Підтримати Долучитися Увійти

Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політична партія «Сила Людей» (далі за текстом «Партія») – це добровільне об’єднання громадян, які поділяють мету діяльності Партії, визнають її Статут, підтримують Програму Партії та сприяють її реалізації.

1.2. Основні засади діяльності Партії:

1.2.1. Основними принципами діяльності Партії є:
– Законність;
– відкритість;
– чесність;
– рівність;
– конкурентність;
– дієвість;
– демократичність;
– відповідальність

1.3. Зміст і спрямованість діяльності Партії визначають права та свободи людини і громадянина та їхні гарантії.
Найвищою цінністю для Партії є людина, а тому діяльність Партії спрямована на забезпечення таких важливих цінностей, як:
– гідність;
– свобода;
– справедливість;
– добробут.
1.3.1. Гідність людини, як цінність, полягає у особливому моральному ставленні людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства. Партія сповідує непорушність права людини на ставлення до неї як до особистості та повагу з боку держави та суспільства до такого права.
1.3.2. Свобода людини, як цінність, полягає у її можливості чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей.
1.3.3. Справедливість, як цінність, полягає у рівності створених державою можливостей та обмежень для її громадян. Партія сповідує необхідність заохочення корисних для інтересів держави та суспільства дій.
1.3.4. Добробут, як цінність, полягає у забезпеченості людей необхідними їм для нормального життя матеріальними і духовними благами. Партія сповідує, що основною метою діяльності держави є забезпечення гідного рівня життя, що включає достатнє харчування, житло, освіту, медицину та інші суспільні блага.
1.4 Діяльність Партії поширюється на всю територію України.
1.5 У своїй діяльності Партія керується Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Програмою та іншими внутрішніми документами Партії.
1.6 Повне найменування політичної партії:
українською мовою – політична партія «Сила Людей»
російською мовою – политическая партия «Сила Людей»;
англійською мовою – political party “ People Power ”.
1.6.1. Скорочена назва:
українською мовою – «Сила Людей»;
російською мовою – «Сила Людей»;
англійською мовою –“People Power ”
1.7. Юридична адреса та місцезнаходження керівних органів Партії: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, оф. 525

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРТІЇ

2.1. Метою діяльності Партії є сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян; участь у розбудові в Україні відкритого громадянського суспільства на засадах свободи, самоврядності, верховенства права, керуючись принципами демократії та створення умов для економічного розвитку України, зростання могутності держави та добробуту громадян.
2.2. Основним завданням Партії є:
2.2.1 отримання достатніх владних повноважень для досягнення мети, передбаченої п. 2.1 цього Статуту та впровадження в життя ідеології та програми Партії;
2.2.2 творення політики, тобто формування політичної волі громадян у вигляді програмно-ідеологічних документів Партії та їх популяризації у суспільстві;
2.2.3 виховання та підготовка кадрів, тобто створення середовища в якому б внаслідок постійного навчання і конкуренції виховувались та розвивались фахівці всіх рівнів;
2.2.4 приведення підготованих кадрів до влади, тобто організація та проведення ефективних виборчих кампаній з метою приведення до влади на всіх рівнях якомога більшої кількості кваліфікованих членів Партії для досягнення мети, передбаченої п. 2.1 цього Статуту;
2.2.5 здійснення партійного контролю за діяльністю членів Партії на посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування.
2.3. Для досягнення мети своєї діяльності та виконання встановлених цим Статутом завдань Партія може вживати будь-які не заборонені законодавством України заходи, що не суперечать загальним засадам діяльності Партії та її меті. Партія в установленому законом порядку здійснює наступну діяльність:
2.3.1. вивчає, аналізує та узагальнює проблематику соціально-економічної, політичної, гуманітарної та інших сфер державного та суспільного життя, розробляє та пропонує суспільству власне бачення програм розвитку та реформування цих сфер, відповідно до вироблених програм розробляє та пропонує проекти нормативно-правових актів органів державної влади, місцевого самоврядування;
2.3.2. проводить інформаційно-роз’яснювальну, агітаційну та пропагандистську роботу із населенням, в тому числі через наукові та громадські заходи, засоби масової інформації, масові заходи (демонстрації, мітинги, пікети, збори та інші акції) в порядку, встановленому чинним законодавством;
2.3.3. організує передвиборчу агітацію за кандидатів від Партії, що беруть участь у виборах усіх рівнів, організує роз’яснення своєї позиції з питань, винесених на всеукраїнський або місцевий референдуми;
2.3.4. бере участь у всеукраїнських та місцевих виборах шляхом висування своїх кандидатів на посади Президента України, депутатів Верховної Ради України та місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, висуває своїх кандидатів на посади в інших органах державної влади, місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством України;
2.3.5. реалізує програмні положення Партії шляхом участі обраних або призначених від Партії посадових осіб у розробці державної політики та роботі органів державної влади всіх рівнів, а також органів місцевого самоврядування;
2.3.6. здійснює пошук, відбір та об’єднує в кадровий резерв найбільш достойних (чесних, компетентних та готових до служіння суспільству) професіоналів для висування на посади у керівні органи Партії, участі у виборах до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
2.3.7. організовує навчання партійного кадрового резерву, активу та членів Партії;
2.3.8. провадить роботу з молоддю, залучає її до участі у реалізації політики Партії, сприяє формуванню прошарку молодих політично активних громадян, що поділяють ідеологію та програму Партії;
2.3.9. створює, вступає у виборчі блоки, виходить з них;
2.3.10. – утворює депутатські фракції (групи), політичні коаліції та інші об’єднання;
2.3.11. представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів Партії у органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПАРТІЇ

3.1. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, в тому числі за межами України.
3.2. Партія створюється на невизначений термін.
3.3. Партія має печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Політичної ради Партії, а також символіку та власну форму одягу, виконану з використанням символіки Партії, яка затверджується Президією Політичної ради Партії.
3.4. Символіка Партії реєструється у встановленому законодавством порядку. Право на офіційне використання партійної символіки мають лише первинні, місцеві та обласні партійні організації, центральні органи Партії та її структурні утворення, а також члени Партії відповідно до Положення про символіку Партії. Право на використання партійної символіки має лише Партія та засновані нею юридичні особи, а також інші особи за наявності відповідного рішення Президії Політичної Ради Партії згідно з Положенням про символіку Партії.
3.5. Партія може бути власником майна. Партія має право володіти, користуватись та розпоряджатися належним їй майном відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Партії, вчиняти від свого імені будь-які правочини, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем у судах, в тому числі у судах інших держав.
3.6. Партія несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке належить їй на праві приватної власності, та на яке може бути звернено стягнення відповідно до законодавства України.
3.7. Юридичні особи, які засновані Партією, відповідають за своїми зобов’язаннями майном, яке їм належить на праві приватної власності, і на яке може бути звернено стягнення відповідно до законодавства України. Партія не відповідає за зобов’язаннями юридичних осіб, засновником яких вона є, а такі юридичні особи не відповідають за зобов’язаннями Партії.
3.8. Партія не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Партії.
3.9. Партія не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Партії.
3.10. Партія має право:
3.10.1. вільно проводити свою діяльність на всій території України відповідно до чинного законодавства;
3.10.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї, погляди, цілі та завдання;
3.10.3. оприлюднювати свою позицію з будь-яких питань суспільного та політичного життя, державного управління;
3.10.4. брати участь у виробленні державної політики у порядку та обсягах, встановлених чинним законодавством;
3.10.5. брати участь у виборах у порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Партії;
3.10.6. виступати з пропозиціями щодо різних питань суспільного життя, у тому числі вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування у порядку, встановленому чинним законодавством;
3.10.7. використовувати державні та комунальні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
3.10.8. проводити збори, мітинги, демонстрації, пікети, конференції, зустрічі, дискусії та інші публічні масові заходи у порядку, встановленому чинним законодавством;
3.10.9. здійснювати власні соціологічні дослідження, у тому числі шляхом масових опитувань населення;
3.10.10. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності Партії;
3.10.11. бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах усіх рівнів згідно з чинним законодавством України;
3.10.12. наймати на роботу працівників на основі трудових угод (контрактів);
3.10.13. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Партії у державних та недержавних органах і організаціях;
3.10.14. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань;
3.10.15. набувати й розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;
3.10.16. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Партії;
3.10.17. передавати структурним підрозділам Партії майно в оперативне управління для реалізації статутних цілей та завдань Партії;
3.10.18. отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності Партії;
3.10.19. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян та неприбуткові організації, надавати допомогу в їх створенні;
3.10.20. надавати фінансову та іншу допомогу юридичним особам та громадянам в реалізації проектів та ініціатив, що відповідають Статуту, Програмі, цілям та завданням Партії;
3.10.21. підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати) у міжнародні спілки з додержанням вимог чинного законодавства та цього Статуту, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших міжнародних контактів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України, чинному законодавству та цьому Статуту;
3.10.22. мати інші права, передбачені законами України.
3.11. Партія є неприбутковою організацією.
3.12. Партія не має права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності юридичних осіб, що створені Партією, використовуються виключно на виконання статутних завдань Партії або на благодійні цілі і не можуть розподілятися між членами Партії
3.13. У випадку виникнення суперечностей, двоякого тлумачення тощо, норми Статуту партії мають вищий пріоритет над відповідними нормами положень.

4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

4.1. Членом Партії може бути громадянин України, який досягнув 18-річного віку, має право голосу на виборах, ознайомився та погоджується із положеннями цього Статуту та Програми, знає, усвідомлює та підтримує ідеологію та відповідає вимогам щодо членства в Партії, які закріплені Положенням про членство в Партії. Членство в Партії є добровільним, індивідуальним та фіксованим. Особа вважається такою, що набула членства в Партії з моменту фіксації її членства у Єдиному реєстрі членів Партії та партійних організацій (надалі – Єдиний реєстр).
4.2. Ведення Єдиного реєстру забезпечується Національним Секретаріатом Партії. Після створення Президії Політичної Ради партії, Президія розробляє та затверджує Положення про порядок ведення Єдиного реєстру членів Партії та партійних організацій (далі – Положення про ведення Єдиного реєстру), в якому визначаються особливості ведення реєстру.
4.3. Доступ до Єдиного реєстру членів Партії є відкритим для членів Партії та може обмежуватися лише з підстав та в порядку визначеному Положенням про ведення Єдиного реєстру.
4.4. Член Партії не може бути одночасно членом іншої політичної партії.
4.5. Прийняття в члени Партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви.
4.6. Члени Партії сплачують вступний, членський та інші, передбачені внутрішніми документами партії, види внесків (далі – «внески»). Розмір, форма, порядок та строки сплати внесків визначаються Положенням про членські та інші внески, що затверджується Політичною Радою Партії.
4.7. Членство в Партії припиняється:
– за ініціативою члена Партії (добровільний вихід)
– за ініціативою Партії (примусове припинення членства)
– з підстав, що визначені цим Статутом (автоматичне припинення членства).
4.8. Добровільний вихід з членів Партії здійснюється шляхом особистого подання відповідної письмової заяви членом відповідно до Положенням про членство. Датою припинення членства за ініціативою члена Партії вважається дата реєстрації заяви відповідно до Положення про членство.
4.8 Автоматично членство в Партії припиняється у випадку:
– смерті члена Партії або оголошення його померлим у встановленому законом порядку;
– визнання члена Партії недієздатним;
– набрання законної сили вироком суду, яким член Партії визнаний винним в скоєні умисного злочину (окрім випадків коли такий вирок визнаний органом Партії наслідком переслідування чи тиску за політичну позицію);
– у разі набуття членства в іншій політичній партії;
– припинення громадянства України;
– припинення діяльності Партії у випадках, передбачених чинним законодавством.
4.9.1. З цих підстав членство в Партії припиняється з дня настання обставин з якими цей Статут пов’язує автоматичне припинення членства
4.9.2. Автоматичне припинення членства в Партії не потребує рішення керівних органів Партії.
4.10. Члена Партії може бути виключено з Партії за рішенням органу Партії за:
– порушення цього Статуту, інших документів Партії, а також невиконання чи неналежне виконання рішень керівних та контролюючих органів Партії, перешкоджання виконанню вказаних рішень іншими членами Партії;
– вчинення діянь (дії чи бездіяльності), що дискредитують Партію, членів Партії, керівні та контролюючі органи Партії;
– умисне розголошення внутрішньопартійної інформації третім особам, якщо таке розголошення завдало шкоду інтересам та репутації Партії;
– систематичну несплату внесків два та більше разів, відповідно до Положення про внески;
– невідповідність вимогам згідно з Положенням про членство в Партії.
4.11. Процедура ухвалення рішення про прийняття до складу членів Партії, виключення з членів Партії, порядок оскарження рішень про виключення з членів Партії та про відмову в прийнятті в члени Партії, порядок обліку членів Партії та їхнього переходу з однієї партійної організації до іншої, а також інші питання членства, що не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням про членство.
4.12. Членство в Партії автоматично зупиняється у разі зайняття членом Партії посади судді, працівника прокуратури, органів внутрішніх справ, органів доходів та зборів (державної податкової служби) або Державної кримінально-виконавчої служби, співробітника Служби безпеки України, військовослужбовця та інших посад, перебування на яких згідно із законодавством є несумісним із членством в політичній партії. Автоматичне зупинення членства в Партії не потребує окремого рішення органів Партії. Зупинене таким чином членство автоматично поновлюється в момент подання особою відповідної заяви про поновлення членства до органу Партії. Партійний стаж особи в цьому випадку зберігається.
4.13. Члени Партії зобов’язані у найкоротші терміни повідомляти Національний Секретаріат, а також партійні організації, у яких вони перебувають на обліку, про зайняття посади, перебування на якій згідно з чинним законодавством є несумісним з членством у політичній партії.
4.14. У разі припинення або зупинення членства в Партії майно та кошти (в тому числі, внески), передані членом, поверненню не підлягають.
4.15. Усі члени Партії мають рівні права, серед яких:
4.15.1. брати особисту участь у діяльності Партії, реалізації її Програми, проектів та заходів, висловлюватися з усіх питань діяльності Партії у порядку, встановленому цим Статутом та іншими документами Партії;
4.15.2. обирати та бути обраним до керівних органів Партії, її обласних, місцевих та первинних організацій (осередків) у порядку, встановленому цим Статутом та іншими документами Партії;
4.15.3. бути висунутими Партією кандидатом для обрання чи призначення на посаду до органів державної влади або місцевого самоврядування всіх рівнів в порядку передбаченому цим Статутом та внутрішніми документами Партії;
4.15.4. звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності Партії до керівних органів партійних організацій, керівних органів Партії та отримувати на них обґрунтовані відповіді;
4.15.5. отримувати інформацію про діяльність Партії, її органів та структурних підрозділів;
4.15.6. вносити на розгляд керівних органів Партії пропозиції щодо змін до Програми та Статуту Партії, брати участь у виробленні і реалізації партійної політики;
4.15.7. оскаржувати рішення та дії керівних органів та посадових осіб Партії до вищих керівних та контрольно-ревізійних органів Партії аж до З’їзду Партії;
4.15.8. звертатись до органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема, від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за власну партійну й громадську діяльність, політичні переконання та погляди;
4.15.9. зупинити або припинити членство у Партії, а також добровільно вийти з членів Партії.
4.16. Члени Партії можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями керівних органів Партії та іншими внутрішніми документами Партії.
4.17. Члени Партії зобов’язані:
4.17.1. брати участь у діяльності Партії;
4.17.2. своєчасно сплачувати встановлені внески;
4.17.3. дотримуватися внутрішньопартійної дисципліни;
4.17.4. якісно та у відповідний термін виконувати взяті на себе обов’язки щодо партійної роботи;
4.17.5. дотримуватись положень цього Статуту, програмно-ідеологічних та інших документів Партії;
4.17.6. утримуватись від вчинення дій, що можуть дискредитувати Партію та її членів;
4.17.7. у випадку обрання депутатом до Верховної Ради України або місцевої ради входити до складу депутатського об’єднання Партії (депутатської фракції, групи) і діяти відповідно до рішень З’їзду та органів Партії, а також сприяти максимальному втіленню в життя положень Програми Партії;
4.17.8. повідомляти в найкоротші терміни Національний Секретаріат Партії, а також партійні організації, у яких вони перебувають на обліку, про обрання чи призначення на посади, перебування на яких згідно з законодавством є несумісним з членством у політичній партії;
4.17.9. повідомляти в найкоротші терміни партійні організації, у яких вони перебувають на обліку, про зміну місця проживання, контактних та інших персональних даних;
4.17.10. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Статутом, іншими документами Партії, чинним законодавством.
4.18. Член Партії має партійний квиток, зразок якого затверджується рішенням Президії Політичної ради Партії. В Партії також можуть існувати інші атрибути членства. Порядок видачі партійних квитків та інших атрибутів визначається Положенням про партійний квиток та атрибути.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

5.1. Організаційну структуру Партії складають обласні та прирівняні до них організації АР Крим, міст Києва та Севастополя (надалі – обласні), міські, районні, районні у містах, міськрайонні та первинні партійні осередки. Кожна партійна організація самостійно формує свої органи управління та бере участь у формуванні центральних керівних та контрольно-ревізійних органів Партії в порядку, передбаченому цим Статутом.
5.2. Обласні, міські, районні, районні у містах та міськрайонні партійні організації створюються згідно існуючої системи адміністративно-територіального устрою України.
5.3. Первинні партійні осередки створюються членами Партії за місцем їх проживання, роботи, навчання, іншої діяльності або за професійною ознакою у межах території вулиць, кварталів, мікрорайонів, сіл, селищ, в організаціях та установах, де це не заборонено чинним законодавством України.
5.4. В одній адміністративно-територіальній одиниці України може утворюватися лише одна організація Партії відповідного рівня, яка діє на всій території цієї адміністративно-територіальної одиниці за виключенням осередків, кількість яких на відповідній території не обмежується.
5.5. Обласні, міські, районні, районні у містах, міськрайонні партійні організації для забезпечення своєї діяльності відповідно до положень цього Статуту утворюють керівні, контрольно-ревізійні та виконавчі органи.
5.6. Визначення кількісного та персонального складу таких органів є компетенцією організації, що утворює орган, якщо інше не передбачено цим Статутом та законодавством.
5.7. Керівні, контрольно-ревізійні та виконавчі органи партійної організації діють відповідно до цього Статуту, а також затверджених такою організацією положень про ці органи або до моменту затвердження таких положень – відповідно до затверджених Президією Політичної ради Партії відповідних Типових положень.
5.8. Обласні, міські, районні, районні у містах, міськрайонні партійні організації та осередки у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, Статутом, Програмою, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня, власними рішеннями, якщо вони не суперечать вище переліченим актам.
5.9. Для забезпечення своєї статутної діяльності обласні, міські, районні, районні у містах, міськрайонні партійні організації можуть набувати статусу юридичної особи згідно з цим Статутом та чинним законодавством. Обласні, міські, районні, районні у містах, міськрайонні партійні організації мають право:
– мати нерухоме та рухоме майно (у тому числі: транспортні засоби та обладнання), користуватись майном, наданим партією;
– використовувати назву та символіку згідно з Положенням про символіку Партії;
– організовувати та здійснювати збір внесків відповідно до Положення про членські та інші внески;
– за погодженням із Президією Політичної Ради Партії засновувати регіональні друковані та електронні засоби масової інформації;
– отримувати від органів державної влади або органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети та завдань Партії;
– вільно проводити свою діяльність на території адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої створена партійна організація;
– вільно поширювати інформацію про діяльність, пропагувати ідеї, погляди, цілі та завдання Партії;
– брати участь у виборах у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
– виступати з пропозиціями щодо різних питань суспільного життя, у тому числі вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування у порядку, встановленому чинним законодавством;
– використовувати державні та інші засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
– проводити збори, мітинги, демонстрації, пікети, конференції, зустрічі, дискусії та інші публічні масові заходи у порядку, встановленому чинним законодавством;
– здійснювати власні соціологічні дослідження, у тому числі шляхом масових опитувань населення;
– користуватись правами юридичної особи, у разі набуття організацією відповідного статусу;
– інші права, передбачені цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії та чинним законодавством.
5.10. Назва партійної організації складається зі скороченої назви партії, назви адміністративно-територіальної одиниці, у якій діє партійна організація, та її виду (обласна, міська, районна, районна у місті, міськрайонна, первинний осередок), якщо інша назва не була обрана партійною організацією.
5.11. Посади в керівних та контрольно-ревізійних органах партійних організацій усіх рівнів можуть обіймати лише члени Партії, що відповідають критеріям необхідним для обрання на відповідні посади.
5.12. Одна й та ж сама особа не може одночасно обіймати декілька виборних посад в керівних, контрольно-ревізійних та виконавчих органах партійних організацій, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом.
5.13. У разі закінчення строку повноважень виборних посадових осіб керівних, контрольно-ревізійних та виконавчих органів партійних організацій усіх рівнів, такі посадові особи продовжують виконувати свої повноваження до обрання та вступу на ці посади новообраних посадових осіб.
5.14. Рішення вважається правочинним, якщо питання з якого воно ухвалено належить до компетенції органу, що його ухвалював і прийнято на його правомочному засіданні.
5.15. Колегіальні засідання органів Партії та партійних організацій (якщо інше не встановлено цим Статутом, законодавством або відповідним Положенням) є правомочними якщо на засіданні присутні не менше половини членів цих органів.
Для цілей визначення кворуму на Загальних зборах Партії або партійної організації використовуються дані Єдиного реєстру.
5.16. На засіданнях колегіальних органів Партії та партійних організацій (якщо інше не встановлено цим Статутом, законодавством або відповідним Положенням) рішення ухвалюється простою більшістю від зареєстрованих на засіданні членів. Голосування має бути персональним (без права делегування голосу). Кожен зареєстрований на засіданні член органу має один голос.
5.17. Всі рішення в Партії з кадрових питань ухвалюються таємним голосуванням.
5.18. Засідання керівних та контрольно-ревізійних органів Партії є відкритими для участі в них усіх бажаючих членів Партії, якщо інше не визначено цим Статутом або спеціальним рішенням органу Партії.
5.19. Для цілей дотримання партійних процедур, належним вважається повідомлення, що здійснене через внутрішню партійну мережу та в будь-який інший спосіб, що забезпечує оперативну передачу інформації (смс-повідомленнями, електронними листами тощо) та дозволяє зафіксувати факт повідомлення та не пізніше як за два календарні дні до заходу про який повідомляється, якщо більша тривалість строку не було встановлено згідно з окремим рішенням органу Партії.
5.20. У разі припинення повноважень керівника органу управління партійної організації будь-якого рівня, його обов’язки до найближчого засідання такого органу виконує його заступник, а у разі його відсутності – найстарший член відповідного органу партійної організації. У разі якщо таке засідання не відбулося протягом 3-х місяців, або на такому засіданні не було обрано нового керівника – його обов’язки тимчасово покладаються на наступного за віком члена органу управління.
5.21. Рішення керівних органів Партії або окремої партійної організації, що виходить за межі їх компетенції чи суперечить положенням цього Статуту, інших внутрішніх (вищих за статусом ніж прийняте рішення) документів Партії або законодавству України є нікчемним з моменту його ухвалення. У разі необхідності, факт нікчемності такого рішення встановлюється та обґрунтовується контрольно-ревізійним органом відповідного рівня.
5.22. Партійна організація вважається вперше утвореною з моменту внесення Національним Секретаріатом про це інформації до Єдиного реєстру.
5.23. Працівники Виконавчих органів партійних організацій не мають права поєднувати свою роботу з будь-якою посадою в керівних органах Партії.

6. ПЕРВИННІ ПАРТІЙНІ ОСЕРЕДКИ

6.1. Первинний партійний осередок (далі – осередок) створюється на підставі рішення Установчих Зборів осередку, в яких бере участь не менше трьох членів Партії. На Установчих Зборах обираються керівні органи осередку – Голова осередку, Секретар осередку, Заступник Голови осередку (Перший та інші Заступники Голови осередку, якщо в осередку більше 10-ти осіб). Протокол Установчих Зборів осередку має бути власноручно підписаний усіма учасниками цих Зборів.
6.2. Рішення Установчих Зборів про створення осередку погоджується Контрольно-ревізійною комісією відповідної місцевої організації, у разі її відсутності – Контрольно-ревізійною комісією відповідної обласної організації, а у разі її відсутності – Центральною контрольно-ревізійною комісією.
6.3. Осередки утворюються та діють без статусу юридичної особи. Осередок може набути статусу юридичної особи у разі ухвалення ним відповідного рішення та схвалення цього рішення Президією Політичною Радою Партії.
6.4. Осередок здійснює наступну діяльність:
6.4.1. організовує виконання власних рішень та рішень керівних органів вищого рівня у межах території діяльності своєї організації, в тому числі делегування членів партії за нормою представництва на з’їзди та конференції партії;
6.4.2. організовує та здійснює заходи Партії відповідно до програмних завдань, статутних вимог та рішень керівних органів Партії;
6.4.3. проводить безпосередню інформаційну та роз’яснювальну роботу серед населення щодо мети, завдань, ідеології та програмних положень Партії;
6.4.4. організує, контролює та координує партійну діяльність членів осередку та місцевих партійних активістів;
6.4.5. разом з іншими партійними організаціями організовує навчання членів осередку та місцевих партійних активістів;
6.4.6. здійснює облік членів Партії, які належать до відповідного осередку;
6.4.7. розробляє та погоджує плани партійної роботи організації з керівними органами вищого рівня;
6.4.8. здійснює безпосередню роботу із виборцями – мешканцями території або працівниками підприємства, установи, організації, у межах яких здійснюється діяльність осередку, організовує заходи з політпросвіти населення, приймає та опрацьовує пропозиції, заяви та скарги;
6.4.9. вивчає, узагальнює та передає на розгляд керівних органів вищого рівня інформацію щодо актуальних проблем певної території;
6.4.10. висуває членів Партії, які знаходяться на партійному обліку в осередку, як кандидатів на вибори та на посади в органи державної влади та місцевого самоврядування, проводить агітаційну роботу, готує та пропонує кандидатури у спостерігачі та члени відповідних виборчих комісій та комісій по проведенню референдумів;
6.4.11. здійснює іншу діяльність відповідно до чинного законодавства, Статуту та інших внутрішніх документів Партії.
6.5. Керівними органами осередку є Збори осередку, Голова осередку, його Заступник та Секретар осередку. Рішенням Зборів осередку можуть бути утворені інші органи осередку.
6.6. Вищим керівним органом осередку є Збори осередку. Рішення на зборах ухвалюються шляхом особистого голосування. Збори осередку можуть бути черговими та позачерговими. Порядок скликання, проведення зборів, регулюється цим Статутом та Положенням про первинні осередки.
6.7. У період між Зборами керівництво діяльністю осередку здійснює Голова осередку.
6.8. Організація роботи осередку визначається відповідним Регламентом роботи осередку, що затверджується Зборами осередку, а до його затвердженням – Типовим регламентом роботи осередку, що затверджується Президією Політичної ради Партії.
6.9. Повноваження Зборів осередку:
– обирають та/або достроково звільняють керівні органи осередку;
– заслуховують звіт про результати діяльності керівних органів осередку;
– розглядають заяви та ухвалюють рішення про прийняття до складу членів Партії або відмову у такому прийнятті, за винятками, визначеними у Положенні про членство, щодо осіб, зобов’язаних пройти процедуру спеціальної перевірки та в члени відповідного осередку.
– розглядають та ухвалюють рішення з будь-яких інших питань діяльності осередку.
6.10. Голова, заступник голови та секретар осередку обираються терміном на 1 рік зі складу членів осередку.
6.11. Повноваження Голови осередку:
– здійснює безпосереднє керівництво діяльністю осередку у період між засіданнями Ради чи Зборами осередку;
– ухвалює рішення про скликання засідань Зборів осередку;
– організує виконання рішень Ради або Зборів осередку, а також керівних органів вищого рівня;
– головує на засіданнях Ради та Зборів осередку;
– без доручення представляє осередок у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що діють на відповідній території;
– організує ведення обліку членів осередку;
– без доручення підписує від імені осередку документи;
– відповідає за використання коштів і майна осередку;
– у разі необхідності, забезпечує документообіг осередку, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів;
– забезпечує прийом заяв про вступ в члени Партії, заяв та інших документів від членів Партії;
– забезпечує передачу від членів осередку місцевим організаціям інформації про зміну контактних та інших персональних даних члена осередку, забезпечує постійну актуалізацію персональних даних членів Партії;
– здійснює підготовку та організаційно забезпечує проведення засідань керівних органів осередку, забезпечує належне та своєчасне (відповідно до п.5.28 Статуту) інформування членів організації про зміну дати, часу або місця проведення чергових Зборів, дату час та місце проведення позачергових Зборів;
– у разі складання повноважень особисто здійснює передачу всієї партійної документації новообраному Голові осередку впродовж трьох днів з моменту обрання;
– вирішує інші питання, віднесені до компетенції Голови згідно чинного законодавства, цього Статуту, рішень керівних органів вищого рівня та Зборів первинного партійного осередку.
6.12. За відсутності Голови осередку або за його дорученням його функції тимчасово виконує Заступник голови осередку.
6.13. Повноваження Голови первинного партійного осередку автоматично припиняються у разі його обрання до іншого органу Партії, крім випадків, коли сумісництво допускається Статутом. На період до обрання нового Голови його обов’язки виконує Заступник голови осередку, а у разі його відсутності – найстарший за віком член осередку.
6.14. Голова за загальним правилом виконує свої обов’язки на громадських засадах.
6.15. Осередок може бути ліквідований Радою обласної організації за поданням контрольно-ревізійного органу місцевої партійної організації, а за її відсутності – за поданням контрольно-ревізійного органу вищого рівня або Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії. Рішення про ліквідацію первинної партійної організації має бути вмотивованим.
6.16. Підставами для ухвалення рішення про ліквідацію осередку можуть бути:
– зменшення кількості членів осередку до менш ніж трьох осіб, що не усунуто протягом місяця після попередження про можливу ліквідацію осередку;
– встановлення фактів підробки, умисного використання завідомо підроблених документів, умисного занесення в документи про створення осередку завідомо не правдивих даних.
6.17. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію первинної партійної організації, утворює ліквідаційну комісію, що відповідає за:
– вирішення майнових питань осередку;
– передачу документації осередку партійній організації вищого рівня або іншому осередку;
– перереєстрацію членів осередку ;
– інші організаційно-технічні питання, пов’язані із ліквідацією осередку.

7. МІСЦЕВІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Місцевими партійними організаціями є міські, районні, районні у місті та міськрайонні партійні організації. Рішення про утворення місцевих партійних організацій ухвалюється її Установчими Зборами, в яких беруть участь не менше п’яти членів Партії, що проживають або працюють у межах відповідної адміністративної території. Установчі Збори місцевої партійної організації можуть бути проведені за умови існування на відповідній території як мінімум трьох осередків.
7.2. Міськрайонні партійні організації поширюють свою діяльність на територію міста обласного підпорядкування та однойменного району. Міськрайонні партійні організації можуть бути утворені шляхом об’єднання відповідних районної та міської партійних організацій за рішенням їх спільної Конференції.
7.3. Рішення Установчих Зборів про утворення місцевої партійної організації погоджуються Контрольно-ревізійною комісією відповідної обласної організації, а у разі її відсутності – Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.
7.4. Місцеві партійні організації підлягають легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством України.
7.5. Місцеві партійні організації утворюються та діють без статусу юридичної особи. Місцева партійна організація може набути статусу юридичної особи у разі ухвалення нею відповідного рішення, схваленого Радою відповідної обласної партійної організації, а, за її відсутності, Президією Політичної Ради Партії.
7.6. Районі партійні організації є вищими партійними організаціями щодо усіх міських (міст районного підпорядкування) партійних організацій, а також осередків утворених у межах цього району.
Міські партійні організації у містах з районним поділом є вищими партійними організаціями щодо до усіх районних у цьому місті партійних організацій, а також осередків, які не підпорядковані районним у місті партійним організаціям.
Міські та районні у містах партійні організації є вищими партійними організаціями щодо до усіх осередків, утворених у межах території відповідних міст та районів.
7.7. Місцева партійна організація:
– організовує виконання власних рішень та рішень керівних органів вищого рівня у межах території діяльності своєї організації;
– організовує та здійснює заходи Партії відповідно до програмних завдань, статутних вимог та рішень керівних органів вищого рівня, в тому числі делегування членів партії за нормою представництва на з’їзди та конференції партії;
– розробляє та погоджує плани партійної роботи організації з керівними органами вищого рівня;
– веде облік підпорядкованих їй місцевих партійних організацій та осередків;
– координує роботу підпорядкованих їй місцевих та первинних партійних організацій та надає їм організаційно-методичну допомогу;
– організує, контролює та координує роботу членів організації та місцевих активістів;
– разом з іншими партійними організаціями забезпечує організацію навчання членів організації та місцевих активістів;
– організує, координує інформаційну та роз’яснювальну роботу первинних партійних організацій серед населення щодо мети, завдань, ідеології та програмних положень Партії;
– організує, координує роботу осередків із виборцями – мешканцями території, на яку поширюється діяльність організації, організовує заходи з політпросвіти населення, приймає та опрацьовує пропозиції, заяви та скарги;
– вивчає, узагальнює та передає на розгляд керівних органів вищого рівня інформацію щодо актуальних проблем певної території;
– рекомендує членів своєї організації для висування кандидатами у депутати на вибори та на посади у відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування, готує та вносить подання щодо кандидатур спостерігачів та/або членів виборчих комісій та комісій по проведенню референдумів;
– співпрацює з місцевими організаціями інших політичних партій, громадських організацій, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів вищого рівня;
– здійснює іншу діяльність відповідно до чинного законодавства, Статуту та інших внутрішніх документів Партії.
7.8. Керівними органами місцевої партійної організації є Конференція місцевої партійної організації, Рада місцевої партійної організації, Голова та Заступник Голови місцевої партійної організації, Виконавчий секретаріат місцевої партії організації, Контрольно-ревізійна комісія місцевої партії організації.
7.9. Вищим керівним органом місцевої партійної організації є Конференція місцевої партійної організації. Учасниками Конференції мають право бути всі члени Партії, що зареєстровані в осередках розташованих на відповідній адміністративній території. Конференція є правомочною, якщо її учасниками є більше половини членів Партії, що зареєстровані в осередках розташованих на відповідній адміністративній території, що підтверджується даними партійного обліку місцевої партійної організації. Рішення приймаються простою більшістю від учасників конференції.
7.10. Конференції місцевої партійної організації скликаються за рішенням Ради місцевої партійної організації та можуть бути черговими чи позачерговими. Чергові Конференції місцевої партійної організації проводяться не рідше одного разу на три місяці.
7.11. У період між Конференціями місцевої партійної організації керівництво її діяльністю здійснюють Рада місцевої партійної організації.
7.12. Порядок роботи місцевої партійної організації визначається Статутом, а також відповідним Регламентом роботи місцевої партійної організації, що затверджується Конференцією місцевої партійної організації, а до його затвердженням – Типовим регламентом роботи місцевої партійної організації, що затверджується Президією Політичної ради Партії.
7.13. Повноваження Конференції місцевої партійної організації:
– заслуховує звіт про результати діяльності керівних органів місцевої партійної організації;
– обирає голову та заступника голови місцевої партійної організації;
– ухвалює рішення про створення Контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації, обирає членів Контрольно-ревізійної комісії;
– обирає двох членів до Ради місцевої партійної організації;
– розглядає та ухвалює рішення з будь-яких інших питань діяльності місцевої партійної організації.
7.14. Рада місцевої партійної організації складається (окрім міст з районним поділом) з Голів осередків, Заступників голів осередків, Секретарів осередків, що розташовані на відповідній адміністративній території. Також, до складу Ради належать Голова місцевої партійної організації, Заступник голови місцевої партійної організації та обрані члени Ради Конференцією. Роботу Ради місцевої партійної організації очолює, спрямовує і координує Голова відповідної місцевої партійної організації та, у випадку його відсутності, заступники. Ради міських партійних організацій в містах з районним поділом у разі їх утворення складаються з координаторів округів, що по кількості та межах відповідають виборчим округам останніх на момент формування Ради виборів до міської (районної) ради, а також до складу ради входять Голова, заступник організації та двоє членів Ради за посадами.
7.15. Рада місцевої партійної організації:
– ухвалює рішення про скликання Конференції місцевої партійної організації, затверджує дату та місце проведення чергових та позачергових засідань Конференції, а також повідомляє всіх членів партії, що зареєстровані в осередках розташованих на відповідній адміністративній території, що підтверджується даними партійного обліку місцевої партійної організації;
– організовує розробку планів діяльності місцевої партійної організації;
– приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників місцевої партійної організації.
– обирає представників до Ради обласної організації партії в кількості один представник від трьох осередків.
7.16. Голова та заступник місцевої партійної організації обираються терміном на 1 рік. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Голови й заступника місцевої партійної організації більше ніж два строки поспіль.
7.17. Повноваження Голови місцевої партійної організації:
– здійснює безпосереднє оперативне керівництво діяльністю місцевої партійної організації у період між засіданнями Конференції та Ради місцевої партійної організації;
– головує на засіданнях Конференції та Ради місцевої партійної організації;
– без доручення представляє місцеву партійну організацію у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що діють на відповідній території;
– забезпечує координацію діяльності осередків;
– вирішує інші питання, що належать до повноважень Голови згідно з чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями керівних органів вищого рівня та Конференції місцевої партійної організації.
7.18. Повноваження Голови Ради місцевої партійної організації автоматично припиняються у разі його обрання до іншого органу Партії.
7.19. За рішенням Ради місцевої партійної організації може утворюватися Виконавчий Секретаріат – виконавчий орган, що складається з працівників, які технічно забезпечують діяльність місцевої партійної організації. Кількісний склад Виконавчого Секретаріату та його штатний розпис визначаються Конференцією організації. Персональний склад та функціональний розподіл обов’язків затверджується Радою місцевої партійної організації.
7.20. Повноваження Керівника Виконавчого Секретаріату місцевої організації:
– виконує рішення Конференції, Ради місцевої партійної організації, а також керівних органів вищого рівня;
– підписує від імені місцевої партійної організації документи не політичного змісту;
– забезпечує організацію належної роботи місцевої партійної організації;
– забезпечує документообіг місцевої партійної організації, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів;
– забезпечує прийом заяв, звернень, запитів та інших документів від членів Партії, передає їх на розгляд відповідних керівних органів місцевої партійної організації;
– здійснює безпосередню організацію засідань Конференції місцевої партійної організації, забезпечує підготовку проекту порядку денного та протоколу засідання Конференції;
– здійснює управління коштами та майном місцевої партійної організації, відповідає за використання коштів і майна організації;
– у разі складання повноважень особисто здійснює передачу всієї партійної документації Голові Ради місцевої партійної організації.
7.21. Місцева партійна організація може бути ліквідована рішенням З’їзду партії за поданням Контрольно-ревізійної комісії обласної партійної організації, а за її відсутності – за поданням Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії. Рішення про ліквідацію місцевої партійної організації має бути вмотивованим.
7.22. Підставами для ухвалення рішення про ліквідацію організації можуть бути:
7.22.1. зменшення кількості членів організації до менш ніж дев’яти осіб, що не усунуто протягом місяця після попередження про можливу ліквідацію організації;
7.23. встановлення фактів підробки, умисного використання завідомо підроблених документів, умисного занесення в документи про створення організації завідомо не правдивих даних.
7.24. Контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації створюється за рішенням Конференції місцевої партійної організації, формується в складі не менше 3-х осіб та діє в порядку та на підставі затвердженого Конференцією місцевої партійної організації Положення, а до затвердження – в порядку та на підставі Типового положення про контрольно-ревізійну комісію партійної організації. Питання кворуму, порядку проведення засідань та прийняття рішень визначаються Положенням.
7.25. Голова та члени контрольно-ревізійної комісії місцевої організації обираються на 1 рік, якщо інший термін не визначений відповідним Положенням про контрольно-ревізійну комісію місцевої партійної організації, яке розробляється у відповідності до Статуту та законодавства.
7.26. Контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації:
– контролює дотриманням членами Партії, керівними органами та посадовими особами осередків зареєстрованих на території відповідної місцевої партійної організації, працівниками її Виконавчого Секретаріату положень Статуту та інших внутрішніх документів Партії;.
– за заявою зацікавленого члена Партії ухвалює рішення про тимчасове (не більш ніж на 30 днів) зупинення повноважень та відсторонення від діяльності керівників відповідної місцевої партійної організації, її Виконавчого секретаріату та осередків у випадку виявлення грубого порушення ними чинного законодавства України та/або положень цього Статуту, та ініціювання вирішення питання про звільнення особи від займаної посади перед органом Партії;
– перевіряє виконання бюджету та фінансових планів партійної організації, цільове використання коштів та майна партійної організації на відповідність положенням Статуту та іншим внутрішнім документам місцевої партійної організації.

8. ОБЛАСНІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. До обласних партійних організацій належать обласні, та прирівняні до них міські у містах Києві та Севастополі партійні організації та республіканська партійна організація Автономної Республіки Крим.
8.2. Рішення про утворення обласної партійної організації ухвалюється її Установчими Зборами, в яких беруть участь не менше тридцяти членів Партії, що проживають або працюють у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Установчі Збори обласної організації не можуть бути проведені якщо на відповідній території не утворені як мінімум три місцевих партійних організації.
8.3. Рішення Установчих Зборів про утворення обласної партійної організації погоджуються Центральної контрольно-ревізійною комісією Партії.
8.4. Обласні партійні організації підлягають легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством України.
8.5. Обласні партійні організації утворюються та діють без статусу юридичної особи. Обласна партійна організація може набути статусу юридичної особи у разі ухвалення нею відповідного рішення та його наступного схвалення Президією Політичної Ради Партії.
8.6. Обласні партійні організації є керівними щодо місцевих партійних організацій та осередків Партії, що діють на їх території.
8.7. Обласна партійна організація:
– організовує виконання власних рішень та рішень керівних органів вищого рівня у межах території своєї організації;
– організовує та здійснює заходи Партії відповідно до програмних завдань, статутних вимог та рішень керівних органів Партії;
– розробляє та погоджує плани партійної роботи організації з керівними органами вищого рівня;
– забезпечує ведення обліку міських, районних, районних у містах та міськрайонних партійних організацій на своїй території;
– координує роботу партійних організацій нижчого рівня та надає їм організаційно-методичну допомогу;
– забезпечує організацію навчання членів організації та партійних активістів на відповідній території;
– вивчає, узагальнює та передає на розгляд керівних органів вищого рівня інформацію щодо актуальних проблем певної території;
– координує інформаційну, агітаційну та роз’яснювальну роботу міських, районних, районних у містах та міськрайонних партійних організацій;
– рекомендує членів своєї організації у кандидати на вибори та на посади в органи державної влади та місцевого самоврядування, проводить агітаційну роботу, готує та пропонує кандидатів у спостерігачі та члени виборчих комісій;
– співпрацює з регіональними організаціями політичних партій, громадських організацій, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням вищих керівних органів Партії;
– здійснює іншу діяльність відповідно до чинного законодавства, Статуту та інших внутрішніх документів Партії.
8.8. Вищим керівним органом обласної партійної організації є Конференція обласної партійної організації.
8.9. У період між Конференціями обласної партійної організації керівництво її діяльністю здійснює Рада обласної партійної організації, яка є постійно діючим керівним органом обласної партійної організації.
8.10. Конференція обласної партійної організації – це вищий керівний орган обласної партійної організації. Учасниками Конференції з правом голосу є всі члени партії або делегати від осередків Партії, що зареєстровані на відповідній території. Конференція є правомочною, якщо її учасниками є більше половини членів, що зареєстровані в осередках на території відповідної області або більше половини делегатів, обраних первинними осередками. Рішення приймаються простою більшістю від учасників конференції.
8.11. Норма представництва, порядок обрання делегатів, процедура призначення та підготовки Конференції обласної партійної організації визначається Політичною Радою партії та Регламентом обласної партійної організації, а до його прийняття – відповідно до Типового Регламенту обласної партійної організації затвердженого Президією Політичної Ради Партії.
8.12. Конференція обласної партійної організації може бути черговою та позачерговою. Чергова Конференція обласної партійної організації проводиться 1 раз на рік.
8.13. Позачергова Конференція обласної партійної організації скликається за рішенням Ради обласної партійної організації в якому зазначається час, дата, місце проведення та порядок денний Конференції. Конференція є правомочною, якщо її учасниками є більше половини обраних осередками делегатів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від учасників конференції.
8.14. До повноважень Конференції обласної партійної організації належить:
– затвердження звіту про результати діяльності Ради обласної партійної організації;
– визначення основних завдань та пріоритетних напрямків діяльності, затвердження плану діяльності обласної партійної організації відповідно до загальної стратегії та планів діяльності Партії з урахуванням регіональних потреб та обставин;
– прийняття рішення про створення Контрольно-ревізійної комісії обласної партійної організації, обирання членів Контрольно-ревізійної комісії;
– ухвалення рішення про створення Виконавчого Секретаріату обласної партійної організації та затвердження його штатного розпису і структури;
– ухвалення пропозицій щодо кандидатів на посади в органи державної влади та місцевого самоврядування;
– обрання голови обласної партійної організації, його заступника та двох членів ради організації терміном на 1 рік зі складу членів цієї організації. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Голови обласної партійної організації та його заступника більше ніж два строки поспіль;
– розгляд та ухвалення рішень з будь-яких інших питань діяльності обласної партійної організації.
8.15. Рада обласної партійної організації складається з осіб, делегованих місцевими партійними організаціями, що розташовані на відповідній території, голови організації, заступника голови організації та двох членів Ради організації за посадами.
8.16. Рада обласної партійної організації:
– ухвалює рішення про скликання Конференції обласної партійної організації, затверджує дату та місце проведення чергових та позачергових Конференції, а також повідомляє всіх членів партії, що зареєстровані в осередках розташованих на відповідній адміністративній території, що підтверджується даними партійного обліку місцевої партійної організації;
– забезпечує розробку, організацію та контроль за виконанням планів діяльності обласної партійної організації;
– призначає Керівника Виконавчого Секретаріату обласної партійної організації та затверджує персональний склад працівників Виконавчого Секретаріату обласної партійної організації;
– забезпечує виконання рішень Конференції обласної партійної організації, а також керівних органів Партії вищого рівня.
– Делегує в Політичну Раду Партії представників, в кількості один представник від 25 первинних осередків.
8.17. Повноваження Голови обласної партійної організації:
– здійснює безпосереднє керівництво діяльністю обласної партійної організації у період між засіданнями Ради та Конференції;
– головує на засіданнях Ради та Конференції обласної партійної організації;
– координує діяльність міських, районних, районних у містах, міськрайонних партійних організацій, підпорядкованих відповідній обласній партійній організації;
– організує виконання рішень Конференції обласної партійної організації, Ради обласної партійної організації, а також керівних органів Партії вищого рівня;
– без доручення представляє обласну партійну організацію у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що діють на відповідній території з політичних питань;
– забезпечує організацію засідань Конференції та Ради обласної партійної організації, готує проект порядку денного та протокол засідання Конференції та Ради обласної партійної організації;
– звітує на кожних чергових, а у разі включення відповідного питання до порядку денного, і на позачергових Конференціях обласної партійної організації, а також перед керівними органами вищого рівня про виконану роботу, публікує свої звіти у внутрішній партійній мережі в Інтернеті;
– здійснює оперативний контроль за використанням коштів та майна обласної партійної організації.
8.18. Голова Ради обласної партійної організації за загальним правилом виконує свої обов’язки на громадських засадах.
8.19. Повноваження Голови обласної партійної організації автоматично припиняються у разі його обрання до іншого керівного органу Партії.
8.20. Повноваження Керівника Виконавчого секретаріату обласної партійної організації:
– без доручення представляє обласної партійну організацію у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що діють на відповідній території;
– контролює інформаційно-агітаційну діяльність членів обласної партійної організації у період підготовки та проведення виборів усіх рівнів, а також всеукраїнського і регіональних референдумів;
– підписує від імені обласної партійної організації документи з організаційних та господарських питань;
– забезпечує організацію належної роботи обласної партійної організації;
– забезпечує документообіг обласної партійної організації, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів;
– здійснює безпосередній прийом заяв, звернень, запитів та інших документів від членів Партії, передає їх на розгляд відповідних керівних органів місцевої партійної організації;
– здійснює безпосередню організацію засідань Конференції обласної партійної організації, готує проект порядку денного та протокол засідання Конференції;
– приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Виконавчого Секретаріату обласної партійної організації;
– здійснює оперативне управління коштами та майном обласної партійної організації, відповідає за використання коштів і майна організації;
– у разі припинення повноважень особисто здійснює передачу всієї партійної документації Голові Ради обласної партійної організації;
– вирішує інші питання, що належать до його компетенції за чинним законодавством, цим Статутом, рішенням керівних органів Партії вищого рівня, Конференції обласної партійної організації та її Ради.
8.21. Обласна партійна організація може бути ліквідована рішенням З’їзду партії за поданням Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії. Рішення про ліквідацію обласної партійної організації має бути вмотивованим.
8.22. Підставами для ухвалення рішення про ліквідацію обласної партійної організації можуть бути:
– зменшення кількості членів організації до менш ніж тридцяти осіб, що не усунуто протягом двох місяців після попередження про можливу ліквідацію організації;
– встановлення фактів підробки, умисного використання завідомо підроблених документів, умисного занесення в документи про створення організації завідомо не правдивих даних.
8.23. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію обласної партійної організації, утворює ліквідаційну комісію, що відповідає за:
– вирішення майнових питань обласної партійної організації;
– передачу документації обласної партійної організації Національному Секретаріату Партії або іншому визначеному рішенням про ліквідацію органу;
– перереєстрацію членів обласної партійної організації;
– інші організаційно-технічні питання, пов’язані із ліквідацією організації.
8.24. Контрольно-ревізійна комісія обласної партійної організації створюється за рішенням Конференції обласної партійної організації та діє в порядку і на підставі затвердженого Конференцією Положення, а до затвердження – в порядку та на підставі Типового положення про контрольно-ревізійну комісію партійної організації. Засідання комісії є правомочним, якщо її учасниками є більше половини членів комісії. Рішення приймаються простою більшістю від складу, якщо інше не визначено цим Статутом, Положенням та законодавством.
8.25. Голова та члени контрольно-ревізійної комісії обласної партійної організації обираються на 1 рік, якщо інше не визначено відповідним Положенням про контрольно-ревізійну комісію обласної партійної організації.
8.26. Контрольно-ревізійна комісія обласної партійної організації:
– здійснює контроль за дотриманням керівними органами, посадовими особами обласної партійної організації та її виконавчим секретаріатом положень Статуту та інших внутрішніх документів Партії;
– за заявою зацікавлених членів партії переглядає рішення контрольно-ревізійних комісій відповідних місцевих партійних організацій з правом їх скасовування та ухвалення нового рішення по суті спірного питання з підстав і в порядку визначених у Положенні про контрольно-ревізійну комісію обласної партійної організації;
– ухвалює рішення про тимчасове (не більш ніж на 30 днів) зупинення повноважень та відсторонення від діяльності керівників відповідних обласних, місцевих партійних організацій та осередків у випадку виявлення грубого порушення ними чинного законодавства України та/або положень цього Статуту, та ініціювання вирішення питання про звільнення особи від займаної посади перед органом Партії;
– перевіряє виконання бюджету та фінансових планів партійної організації, цільове використання коштів та майна партійної організації на предмет наявності порушень положень Статуту та інших внутрішніх документів партійної організації;
– здійснює координацію роботи та загальне керівництво над контрольно-ревізійними комісіями місцевих партійних організацій.

9. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

9.1. Центральними керівними органами Партії є:
9.1.1. Всеукраїнський З’їзд Партії;
9.1.2. Політична Рада Партії;
9.1.3. Президія Політичної Ради Партії.
9.2. Центральним контрольно-ревізійним органом Партії є Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії.
9.3. Центральним виконавчим органом Партії є Національний Секретаріат на чолі з Керівником Національного Секретаріату, який є офіційним Керівником Партії, як юридичної особи.
9.4. Посади в керівних та контрольно-ревізійних органах Партії, а також посаду Керівника Національного Секретаріату можуть обіймати лише члени Партії.
9.5. Посадові особи центральних керівних та контрольно-ревізійних органів Партії можуть виконувати свої обов’язки як на громадських, так і на оплатних засадах. Керівник Національного Секретаріату виконує свої обов’язки на оплатних засадах.
9.6. У разі закінчення строку повноважень виборних посадових осіб центральних органів Партії, такі посадові особи продовжують виконувати свої повноваження до обрання та вступу на ці посади нових кандидатур, якщо інше не визначено цим Статутом або окремим рішенням З’їзду Партії.

10. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПАРТІЙНИЙ З’ЇЗД

10.1. Вищим керівним органом Партії є Всеукраїнський З’їзд Партії (далі – З’їзд).
10.2. Повноважними учасниками З’їзду є всі члени партії або делегати від осередків, відповідно до затвердженої Політичною Радою норми представництва, а також за посадою – члени Політичної Ради, Центральної контрольно-ревізійної комісії та Керівник Національного Секретаріату Партії.
10.3. З’їзд Партії може бути черговим та позачерговим.
10.4. Черговий З’їзд Партії проводиться не рідше одного разу на рік.
10.5. Позачерговий З’їзд може бути скликаний за рішенням Президії Політичної Ради Партії, Політичної Ради Партії за власною ініціативою або на вимогу не менше 1/5 від усіх дійсних (членство яких у Партії не зупинене) членів Партії чи не менше 1/5 від обласних партійних організацій. Виконання такого рішення забезпечується Керівником Національного Секретаріату Партії.
10.6. У рішенні про призначення чергового або позачергового З’їзду зазначається дата, точний час, місце проведення та порядок денний З’їзду. Місце проведення З’їзду має знаходитись в межах території України.
10.7. Норма представництва, процедура скликання та організації проведення З’їзду визначаються цим Положенням про Всеукраїнський Партійний З’їзд, що затверджується Політичною Радою Партії та законодавством.
10.8. Про скликання чергового З’їзду, а також про час та місце його проведення, порядок делегування члени Партії мають бути повідомлені щонайменше за 30 (тридцять) календарних дні до проведення З’їзду, а позачергового – за 10 (десять) календарних днів до його проведення. Про скликання З’їзду обласні та місцеві партійні організації повідомляються Національним Секретаріатом у письмовій формі, а також шляхом публікації відповідного оголошення у внутрішній партійній мережі в Інтернеті, Національний секретаріат доводить інформацію до відома всіх осередків.
10.8.1. Проекти рішень з’їзду завчасно, за 10 календарних днів до проведення з’їзду та за 3 календарних дні до проведення позачергового з’їзду, оприлюднюються внутрішній партійній мережі в Інтернеті або іншим загальнодоступним чином надаються членам політичної партії, з метою ознайомлення та подання зауважень, доповнень, тощо. Напрацьовані доповнення та пропозиції подаються головуючому З’їзду в письмовій формі делегатами, до початку З’їзду;
10.9. На обласні та місцеві партійні організації покладається обов’язок доведення до відома своїх членів інформації про скликання З’їзду. Додатково про скликання З’їзду Національний Секретаріат зобов’язаний повідомляти членів Партії в інші способи, що забезпечують оперативну передачу інформації (смс-повідомленнями, електронними листами і т.ін.).
10.10. Делегати для участі у чергових та позачергових З’їздах обираються відповідними партійними організаціями згідно встановленої Політичною Радою партії норми представництва.
10.11. Кожен делегат З’їзду має один голос.
10.12. Рішення З’їзду ухвалюються простою більшістю голосів зареєстрованих на З’їзді делегатів. Форма голосування З’їзду визначається цим Статутом, Положенням про Всеукраїнський З’їзд Партії, іншими внутрішніми документами Партії. У разі, якщо форма голосування з певних питань не визначена вище переліченими документами, З’їзд самостійно визначає форму голосування.
10.13. З’їзд має право ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Партії.
10.14. Рішення З’їзду можуть ухвалюватися методом опитування (письмового чи електронного). Рішення вважається ухваленим, якщо впродовж строку, відведеного для голосування, участь у голосуванні взяли не менш ніж 2/3 повноважних учасників З’їзду.
Процедура прийняття рішень шляхом опитування визначається Положенням про Всеукраїнський З’їзд Партії.
10.15. До повноважень З’їзду належить:
– затвердження звіту про результати діяльності Партії, результати перевірок, проведених Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії;
– затвердження змін та доповнень до Статуту та Програми Партії;
– затвердження Положення про Політичну Раду Партії та інших визначеним даним Статутом Положень;
– визначення стратегічних напрямків діяльності Партії;
– обрання Керівника Національного секретаріату, якщо відповідне рішення було прийнято на З’їздом;
– ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію Партії, порядок використання її майна у цьому випадку;
– розгляд та вирішення будь-яких інших питань діяльності Партії.
10.16. З’їзд покладає повноваження з господарського управління майном Партії Політичну Раду Партії, яка визначає уповноважену особу для реалізації даного завдання. Окремі функції зі здійснення права власності на майно Партії можуть бути також делеговані З’їздом іншим органам Партії.
10.17. Рішення про внесення змін до Статуту та Програми Партії ухвалюються 2/3 від зареєстрованих на З’їзді учасників.

11. ПОЛІТИЧНА РАДА ПАРТІЇ

11.1. Політична Рада керує Партією у період між З’їздами Партії відповідно до повноважень та процедур, визначених цим Статутом, Положеннями та законодавством.
11.2. Політичну Раду Партії очолює обраний Головуючий Політичної Ради Партії, який обирається Політичною Радою Партії з її складу шляхом таємного голосування.
11.3. Кількісний склад Політичної Ради Партії не обмежується. Політична Рада працює в формі засідань. Порядок формування Політичної Ради, проведення засідань, прийняття рішень встановлюється цим Статутом, а також деталізується Положенням про Політичну Раду Партії, яке затверджується З’їздом Партії.
11.4. Політична Рада складається з уповноважених представників обласних партійних організацій, загальна кількість яких встановлюється згідно з даними протоколів засідань Рад обласних партійних організацій. Рада є сформованою після прийняття рішення про фіксацію її створення на першому, установчому засіданні. В роботі Політичної Ради Партії бере участь Керівник Національного Секретаріату з правом дорадчого голосу.
11.5. Строк повноважень членів Політичної Ради Партії становить 1 рік. Повноваження членів Політичної Ради Партії зберігаються до обрання нового складу Політичної Ради Партії. Одна й та сама особа не може бути обраною членом Політичної Ради Партії більше ніж два строки поспіль.
11.6. Засідання Політичної Ради Партії скликаються Головуючим Політичної Ради Партії або Президією Політичної Ради Партії не менше ніж 1 (один) раз кожні 3 (три) місяці, а також на вимогу не менш ніж однієї третини членів від складу Політичної Ради.
11.7. Засідання Політичної Ради Партії вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини від її складу. Рішення Політичної Ради Партії ухвалюються шляхом використання імперативного мандату (голосування членів ради – представників обласних партійних організацій від імені відповідних обласних партійних організацій) або простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політичної Ради, якщо більша кількість голосів не передбачена цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії або рішенням самої Політичної Ради. Процедура прийняття рішень шляхом використання імперативного мандату визначається Положенням про Політичну Раду Партії.
11.8. Рішення Політичної Ради Партії можуть ухвалюватися методом опитування (письмового чи електронного). Рішення вважається ухваленим, якщо впродовж строку, відведеного для голосування, участь у голосуванні взяли не менш ніж 2/3 повноважних членів Політичної Ради.
11.9. Процедура прийняття рішень шляхом опитування визначається Положенням про Політичну Раду Партії.
11.10. До повноважень Політичної Ради Партії належить:
11.10.1. Прийняття рішень шляхом використання імперативного мандату:
– Співробітництво з іншими Партіями шляхом створення блоку/коаліцій, якщо інше не визначено законодавством;
– Затвердження та внесення змін до Положення про членство в Партії
– Затвердження та внесення змін до Положення про порядок висування кандидатів від Партії з урахуванням того, що мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку.
11.10.2. Прийняття рішень шляхом голосування простою більшістю:
– затвердження стратегічних планів діяльності Партії, бюджету та фінансових планів Партії;
– затвердження Положення про членські та інші внески;
– визначення стратегії та форми участі Партії у виборчих процесах, утворення загальнодержавних виборчих штабів;
– затвердження звітів Центральної контрольно-ревізійної комісії про результати проведених перевірок у період між З’їздами Партії;
– обрання зі свого складу Головуючого Політичної Ради Партії, Заступника головуючого Ради Партії (за поданням обраного Головуючого), членів Президії Політичної Ради Партії та їх відкликання;
– затвердження структури та штатного розкладу Національного Секретаріату Партії;
– ухвалення рішень щодо співробітництва з іншими політичними партіями та громадськими організаціями та надання Керівнику Національного Секретаріату Партії або іншому представнику Партії повноважень щодо укладення відповідних угод (крім випадків реорганізації Партії, співробітництво у блоці);
– ухвалення рішень про заснування засобів масової інформації та призначення їх головних редакторів;
– визначення норми представництва (делегатів від осередків) на З’їзди та обласні партійні конференції партії;
– розпорядження нерухомим та цінним (вартістю більш ніж 100 000 гривень) майном Партії;
– затвердження та внесення змін до Положення про Всеукраїнський Партійний З’їзд, та Положення про проведення праймеріз на посади в органах державного управління та місцевого самоврядування Положення про Національний Секретаріат, а також інших внутрішніх документів, що регламентують внутрішню організаційну роботу Партії, затвердження яких не віднесене до виключної компетенції інших органів Партії;
– скликання чергових та позачергових З’їздів в порядку передбаченому цим Статутом та Положенням про Всеукраїнський Партійний З’їзд,;
– створювати консультативно-дорадчі органи Партії;
– сприяти діяльності та координувати роботу фракції Партії у Верховній Раді України
– здійснювати інші повноваження, передбачені цим Статутом та іншими внутрішніми документами Партії.
11.11. Головуючий Політичної Ради Партії обирається Політичною Радою Партії строком на 6 (шість) місяців простою більшістю голосів від учасників відповідного засідання Політичної Ради Партії. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Головуючого Політичної Ради Партії більше ніж два строки поспіль.
11.12. Здійснення діяльності Головуючого Політичної Ради Партії регламентується Положенням про Політичну Раду Партії.
11.13. Головуючий Політичної Ради Партії є одночасно і Головуючим Президії Політичної Ради Партії і має наступні повноваження:
– здійснює загальне керівництво діяльністю Політичної Ради Партії;
– забезпечує скликання засідань Політичної Ради Партії;
– головує на засіданнях З’їзду Партії, Політичної Ради та Президії Політичної Ради Партії;
– контролює виконання рішень Політичної Ради Партії, Президії Політичної Ради Партії;
– підписує рішення З’їзду Партії, Політичної Ради Партії, Президії Політичної Ради Партії;
– здійснює інші функції та повноваження, передбачені цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії, що не віднесені до виключної компетенції інших органів та посадових осіб Партії.
11.14. У своїй діяльності Головуючий Політичної Ради Партії є підзвітним та підконтрольним Політичній Раді Партії.
11.15. Головуючий Політичної Ради Партії звітує про результати діяльності Партії на кожному черговому З’їзді Партії, а у разі включення відповідного питання до порядку денного позачергового З’їзду, і на позачерговому З’їзді.
11.16. Повноваження Головуючого Політичної Ради Партії припиняються достроково у разі:
– складання повноважень за власною заявою;
– ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень Головуючого Політичною Радою Партії;
– припинення членства в Партії.
11.17. У випадку відсутності Головуючого Політичної Ради Партії, його обов’язки виконує Заступник Головуючого Політичної Ради Партії.

12. ПРЕЗИДІЯ ПОЛІТИЧНОЇ РАДИ ПАРТІЇ

12.1. У період між засіданнями Політичної Ради Партії керівництво Партією здійснює Президія Політичної Ради Партії відповідно до повноважень та процедур, передбачених цим Статутом та законодавством. Президію Політичної Ради Партії формує Політична Рада Партії.
12.2. Кількісний та персональний склад Президії визначає Політична Рада Партії. Президія Політичної Ради формується щонайменше в складі 3-х осіб. За посадою входять Головуючий Політичної ради Партії, заступник Головуючого Партії, голова фракції Партії у Верховній Раді України (якщо така сформована). В роботі Президії Політичної Ради Партії бере участь Керівник Національного Секретаріату з правом дорадчого голосу.
Члени Політичної Ради Партії, Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії можуть брати участь у засіданнях Президії Політичної Ради Партії з правом дорадчого голосу
12.3. Строк повноважень членів Президії Політичної Ради, обраних Політичною Радою Партії, становить 1 рік, але не пізніше ніж закінчення строку їх повноважень на посаді члена Політичної Ради Партії. Одна й та сама особа не може обіймати посаду члена Президії Політичної Ради Партії більше ніж два роки поспіль.
12.4. Засідання Президії Політичної Ради Партії скликається Головуючим Політичної ради Партії не менше 1 (одного) разу на місяць і є правомочним за умови участі у ньому більше половини її складу.
12.5. Головуючий Політичної ради Партії зобов’язаний скликати засідання Президії Політичної Ради Партії на вимогу не менше однієї п’ятої членів Президії Політичної Ради Партії
12.6. Рішення Президії Політичної Ради Партії ухвалюються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів Президії Політичної Ради Партії.
12.7. Рішення Президії Політичної Ради Партії можуть ухвалюватися методом опитування (письмового чи електронного). Рішення вважається ухваленим, якщо впродовж строку, відведеного для голосування, участь у ньому взяли не менш ніж 2/3 членів Президії Політичної Ради.
Процедура прийняття рішень шляхом опитування визначається Положенням про Політичну раду Партії.
12.8. Головуючий Політичної ради Партії головує на засіданні Президії Політичної Ради Партії, а, у разі його відсутності, Заступник Головуючого Політичної Ради Партії.
12.9. До повноважень Президії Політичної Ради Партії належить:
– визначення пріоритетів і планів поточної діяльності Партії;
– скликання засідань Політичної Ради Партії;
– координація дій органів управління та партійних організацій;
– організація виконання рішень З’їздів та Політичної Ради Партії;
– ухвалення та оприлюднення від імені Партії заяв, резолюцій, звернень тощо;
– призначення на посаду Керівника Національного Секретаріату (за погодженням з Центральною контрольно-ревізійною комісією), якщо Керівник Національного Секретаріату не був обраний З’їздом;
– звільнення з посади Керівника Національного Секретаріату (за погодженням з Центральною контрольно-ревізійною комісією);
– формування кадрової політики Партії;
– затвердження зразків партійного квитка Партії;
– планування і забезпечення виконання бюджету Партії;
– заснування партійних відзнак та нагород, ухвалення Положення про порядок присвоєння відповідних відзнак та нагород;
– ухвалення рішення про прийняття або відмову в прийнятті в члени Партії та виключення з членства в Партії у випадках, передбачених цим Статутом та іншими документами Партії;
– надання письмового дозволу на використання символіки Партії в комерційній діяльності третіх осіб;
– ухвалення рішення щодо залучення до роботи у Центральній контрольно-ревізійній комісії Партії незалежних експертів (аудиторів) на оплатних засадах;
– здійснення права власності на майно та кошти Партії та делегування своїх повноважень щодо реалізації права власності на майно та кошти Партії (за виключенням нерухомого майна);
– ухвалення рішень щодо організаційних заходів з підготовки та проведення виборів, затвердження виборчих документів Партії;
– затвердження символіки, бланків, печаток, штампів партії, а також затвердження печаток, штампів обласних, місцевих партійних організацій, якщо було прийнято рішення про утворення відповідної юридичної особи;
– затвердження Положення про ведення Єдиного реєстру членів Партії та партійних організацій;
– надання роз’яснень щодо застосування окремих положень Статуту Партії;
– вирішення інших питань та здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом та іншими внутрішніми документами Партії.

13. ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

13.1. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії – це постійно діючий, незалежний від керівних органів Партії, вищий контрольно-ревізійний орган Партії, що здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Партії та її структурних утворень, а також за дотриманням положень законодавства, цього Статуту та інших внутрішніх документів Партії.
13.2. Центральна контрольно-ревізійна комісія здійснює наступні функції:
13.2.1. здійснює контроль за дотриманням членами Партії, партійними організаціями, їх керівними органами та посадовими особами положень Статуту та інших внутрішніх документів Партії;
13.2.2. контролює виконання рішень керівних органів Партії та керівних органів обласних, місцевих та первинних партійних організацій;
13.2.3. у випадках передбачених цим Статутом здійснює подання до відповідних органів про ліквідацію партійних організацій та осередків;
13.2.4. за заявою членів партії переглядає рішення контрольно-ревізійних комісій партійних організацій всіх рівнів з правом їх скасовування та ухвалення нового рішення по суті спірного питання з підстав і в порядку визначеному Положенням про Центральну контрольно-ревізійну комісію.
13.2.5. ухвалює рішення про тимчасове (не більш ніж на 30 днів) зупинення повноважень та відсторонення від діяльності керівників органів управління Партії, партійних організацій всіх рівнів у випадку виявлення грубого порушення ними чинного законодавства України та/або положень цього Статуту, та ініціювання вирішення питання про звільнення особи від займаної посади перед відповідним органом Партії;
13.2.6. перевіряє виконання бюджету та фінансових планів Партії, цільове використання коштів та майна Партії на предмет наявності порушень положень Статуту та інших внутрішніх документів Партії;
13.2.7. здійснює методичне забезпечення, координацію роботи та загальне керівництво над контрольно-ревізійними комісіями партійних організацій всіх рівнів.
13.3. Формування Центральної контрольно-ревізійної комісії:
13.3.1. Після формування 15 та більше контрольно-ревізійних комісій обласних партійних організацій Центральна контрольно-ревізійна комісія формується шляхом делегування по одному представнику від кожної контрольно-ревізійної комісії обласної партійної організації в склад Центральної контрольно-ревізійної комісії.
13.3.2. Кількісний склад, порядок формування, а також особливості діяльності Центральної контрольно-ревізійної комісії визначається цим Статутом та Положенням про Центральну контрольно-ревізійну комісію.
13.4. Діяльність Центральної контрольно-ревізійної комісії організує її Голова. Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії обирається членами Центральної контрольно-ревізійної комісії з їх складу строком на 1 рік.
13.5. Строк повноважень Центральної контрольно-ревізійної комісії становить 1 рік. Повноваження членів Центральної контрольно-ревізійної комісії зберігаються до обрання її нового складу. Одна й та сама особа не може бути обрана до складу Центральної контрольно-ревізійної комісії більше ніж два строки поспіль.
13.6. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії підзвітна З’їзду Партії.
13.7. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Політичної Ради та Президії Політичної Ради Партії із правом дорадчого голосу, а також є учасниками З’їзду Партії за посадою.
13.8. Центральна контрольно-ревізійна комісія звітує про результати проведених перевірок на кожному черговому, а у разі включення відповідного питання до порядку денного, і на позачерговому З’їзді Партії.
13.9. Контрольно-ревізійні органи партійних організацій створюються за рішенням Конференції відповідної організації та діють в порядку та відповідно до затверджених Конференціями положень. Засідання є правомочним, якщо його учасниками є більше половини членів комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.

14. НАЦІОНАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ. КЕРІВНИК СЕКРЕТАРІАТУ

14.1. Національний Секретаріат є постійно діючим не політичним виконавчим органом Партії. Національний Секретаріат очолює Керівник Національного Секретаріату.
14.2. Національний Секретаріат здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, а також Положення про Національний Секретаріат, затвердженого Політичною Радою Партії.
14.3. Структура та штатний розклад Національного Секретаріату затверджується Політичною Радою Партії. Національний Секретаріат формується Керівником Секретаріату за погодженням з Головуючим Політичної Ради Партії.
14.4. Керівник Національного Секретаріату призначається на посаду рішенням Президії Політичної Ради Партії за погодженням з Центральною контрольно-ревізійною комісією, якщо інше не було вирішено на З’їзді. Керівник Національного Секретаріату є підпорядкований Президії Політичної Ради Партії та підзвітний Центральній контрольно-ревізійній комісії, звільняється Президією Політичної Ради Партії за погодженням з Центральною контрольно-ревізійною комісією.
14.5. Керівник Національного Секретаріату бере участь у засіданнях Політичної Ради партії з правом дорадчого голосу, а також є учасником З’їзду Партії за посадою.
14.6. Керівник Національного Секретаріату не має права балотуватися від імені Партії на виборах до органів державної влади чи місцевого самоврядування під час роботи Керівником Національного Секретаріату Партії.
14.7. Працівники Національного Секретаріату не мають права поєднувати свою роботу в Національному Секретаріаті з будь-якою керівною партійною посадою.
14.8. Керівник Національного Секретаріату:
14.8.1. підписує партійні документи, у тому числі фінансові, відповідно до своїх повноважень.
14.8.2. без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами, підписує угоди, фінансові та інші офіційні документи Партії з організаційних питань функціонування Партії.
14.8.3. укладає від імені Партії правочини, розпоряджається коштами Партії на банківських рахунках та в касі (з врахуванням обмежень, які можуть бути встановлені З’їздом, Політичною Радою або Президією Політичної Ради Партії відповідно до їх повноважень).
14.9. Національний Секретаріат Партії виконує наступні функції:
– втілює в життя стратегічні та поточні плани Партії, визначені З’їздом, Політичною Радою та Президією Політичної Ради Партії;
– організує виконання рішень Центральних керівних органів Партії;
– організаційно забезпечує діяльність Центральних керівних органів Партії;
– організує реалізацію програм, заходів та проектів Партії;
– координує та безпосередньо здійснює заходи з підготовки та участі Партії у виборах до створення окремого виборчого штабу;
– організує і здійснює централізований облік членів Партії, ведення та функціонування Єдиного реєстру;
– організує облік сплати членських та інших внесків;
– забезпечує підготовку З’їздів Партії, засідань Політичної Ради Партії та Президії Політичної Ради Партії;
– забезпечує розробку проектів положень та інших внутрішніх документів Партії;
– забезпечує розробку проектів бюджету Партії, проектів кошторисів окремих програм та заходів;
– здійснює юридичне забезпечення діяльності керівних органів Партії;
– організує діловодство керівних органів Партії та сприяє його налагодженню у обласних та місцевих організаціях;
– організує отримання та обробку інформації від обласних та місцевих організацій Партії, забезпечує схоронність конфіденційної інформації;
– організує навчання активістів Партії, а також навчання та підготовку до виборів кандидатів від Партії на посади в органах державної влади та місцевого самоврядування;
– здійснює інші функції, передбачені цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії, а також доручені Політичною Радою або Президію Політичної ради Партії.

15. КОШТИ ТА МАЙНО ПАРТІЇ

15.1. Партія здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України. Зокрема, для здійснення своїх статутних завдань Партія має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспортні засоби, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.
15.2. Для здійснення статутної діяльності Партія отримує кошти, в тому числі в іноземній валюті, та майно з наступних джерел:
15.2.1. кошти або майно, що надходять від членів Партії безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв а також вступні, щорічні, цільові та інші види внесків членів;
15.2.2. кошти або майно, які надходять від третіх осіб (юридичних осіб та фізичних осіб, що не є членами Партії) безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
15.2.3. пасивні доходи;
15.2.4. кошти або майно, що надходять від проведення основної діяльності Партії з урахуванням відповідних положень Податкового кодексу України у тому числі, але не обмежуючись доходами від продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших політичних заходів;
15.2.5. доходи від заснованих Партією електронних або друкованих засобів масової інформації;
15.2.6. доходи з інших джерел, що не суперечать законодавству України.
15.3. Право власності на майно Партії здійснюють статутні органи Партії у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Партії.
15.4. Власником майна Партії, у тому числі майна її первинних осередків та місцевих партійних організації, інших структурних підрозділів є Партія. Члени Партії не мають окремих прав відносно її майна. За первинними осередками та місцевими партійними організаціями майно Партії закріплюється на праві оперативного управління, місцеві партійні організації можуть відчужувати таке майно виключно за попередньої згоди Політичної Ради Партії.
15.5. Кошти та майно Партії мають використовуватись для здійснення її статутної діяльності, благодійних цілей та утримання органів управління та структурних підрозділів Партії. Кошти та майно Партії не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Партії. Партія самостійно встановлює розміри та форму використання належних їй коштів.

16. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

16.1. Партія веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі в порядку та розмірах, передбачених законодавством України.
16.2. Партія щорічно публікує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи та видатки, а також звіт про майно Партії.
16.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Керівника Національного Секретаріату та головного бухгалтера Партії.

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

17.1. Припинення діяльності Партії може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації (добровільної чи примусової) у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.
17.2. Реорганізація Партії може бути здійснена лише за рішенням З’їзду, шляхом надання імперативного мандату делегатам з’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (трьох четвертих) його делегатів..
17.3. При реорганізації Партії вся сукупність майнових та немайнових прав переходить до правонаступника.
17.4. Добровільна ліквідація Партії здійснюється за рішенням З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (три чверті) його учасників. Одночасно з рішенням про добровільну ліквідацію З’їзд ухвалює рішення про використання майна та коштів Партії на статутні чи благодійні цілі.
17.5. Примусова ліквідація Партії здійснюється на підставі відповідного рішення суду внаслідок анулювання її реєстраційного свідоцтва або заборони її діяльності на підставах і в порядку, передбачених законами України.
17.6. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Партії, за рішенням З’їзду (у випадку добровільної ліквідації) або за рішенням суду (у випадку примусової ліквідації) призначається ліквідаційна комісія.
17.7. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може становити менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію.
17.8. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Партії.
17.9. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження З’їзду або суду.
17.10. У разі ліквідації Партії її активи, що залишились після задоволення вимог кредиторів, передаються іншій неприбутковій організації відповідного типу, а у випадках, передбачених законодавством, спрямовуються у дохід держави. У будь-якому випадку майно та кошти Партії при ліквідації не можуть перерозподілятися між членами Партії.
17.11. Партія вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту внесення запису про припинення діяльності Партії до Єдиного державного реєстру.
17.12. Припинення діяльності Партії передбачає автоматичне припинення діяльності усіх її центральних органів, структурних підрозділів, обласних, міських, районних, міськрайонних партійних організацій, первинних осередків, а також припинення членства у них.

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.
18.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням З’їзду в порядку, передбаченому цим Статутом.
18.3. Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку. До моменту державної реєстрації змін та доповнень до Статуту Партії чинним є Статут у попередній редакції.
18.4. Право внесення пропозицій щодо змін до цього Статуту Партії належить кожному члену Партії, підлягають обов’язковому опрацюванню органами Партії та поданню для затвердження Політрадою Партії з подальшим прийняттям їх на З’їзді Партії.

19. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. До наступного З’їзду Партії повноваження Президії Політичної Ради та Політичної Ради Партії, здійснює Організаційний комітет Партії, що обирається на установчому З’їзді Партії. Кількість та персональний склад визначається З’їздом партії.
19.2. Організацію прийняття нових членів Партії, функціонування Єдиного реєстру членів партії та партійних організацій забезпечує Керівник Національного Секретаріату.
19.3. На установчому З’їзді Партії Центральна контрольно-ревізійна комісія обирається в складі 15 осіб, які проживають у різних регіонах України.

Редакція Статуту, зареєстрована у Мін’юсті згідно Наказу від 20.08.2014 р. №469

ПРИНЦИПИ

ПРОГРАМА

СТРУКТУРА ПАРТІЇ