо надання фінансового звіту. До звіту включається:

– загальна сума внесків, сплачених на партійний рахунок, за кожен місяць, кожен квартал та сума внесків, сплачених за рік;

– загальна сума пожертв, отриманих безпосередньо від членів Партії та інших жертводавців;

– сума коштів, перерахованих партійним організаціям;

– перелік організацій, Керівники виконкомів яких вчасно не подали звіти;

– загальна сума витрачених коштів за кожен місяць, кожен квартал та сума витрат за рік;

– загальна сума витрачених коштів партійними організаціями за кожен місяць, кожен квартал та сума витрат за рік;

– загальна сума залишків на рахунках.

(пункти 4.3.  зі змінами відповідно до рішення Політичної ради Партії № 67/12-2018ПР від “15” грудня 2018 року)

4.4. Контролюють дотримання порядку сплати внесків контрольно-ревізійні комісії відповідної партійної організації та Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії.

  1. Відповідальність за невиконання фінансових зобов’язань:

5.1. На членів Партії, які прострочили сплату членських внесків на 2 і більше місяці, автоматично на період прострочення накладаються наступні обмеження:

– позбавляються права номінуватися та/або балотуватися від імені Партії;

– позбавляються права займати будь які внутрішньопартійні посади, а у випадку їх фактичного зайняття – відстороняється від виконання повноважень;

– відвідувати навчальні та інші Партійні заходи до моменту належного виконання згаданих вище зобов’язань;

– позбавляються права голосу на З’їздах Партії, конференціях та засіданнях рад партійних організацій, на зборах первинних осередків.

(пункт 5.2. та 5.3. виключено відповідно до рішення Політичної ради Партії № 67/12-2018ПР від “15” грудня 2018 року)

 5.2. Дані щодо періоду заборгованості беруться з Єдиного реєстру членів Партії та   партійних організацій.