Підтримати Долучитися Увійти

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛІТИЧНУ РАДУ ПАРТІЇ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Восьмого Всеукраїнського З’їзду
політичної партії «Сила Людей»
№ 02/02-01-2018З від «04» лютого 2018 року

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ”

відповідно до рішення Дев’ятого Всеукраїнського З’їзду
політичної партії «Сила Людей»

№ № 12/09-2018З від “15” вересня 2018 року

Положення про Політичну раду Партії “Сила Людей” (надалі Положення) встановлює порядок діяльності Політичної ради партії (надалі – Політрада) та Президії політичної ради партії (надалі Президії); порядок обрання Голови Політради, Заступника Голови Політради, членів Президії Політради та їх відкликання; порядок скликання та проведення засідань Політради та Президії порядок підготовки, розгляду та прийняття Політрадою та Президією рішень з питань, віднесених до її повноважень ст. 11.10. Статуту політичної партії “Сила Людей”.
Норми Положення за юридичною силою є спеціальними та мають пріоритетне значення до будь-яких документів, за виключенням Статуту, що приймаються керівними органами політичної партії «СИЛА ЛЮДЕЙ» (надалі – Партія) за рішень з’їзду політичної партії “Сила людей” (надалі З’їзд).

1. Статус Політичної ради
1.1. Політрада здійснює керівництво Партією у період між З’їздами Партії.
1.2. До повноважень Політради належить:
– прийняття рішень про співробітництво з іншими партіями шляхом створення блоку/коаліцій;

– обрання (та відкликання) Голови Політичної ради, заступників Голови Політичної ради та членів Президії;

– затвердження поданої Президією концепції розвитку країни та стратегії її впровадження;

– затвердження стратегічних планів діяльності Партії, бюджету та фінансових планів Партії;

– затвердження та внесення змін до Положення про порядок тестування членів Партії;

– затвердження та внесення змін до Положення про порядок висування кандидатів від Партії;

– встановлення розміру квот представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів в депутати місцевих рад в багатомандатних округах має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

– затвердження та внесення змін до Положення про порядок фінансування Партії;

– затвердження та внесення змін до Положення про особливий режим роботи Партії на тимчасово окупованих територіях та тимчасово не підпорядкованих українській владі територіях Донецької і Луганської областей;

– затвердження та внесення змін до Положенням про символіку, партійний квиток та атрибутику Партії;

– затвердження та внесення змін до Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру членів Партії та партійних організацій;

– затвердження та внесення змін до Положення про Секретаріат Партії, а також Нормативних документів Партії, що регламентують внутрішню організаційну роботу Партії, затвердження яких не віднесене до виключної компетенції інших органів Партії;

– затвердження Типового регламенту місцевої партійної організації та Типового регламенту обласної партійної організації;

– затвердження стратегії та форми участі Партії у виборчих процесах;

– розпорядження нерухомим та цінним (вартістю більш ніж 1 000 000 гривень) майном Партії;

– скликання З’їздів у порядку, передбаченому Статутом;

– сприяння діяльності та координація роботи фракції Партії у Верховній Раді України;

– ліквідація первинних осередків та місцевих організацій, у випадках та порядку, передбаченому Статутом;

– скликання засідань Політичної ради Партії;

– формування та прийняття офіційних позицій партії, щодо актуальних подій, на основі ідеології та програми Партії;

– здійснення повноважень Президії до її формування;

– здійснення інших повноважень, що передбачені Статутом та нормативними документами Партії;

– затвердження регламенту, правил роботи виборчого комітету “Сили Людей”;

-визначення складу та відбір членів виборчого комітету “Сили Людей”;

-визначення переліку ВІП-спікерів, які подають на затвердження з’їзду кандидатами в народні депутати в лідерську частину списку»; 

– ухвалення рішення про виключення з членів Партії у випадках, передбачених Статутом;

– надання дозволу на використання символіки Партії в комерційній діяльності третіх осіб;

– ухвалення рішень щодо співробітництва з іншими політичними партіями (окрім співробітництва шляхом утворення блоків та коаліцій) та громадськими організаціями; надання Керівнику Секретаріату Партії або іншому представнику Партії повноважень щодо укладення відповідних правочинів (крім випадків реорганізації Партії, співробітництва у блоках політичних партій);

– ухвалення рішень про заснування засобів масової інформації та призначення їх головних редакторів;

– розпорядження нерухомим та цінним (вартістю більш від 100 000 до 1 000 000 гривень) майном Партії.

(Доповнено відповідно до рішення Дев’ятого Всеукраїнського З’їзду Партії від “15” вересня 2018 року № 12/09-2018З)

1.3. Політрада здійснює свою діяльність у формі засідань (чергових та позачергових) та опитувань членів політради (письмових чи електронних).
1.4. Засідання Політради є відкритими і гласними.
1.5. Політрада здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень. Рішення Політради ухвалюються голосуванням на засіданні (шляхом використання імперативного мандату та/або простою більшістю голосів присутніх) або методом опитування (письмового або електронного).
1.6. Відкритість засідань забезпечується шляхом вільного доступу членів партії у приміщення, де заплановано проведення засідання.
1.7. Гласність забезпечується здійсненням обов’язкової відео трансляції засідань через мережу інтернет та безперешкодної можливості проведення присутніми на засіданні членами партії фото- відео-, звукозапису та прямої трансляції через мережу Інтернет;

2. Структура та порядок формування Політради
2.1. Політична рада складається з уповноважених представників обласних партійних організацій (республіканська організація Автономної Республіки Крим, організації міст Києва та Севастополя, організації в областях), загальна кількість яких встановлюється згідно з даними протоколів засідань Конференцій обласних партійних організацій.
2.2. Кількісний склад Політради не обмежується, але не може бути меншим ніж 3 особи.
2.3. Кожна обласна партійна організація, а також м.Києва, Севастополя, АР Крим, делегує до Політради своїх представників шляхом ухвалення відповідного рішення на конференції організації виходячи з наступного принципу:
– 1-й представник делегується організацією за умови наявності у її складі не менш ніж 15 первинних осередків;
– 2-й представник делегується організацією за умови наявності у її складі не менш ніж 30 осередків;
– кожен наступний представник делегується організацією з розрахунку: 1 делегат на кожні наступні 30 осередків.
2.4. Уповноважений представник обласної партійної організації у Політраді (далі Член Політради) обирається на Конференції обласної партійної організації шляхом таємного персонального голосування простою більшістю від зареєстрованих повноважних учасників (з правом голосу) засідання.
2.4.1. Анонс про проведення виборів має бути розміщений на офіційному сайті політичної партії не менш, ніж за 30 днів до проведення засідання. Анонсом вважається окреме коротке інформаційне оголошення, розміщене у спеціально призначеному розділі офіційного веб-сайту Партії, що містить такі дані: дату, час, місце, порядок денний засідання та/або інша інформація, що є обов’язковою для спеціальних анонсів.
2.4.2. Кандидат до складу Політради повинен подати заяву про свій намір балотуватися не пізніше ніж за 21 день до початку відповідного засідання. До заяви кандидата додається автобіографія, програма кандидата та підписний лист з зафіксованою в ньому підтримкою не менше 10 (десяти) членів Партії, які входять до складу первинних осередків на території відповідної області.
2.4.3 Вибори на посаду Члена Політради мають організовуватись таким чином, щоб кожен кандидат не пізніше ніж за 10 днів до початку засідання публічно презентував свою програму. У разі наявності більш, ніж одного кандидата презентація програми відбувається спільно в форматі дебатів. Порядок проведення дебатів встановлює Рада обласної партійної організації.
2.4.4. Якщо до складу Політради балотується один кандидат, то він вважається обраним у разі отримання більше половини голосів повноважних учасників засідання. Якщо до складу Політради балотується більш, ніж один кандидат, то обраним вважається той із кандидатів, що отримав більше половини голосів повноважних учасників засідання. Якщо жоден кандидат не набрав необхідної для обрання кількість голосів, то проводиться друге голосування, на яке виноситься питання про підтримку того з кандидатів, хто набрав більше за інших голосів. Під час другого голосування кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини повноважних учасників засідання.
2.5. Строк повноважень членів Політради становить два роки. Одна й та сама особа не може бути обраною членом Політради більше двох разів поспіль. До складу Політради не може бути обрано особу, яка є членом партії менше, ніж дев’яносто днів.
2.6 Партійна організація може відкликати обраного нею представника до Політради шляхом ухвалення відповідного рішення на своїй конференції після заслуховування звіту про діяльність цього представника. Повідомлення про розгляд питання щодо відкликання представника в Політраду повинно бути надіслано відповідному представнику та в Секретаріат не пізніше ніж за 10 днів до проведення конференції
2.7. Члени Політради приступають до виконання своїх обов’язків після державної реєстрації відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Після державної реєстрації відповідна інформація вноситься в Єдиний реєстр членів Партії та партійних організацій.
2.8. Політраду очолює Голова Політичної ради Партії (надалі Голова Політради), який обирається Політрадою з її складу шляхом таємного голосування терміном на 1 рік, але не довше, ніж на час повноважень члена Політради.
2.9. У період між засіданнями Політради Партії керівництво Партією здійснює Президія Політради Партії.

3. Президія Політичної ради
3.1. Кількісний та персональний склад Президії визначає Політрада. Президія формується щонайменше в складі трьох осіб, з представників різних обласних організацій.
3.2. Строк повноважень членів Президії Політичної ради становить 1 (один) рік, але не більше, ніж до закінчення строку їх повноважень на посаді члена Політичної ради Партії. Одночасно членом Президії від однієї обласної партійної організації може бути лише один член Політради обраний від такої партійної організації.
3.3. До складу Президії входять за посадою Голова Політичної ради Партії, голова фракції Партії у Верховній Раді України (якщо така сформована) з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 12.2.1
Статуту.
3.4 Члени Політради, Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, Керівник Секретаріату можуть брати участь у засіданнях Президії з правом дорадчого голосу;
3.5. До повноважень Президії належить:
– розробка концепції розвитку країни та стратегії її впровадження, внесення її для затвердження на Політичну раду Партії;
– затвердження національних партійних проектів, плану їх впровадження, їх бюджетів та керівників, показників для оцінки ефективності;
– залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язані політичної партії, її партійних організацій;
– розробка стратегії та форми участі Партії у виборчих процесах, утворення загальнодержавних виборчих штабів;
– визначення пріоритетів і планів поточної діяльності Партії;
– порядок узгодження набуття статусу юридичної особи партійними організаціями;
– затвердження зразків партійного квитка;
– підготовка проекту бюджету Партії на рік для затвердження Політрадою (включаючи визначення розміру членських внесків) і забезпечення його виконання;
– затвердження структури та штатного розпису Секретаріату Партії;
– здійснення права власності на майно та кошти Партії; делегування своїх повноважень щодо реалізації права власності на майно та кошти Партії (за виключенням нерухомого майна);
– ухвалення рішень щодо організаційних заходів з підготовки та проведення виборів, затвердження виборчих документів Партії;
– створення консультативно-дорадчих органів Партії (зокрема внутрішньопартійних об’єднань за гендерною, професійною та іншими ознаками);
– затвердження символіки, бланків, печаток, штампів Партії, а також затвердження печаток, штампів обласних, місцевих партійних організацій, якщо було прийнято рішення про утворення відповідної юридичної особи;
– затвердження форми журналу обліку та видачі партійних квитків.

(Зі змінами відповідно до рішення Дев’ятого Всеукраїнського З’їзду Партії від “15” вересня 2018 року № 12/09-2018З)

3.6. До формування Президії, її повноваження, передбачені даним статутом, належать до повноважень Політради.
3.7. Президія здійснює свою діяльність у формі засідань. Засідання Президії скликається Головою Політради не менше 1 (одного) разу на місяць.
3.8. Засідання Президії є відкритими і гласними
3.9. Відкритість засідань забезпечується шляхом вільного доступу членів партії у приміщення, де заплановано проведення засідання.
3.10. Гласність забезпечується здійсненням обов’язкової відео трансляції засідань через мережу Інтернет та безперешкодної можливості проведення присутніми на засіданні членами партії фото- відео-, звукозапису та прямої трансляції через мережу Інтернет.
3.11. Президія здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень. Рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на її засіданні повноважних членів Президії.

4. Голова Політради
4.1. Голова Політради є одночасно Головою Президії та має наступні повноваження:
– здійснює загальне керівництво діяльністю Політради;
– забезпечує скликання засідань та організацію опитувань членів Політради;
– головує на засіданнях З’їзду, Політради та Президії;
– контролює виконання рішень Політради, Президії;
– підписує рішення З’їзду, Політради, Президії;
– здійснює інші функції та повноваження, передбачені цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії, що не віднесені до виключної компетенції інших органів та посадових осіб Партії;
– координує дії органів управління Партії та партійних організацій;
– організовує втілення в життя стратегічних та поточних планів Партії, що визначені керівними органами Партії.
– спрямовує діяльність Секретаріату через Керівника Секретаріату.
4.2 Голова Політради та його Заступники обираються зі складу членів Політради шляхом таємного голосування.
4.3. Анонс про призначення засідання, на якому мають відбутися вибори на посаду Голови Політради має бути розміщений на офіційному веб -сайті Партії не пізніше, ніж протягом двох робочих днів з моменту прийняття рішення про його/їх проведення.
4.3.1. З моменту прийняття рішення про проведення виборів до засідання Політради, де буде проведено голосування за кандидата на посаду Голови Політради має пройти не менш ніж 30 днів. Інформація про кандидатів, що висунуті для обрання на посади або до органів управління партії була розміщена в анонсі засідання не менш, ніж за 20 днів до початку засідання.
4.3.2. Інформація про кандидатів, що висунуті для обрання на посаду Голови Політради має бути розміщена в анонсі засідання не менш, ніж за 20 днів до початку проведення засідання Політради з обрання Голови.
4.3.3. Кандидат на посаду Голови Політради повинен подати заяву про свій намір балотуватися не пізніше ніж за 21 день до початку відповідного засідання. Політради. До заяви кандидата додається автобіографія та програма кандидата.
4.4. Голова Політради обирається на термін, визначений статутом. По завершенню терміну повноважень, Голова Політради продовжує виконувати обов’язки Голови Політради до обрання нового Голови Політради. У випадку, якщо жодна особа не була обрана Головою політради або попередній Голова політради відмовляється виконувати обов’язки Голови, виконання обов’язків Голови політради на засіданнях здійснює найстарший за віком член Політради (в.о. Голови Політради). Всі інші повноваження Голови Політради виконує Політрада, реалізовуючи їх шляхом прийняття рішень на своїх засіданнях.

5. Порядок роботи Політради та Президії
5.1. Для досягнення мети діяльності Партії Політрада та Президія приймають рішення та забезпечують їх виконання.
5.2. Рішення Політради та Президії приймаються шляхом відкритого голосування їх членів (за виключенням прийняття рішення про обрання Голови Політичної Ради та Членів Президії) в порядку передбаченому цим Положенням та Статутом Партії;
5.3. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало:
– по питаннях порядку денного на засіданнях Політради/Президії більш ніж 1/2 присутніх на відповідному засіданні;
– з питань винесених Головою на голосування шляхом опитування 2/3 від складу Політради/Президії.
5.3.1. Рішення приймається із застосуванням імперативного мандату у питаннях співробітництва з іншими Партіями шляхом створення блоку/коаліцій.
5.3.2. Застосування імперативного мандату означає, що член Політради голосує по питанню шляхом надання протоколу конференції відповідної обласної організації, м. Києва, м .Севастополя, АР Крим, на якій розглянуте відповідне питання та прийняте відповідне рішення.
5.4. Відповідальний за виконання рішення обирається Політрадою/Президією та зазначається в самому тексті рішення. Якщо відповідальний не обраний – відповідальним за організацію виконання рішення є Голова.
5.5. Рішення Політради можуть ухвалюватися методом опитування (письмового чи електронного). Рішення вважається ухваленим, якщо впродовж строку, відведеного для голосування, участь у голосуванні взяли не менш ніж 2/3 повноважних членів Політради. Процедура прийняття рішень шляхом опитування визначається цим Положенням.

6. Порядок проведення засідань Політради/Президії
6.1. Засідання Політради відбуваються не рідше ніж 1 раз на 3 місяці. Засідання Президії відбуваються не рідше ніж 1 раз на місяць.
6.2. Засідання Політичної Ради скликається Головою Політичної Ради (далі – Голова) шляхом надсилання відповідного розпорядження на електронну пошту Секретаріату Партії, а також на вимогу не менш ніж однієї третини членів від складу Політичної ради (позачергові засідання).
6.3. Місце та конкретний час проведення засідання визначає Голова (або заступник), крім випадків, коли засідання скликаються 1/3 членів Політради (тоді вони мають скласти протокол, в якому зазначити місце, час проведення та порядок денний). Зазначена інформація надсилається на електронну пошту Секретаріату не пізніше ніж за 96 годин до початку засідання. Відповідна інформація оприлюднюється Секретаріатом якнайшвидше але не пізніше ніж протягом 72 годин з моменту прийняття відповідного рішення;

(Зі змінами відповідно до рішення Дев’ятого Всеукраїнського З’їзду Партії від “15” вересня 2018 року № 12/09-2018З)

6.4.1. Порядок денний засідання Політради/Президії автоматично формується з пропозицій членів Політради/Президії надісланих на пошту Секретаріату та Голови Політради. Остаточна редакція порядку денного та проектів рішень публікуються
співробітниками Секретаріату не пізніше ніж за 48 годин до початку засідання з урахуванням того, що разом з пропозицією питання до порядку денного має бути обов’язково поданий проект рішення до порядку денного. Питання порядку денного, проекти рішень яких не надійшли вчасно, знімаються з розгляду.

(Зі змінами відповідно до рішення Дев’ятого Всеукраїнського З’їзду Партії від “15” вересня 2018 року № 12/09-2018З)

6.4.2. Внесення змін до остаточної редакції порядку денного після її публікації не допускається.
6.4.3. Не допускається оприлюднення пунктів порядку денного без відповідних проектів рішень. Включення до порядку денного абстрактних питань (“розгляд скарг та пропозицій”, “різне”, “інше”) не допускається.
6.4.4. Пропозиції до проектів рішень подаються у формі коментарів на партійному сайті у відповідному розділі (або у випадку технічної несправності, пропозиції до проектів рішень надсилаються до Секретаріату, а останній забезпечує публічний доступ до правок для всіх членів партії), не пізніше ніж 12 годин до початку засідання;
6.4.5. Остаточна редакція порядку денного має містити виключний перелік конкретних питань, що будуть розглядатися під час засідання.

(Зі змінами відповідно до рішення Дев’ятого Всеукраїнського З’їзду Партії від “15” вересня 2018 року № 12/09-2018З)

6.5. Члени Політради/Президії беруть участь у засіданнях та голосують особисто;
6.6. Присутність на засіданні не членів партії допускається лише за дозволом Голови, про що він оголошує одразу після відкриття засідання. У разі надходження заперечення від будь-якого члена Політради/Президії з приводу присутності будь-якої сторонньої особи питання присутності має бути вирішене шляхом голосування;
6.7. Для участі в засіданні члени Політради/Президії реєструються. За підсумками реєстрації Голова встановлює правомочність засідання (наявність кворуму);
6.7.1. Засідання є правомочним якщо на момент його відкриття на ньому присутні не менш ніж 1/2 від складу Політради/Президії;
6.7.2. Наявність кворуму встановлюється Головою на момент відкриття засідання та підлягає повторному встановлення у разі його поновлення, якщо перерва у роботі засідання тривала більш ніж годину;
6.8. На початку засідання Голова оголошує про кількість членів Політради/Президії згідно реєстрації, оголошує про присутніх на засіданні сторонніх осіб та наявність кворуму;
6.9. Одразу після встановлення кворуму Голова доповідає про стан виконання рішень Політради/Президії, підбиває підсумки роботи та оголошує порядок денний на засідання;
6.9.1. Всі виступи на засіданнях регламентуються у часі, про що окремо повідомляє Голова на початку засідання;
6.9.2. З питань порядку денного обов’язково доповідають автор пропозиції та голова робочого органу Політради/Президії до сфери компетенції якого відноситься це питання (у разі наявності органу та присутності його керівника на засіданні). За пропозицією автора та з дозволу Голови питання може доповідати інша особа, яка не входить до складу Політради/Президії;
6.9.3. Після доповіді питання порядку денного у межах регламенту засідання Голова дає можливість присутнім задати доповідачеві питання, а доповідачеві – відповісти на них;
6.9.4. Члени Політради/Президії, що мають бажання висловитись з питання порядку денного повідомляють про це Голову шляхом підняття руки, а Голова надає їм таку можливість в порядку надходження повідомлень. Один член Політради/Президії не повинен висловлюватись з одного й того ж питання більш ніж 3 рази;
6.9.5. Після завершення обговорення Голова ставить питання про затвердження проекту рішення на голосування;
6.9.6. Рішення може бути прийняте без обговорення, якщо у членів Політради/Президії, немає зауважень до нього;
6.9.7. Якщо до проекту рішення надійшли належним чином оформлені письмові пропозиції, то Голова спочатку ставить проект рішення за основу;
6.9.10. У разі прийняття рішення за основу – на розгляд виносяться письмові пропозиції, кожна з яких розглядається (доповідається, обговорюється та голосується) як окреме питання;
6.9.11. Винесення на розгляд усних пропозиції здійснюється на розсуд Голови за пропозицій членів Політради/Президії;
6.9.12. Після завершення голосування по пропозиціях проект рішення виноситься на голосування у цілому з урахуванням прийнятих поправок;
6.9.13. За підсумками голосування Голова одразу на засіданні оголошує про прийняте рішення;
6.10. Перерва у засіданні Політради/Президії обов’язково оголошується Головою із зазначенням часових меж перерви;
6.11. Засідання Політради/Президії можуть проводитись у формі он-лайн конференцій з дотримання норм цього Положення та права всіх членів партії здійснити он-лайн підключення для особистої участі через Інтернет або інші сучасні засоби зв’язку за технічної можливості.

7. Прийняття рішень шляхом опитування
7.1. У випадку необхідності прийняття рішення Політради/Президії воно може бути прийнято шляхом опитування членів (письмово чи онлайн);
7.2. Процедура прийняття рішення шляхом опитування застосовується у період між засіданнями Політради/Президії за рішенням Голови Політради, у випадку його відсутності – керівником Секретаріату.
7.3. Для забезпечення обговорення проекту рішення Голова, якщо це можливо, повинна бути організована он-лайн конференція (опитування), про час якої мають бути повідомлені усі члени Політради/Президії;
7.4 Відповідальним за інформування членів Політради/Президії щодо опитування є керівник Секретаріату;
7.5. Проект рішення який пропонується до голосування має бути максимально швидко належним чином опублікований та надісланий на електронну пошту кожного з членів Політради, про що кожен має бути повідомлений за допомогою телефонного зв’язку або у інший належний спосіб, що фіксує отримання повідомлення;
7.6. У випадку електронного голосування саме голосування відбувається виключно шляхом надіслання відповіді на лист з проектом рішення з чітким зазначенням позиції члена Політради/Президії: “за”, “утримався”, “проти”;
7.7. З урахуванням результатів опитування членів Політради/Президії протягом доби після його завершення Секретаріат та Голова забезпечує оформлення відповідного протоколу.

8. Оформлення та опублікування офіційних документів Політради/Президії
8.1. Рішення Політради/Президії фіксуються в письмовому вигляді у протоколах Політради/Президії;
8.2. У протоколі засідання зазначаються прізвища та ініціали членів Політради/Президії, а також інших осіб, які взяли участь у засіданні, питання, що розглядалися, та рішення, прийняті за результатами розгляду;
8.3. Протокол засідання складає Секретар засідання, що обирається Політрадою/Президією, як правило з числа працівників Секретаріату, членів Політради/Президії (за їх згодою), протягом двох робочих днів після завершення засідання;
8.4. Протокол засідання підписує Голова та Секретар.
8.5. Після оприлюднення Протоколу, членам Політради/Президії надається один день для уточнення та можливості внесення поправок до протоколу;
8.6. Протокол засідання публікується на партійному сайті у відповідному розділі;
8.7. Якщо рішенням Політради/Президії затверджується редакція окремого документу або його зміст є великим за обсягом воно оформлюється у вигляді окремого документу та підписується Головою.
8.8. Рішення Політради/Президії набувають чинності з моменту підписання протоколу у відповідності до пунктів Статуту 5.12.1-5.12.3.;
8.9. Рішення Політради/Президії публікуються на сайті Партії.
8.10. Протокол має бути підписаний та опублікований невідкладно, але не пізніше ніж протягом чотирьох робочих днів з моменту його прийняття;
8.11. Оригінали офіційних документів Політради/Президії зберігаються Секретаріатом.

_____________________________________________________